Програма
за управление на Община Монтана
2011 – 2015

Инфраструктура

Изграждането на модерна инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й засяга всички сфери на икономическия, обществения и социалния живот. Стабилното и балансирано развитие на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура.

Монтана има разработен Стратегически план за развитие на общината със следните приоритети:

Изграждане на екологичните обекти
След пускането в експлоатация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ и Депото за твърди битови отпадъци /ДТБ/, започна изграждането на сепарираща инсталация, отговаряща на всички европейски изисквания в този сектор. Съоръжението ще удължи живота на депото като голяма част от битовия отпадък, включително и биологичния, ще се преработва и ще влезе в нова употреба. Инвестицията е на стойност 9 000 000 лв., а средствата са осигурени от държавния бюджет. С отпуснатите до сега 3 500 000 лв. през  октомври тази година ще бъде завършена строителната част. Цялото изграждане на обекта и пускането му в експлоатация трябва да приключи в следващите 4 години.

Изграждане и рехабилитация на уличната и зелената система
През следващите 4 години ще продължим политиката си за подобряване на градската среда. Рехабилитацията на уличната мрежа, реконструкцията на тротоарите и изграждането на нови паркоместа са в нашата програма за управление. 

 

Изграждане на подземни комуникации
В ремонта и изграждането на В и К – системите и газоснабдяването през следващите години основно място е отделено на  най-мащабния проект - „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Монтана”, т.нар. воден цикъл. Той е на стойност 6,1 милиона  лв. Финансирането му е по оперативна програма на Европейския съюз. С изпълнението му ще постигнем:

Общо 110 км е канализационната система на Монтана. От тях 107,8 км са изградени в града. Оставащите неизградени 2,2 км се намират в лявата част на кв. „Мала Кутловица”. В квартала ще бъде направен и успореден на дерето колектор, който ще отвежда каналните води към пречиствателната станция. По проекта ще бъде рехабилитирана и подменена 45 км от съществуващата канализационна и колекторна система в централната градска част. Ще се направят нови шахти и дъждооттоци. Водният цикъл на Монтана трябва да бъде завършен три години след старта.

През годините на управлението ни бе завършено водоснабдяването на селата Долна Рикса, Горна Вереница и Липен. Водоснабдителните системи на първите две села вече са предадени за стопанисване на В и К, предстои това да стане и за село Липен.

            Поддържане сградния фонд
И през следващите 4 години ще продължим основните и текущите ремонти на общинските сгради, благоустрояването на кварталите, облагородяването на междублоковите пространства, изграждането на детски площадки и зони за отдих :

 

Превенция на риска от природни катаклизми
Предвидено е продължение на корекцията на река Огоста. Необходимите 1,7 милиона лв. вече са осигурени чрез проект по оперативна програма на Европейския съюз. 
Нейното предназначение е при изпускане на максимални водни количества да предпази бреговете от разрушаване. До сега корекцията е изпълнена само в горната част на реката. В момента се одобряват тръжните документи за продължението й, след което ще бъде обявена и самата процедура за избор на изпълнител на обекта. Срокът за изпълнение е 2 години след старта на проекта.   

Околна среда

Ние осъзнаваме, че местната власт има важна роля и може да допринесе срещу изменението на климата, опазването на биоразнообразието, намаляването на причинените от замърсяването здравни проблеми и по-отговорното използване на природните ресурси.

Стремим се към високи стандарти за качество на въздуха, водите и почвите.

Вярваме че целите, свързани с опазването на околната среда, могат да допринесат и за икономически растеж чрез стимулиране на новаторство и предприемчивост.
Отговорното поведение към бъдещето определя опазването на околната среда като водещ принцип  в политиката на Община Монтана. Тя е насочена към мащабни инвестиции за по-чисти въздух, води и почви.  47 милиона лева са вложените досега средства за изграждането на пречиствателна станция, депо за отпадъци и инсталация за сепарирането им.

Въздух

Едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството е намаляване на емисиите на парникови газове. Община Монтана има пакет от приоритетни мерки за съкращаване на вредните емисии във въздуха. Те са развити в няколко  програми:

 

 

Община Монтана продължава поставянето на нова пътна настилка на територията на град Монтана, което ще намали замърсяването с фини прахови частици.

Води

От всички природни ресурси в най-големи количества се използва водата. Сумарният разход на вода за 1 година на един жител на планетата е около 1000 тона. Общото количество вода на планетата се оценява на около 1386 млн. куб. м. От него на сладката вода се падат 2,5 %, като от нея 70 % е „заключена“ в ледниците. Най-големи количества вода се употребяват в селското стопанство, промишлеността, бита. Качеството на водата се определя от цял комплекс физични, химични, биологични и бактериологични показатели, обуславящи пригодността й за използване в една или друга област;

В града, разположен на левия бряг на река Огоста и съставните му села живеят 63 хиляди души, а  средната възраст е 35 години.
Най-важната задача пред управлението на Монтана бе изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Градът е вече сред малкото в страната, които имат необходимото съоръжение за урбанизираните райони. В станцията се пречистват 28 хиляди кубика вода дневно и. Това допринася за чистотата на най-голямата река на територията на България – Дунав, чиито приток е река Огоста.

В следващите няколко години ще бъде реализиран и проект «Воден цикъл». Чрез него ще бъдат намалени значително загубите на питейна вода по водопреносната мрежа и  ще подобри качеството й.

Почви

Поради факта, че в почвите протичат различни физични, химични, биологични процеси, всяко  замърсяване води до акумулация на токсичност с много опасни последствия.
За да бъдат ограничени те Община Монтана е разработила:

 Монтана е чист град. Контейнерите се извозват  по график. Има разделно събиране. Прави  се дезинфекция на контейнерите.

Сектор „Икономика”

Способността за конкуренция на общината, по методология на Програмата за развитие на ООН, е резултат от действието на следните фактори -  потенциал (природен и човешки), равнище на социално-икономическо развитие и човешко развитие. На свой ред потенциалът се оценява въз основа на следните шест показателя – територия, относителен дял на земеделските територии, относителен дял на горските територии, гъстота на населението, относителни дялове на населението „под” и „над” трудоспособна възраст.
Тази методология и проведеното през 2003 г. проучване показва, че Монтана има потенциал да продължи своето развитие от икономическа и социална гледна точка.
След кризата през 90-те години, предприятията в общината започнаха процес на преустройство и сега Монтана е една от развиващите  се общини в страната.
Разпределението на наетите лица е близко до средното за страната. Най-голяма заетост през 2009 г. се създава от индустриалния сектор (промишленост и строителство) – 38,2%, при средно за страната – 32,6%. Търговията и услугите са допринесли за 28,9% от заетостта, при средно за страната – 31,6%. На селското стопанство се падат 4,8% от работните места, при средно за страната – 2,7%.
Данните сочат, че е налице балансирано разпределение на икономическите дейности като голяма част от заетостта се формира на първо място от индустриалния сектор и на второ от търговията и услугите. За анализ са взети данни от последната статистическа и особено тежка година, когато заетостта е спаднала с близо 1500 души спрямо предходната и се е върнала на нива от 2000 г.
От 2000 до 2008 г. индустриалният сектор бележи слаб, но постоянен ръст от 2,7 % - от 41,5% до 44,2%. Търговията и услугите се колебаят в рамките между 22% и 26% за същия период.
Независимо от нарастването, ръстът на инвестициите в промишленост и строителство в Монтана е недостатъчен за по-значително развитие на икономиката.
През последните 10 години Община Монтана работи последователно за подобряване на бизнес-климата. Важни в това отношение са инфраструктурата и административното обслужване.
В общината е изградена:

За привличане на инвестиции общинската администрация подготви и изпълни два проекта по програма ФАР за развитие на нова индустриална зона.За целта бе отделен общински терен от 86 дка, на главен път ІІ 181 Монтана – Лом, на който да се разполагат производствени предприятия. Изградена е част от инфраструктурата – водопровод, ограда и административната сграда на новосъздадената общинска фирма Технологичен парк” ЕООД.
Създаването на индустриални зони цели привличането на инвеститори като им се предлагат терени под наем или разсрочено плащане без право на препродажба на значително по-изгодни цени, определени от Общинския съвет. В определен в договора срок предприемачите трябва да инвестират и започнат производство, както и да наемат определен брой работници и служители.
Ролята на общинската фирма Технологичен парк” е да осигури до индустриалната зона и съответно до всеки терен в нея всичко необходимо за стартирането на едно производство – подстъпи, електричество, газ, вода и т.н., както и да се грижи за общите части – пътища, алеи, тревни площи,  да съдейства при взаимодействието с комуникационните дружества. Втората важна роля е представянето на парка, търсенето на инвеститори и преговори с тях.
Приоритетни направления на Индустриалния парк са:

Туризъм

Сравнително малкият брой туристически атракции на територията на общината ограничават развитието на туризма . Една от целите ни е да използваме  централното местонахождение на Монтана и да насочим усилията си към хотелско и екскурзоводско осигуряване на посетители към съседните общини и области, разполагащи с туристически обекти.
Важен проект през следващите 3 години е превръщането на Античната крепост в  Монтана в културно-туристическа атракция. Комплексът ще представя културно-историческото наследство на региона като средище на множество културно-туристически маршрути.
Със средства от оперативна програма „Регионално развитие” ще се извършат:

С тези дейности ще се постигне:

            Наред с гореизброеното Монтана трябва да се подготви и да посрещне възможностите, които ще се открият след завършване строителството на Дунав-мост 2 и реконструкцията на път Е 79, който преминава покрай 9 населени места от общината и я прекосява по цялата й дължина. Те са главно в изграждането на обслужваща инфраструктура – мотели, крайпътни заведения, ТИР-паркинги, логистични терминали, складове, сервизни работилници и др.

            През следващите 4 години ще продължим и ще разширим традиционното сътрудничество с редица организации и институции за икономическото развитие на общината – Агенцията за регионално развитие, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, браншови организации и др. Сравнително ново, но вече доста динамично, е сътрудничеството с Български икономически форум за представянето на региона в Европа и на потенциала му за приемане на чуждестранни инвестиции.

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Общинската собственост е материална основа на местното самоуправление. Ефективното й, планирано и в интерес на населението,  управление е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината  във всички сфери.
Страгетическата ни цел е създаването на условия за управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост, за получаване на максимални собствени приходи. Повишените приходи в бюджета са  основа за  подобряване социалната, техническата и екологична структура на нашата община. Така ние можем да реализираме устойчив икономически растеж.
Пълна прозрачност по обявяване и провеждане на процедурите, свързани с управлението на собствеността на общината, остава основният ни принцип на работа.
Приоритети в управлението на общинската собственост за мандат 2011-2015 год. :

ЗЕМДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
За да удовлетворим засиления интерес към общинския поземлен фон от земеделски производители ще направим:

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ПО параграф 4 ОТ ЗСПЗЗ

По §4 oт преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на ЗСПЗЗ са одобрени и влезли в сила планове на новообразуваните имоти за местностите: Мало поле, Парта, Бърдото – Конички дол, Разсадника – връх Затворнишки.
Продължават процедурите по придобиване право на собственост на имоти от ползвателите с права по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и възстановяване на имотите на собствениците на земеделска земя, попадаща в терен по §4 в тези местности. Предстои:

 

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В последните години се подобри информационното обслужване на администрирането на общинската собственост. Разработена и внедрена е вътрешна информационна система за общинската собственост, в която са регистрирани всички актувани имоти и наематели. В действие е електронен регистър за общинската собственост, който е публикуван на официалната интернет страница на общината.
Ще продължи:

 
ОБЩИНСКИ  ЖИЛИЩЕН ФОНД
Община Монтана разполага със 150 общински жилища, в които са настанени крайно нуждаещи се граждани, специалисти и хора в тежко материално положение. Картотекираните  кандидати за общинско жилище са 10 000 души. 
С приемането на Закона за етажната собственост управлението на общинския жилищен фонд ще се усложни. Общината ще заложи в следващите си бюджети достатъчно средства, с които да участва в ремонти и саниране на жилищните сгради, за да съхрани  жилищния си фонд.

Административно  обслужване

Основната ни цел е да продължим въвеждането на модерни и ефективни системи на администриране, което е в унисон с високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз.

            Една от основните функции на администрацията е да предлага бързи и съвременни услуги на населението, като целта е стандартът да се изравни с европейския. Направените промени  и новаторските методи на управление през последните години осигуряват ефективност при обслужването на гражданите и бизнеса, подобряват комуникацията между администрацията и хората, и  между отделните екипи в общината и кметствата, ограничават  административните бариери и разноски, както за бизнеса и гражданите, така и за администрацията.

Административното обслужване се осъществява съгласно Закона за администрацията и  Административно-процесуалния кодекс (АПК). Това  гарантира равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители; открито общуване; равен достъп и пълна информация; висока професионална етика; координиране и взаимодействие с всички страни; надеждна обратна връзка;  работа  по предварително разработени и обявени правила; качествено, ефективно и ефикасно обслужване.

ПРИОРИТЕТИ:

Социална политика

В основата на социалната политика ние поставяме човека - неговите права, достойнство и сигурност. Осъзнаваме, че в Община Монтана всеки трябва да реализира възможностите си за по-добър живот без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.  Придържаме се към недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи. При планиране и предоставяне на социални услуги се ръководим от благосъстоянието на децата, семействата, уязвимите общности и хора в унисон с  международно признатите права на човека. Целта ни е да развиваме модерни, разнообразни и достъпни социални услуги, които отговарят на потребностите на хората и общностите в риск и допринасят за пълноценна реализация и по-добро  качество на живот.
На територията на Общината има 9 заведения за социални услуги с общ капацитет 575 места /за деца – 139 места, за възрастни 436 места/.  

Наши приоритети са:

ОБРАЗОВАНИЕ

            Ние провеждаме интегрирана политика, в която водеща е ролята на  образованието, на възпитанието и на личностното развитие на децата и юношите и ще постигнем това при пълна прозрачност и отчетност на управлението.
Нашите приоритети отчитат специфичните потребности на образователната система и представляват основен елемент за изграждане на икономика, основана на знанието. Ще създадем условия за повишаване качеството и ефективността на системата.                                      
Образованието в Община Монтана е носител на националните ценности и  изпълнява стратегическите цели, заложени в общинския план за развитие.То е съобразено с традициите и с  новите социално-икономически условия, както и с политиката на  Европейския съюз.Свързано е със специфичните особености - демографски, културно-исторически и ресурсни, на града и общината.
Работим за  въвеждане на иновации и технологии, които дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието.
Целта ни е не само равен достъп до образование, а до качествено образование, като предпоставка  за устойчиво развитие.
В Монтана детските градини са дванайсет. Към осем от тях като филиали са преобразувани самостоятелните ЦДГ от десет  малки села.  Във всичките има обособени кътове за игра, които отговарят на стандартите. Създадени са  максимално добри условия за провеждане на целодневно и полудневно обучение  чрез оптимизиране на мрежата, като е взет под внимание демографският проблем.   Осигурен е превоз на деца, значителна част от тях са ромчета,   от задължителна предучилищна възраст до близки детски градини.  Интегрирани са голям брой деца с увреждания и от етническите малцинства в детските заведения в община Монтана.
             Стратегическата ни  цел е, да продължим да модернизираме детските градини и училищата, за да отговорят на  световните стандарти. 
Приоритетните направления:

           В Монтана има  20 училища, от които 15 общински - 8 основни, 5 средни общообразователни,  две профилирани гимназии - езикова и природо-математическа, както и 5 професионални гимназии. Обединеният детски комплекс  осигурява допълнителни  извънучилищни дейности. В Монтана има и частен професионален колеж. Развитието на образователната мрежа следва демографските процеси в общината и отговаря на социално-икономическите потребности на населението.
Приоритетно ще осъществим :

Здравеопазване

            Политиката на община Монтана в сферата на здравеопазването е повлияна от националната и от приоритетите  на Европейския съюз в тази област. Тя е насочена към подобряване  и развитие  на общественото здраве, бързата  реакция към заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и профилактика.
През годините предприехме необходимото за успешното стартиране и реализиране на реформата в тази сфера. Финансирахме закупуването на съвременна апаратура в болничната помощ и подпомогнахме ремонтирането на сградния фонд в лечебните заведения. Създадохме добри условия за работа на лекарите в практиките за първична медицинска помощ в града и в селата на  общината. Осигурихме медицински специалисти във всички училища и детски градини на територията на  Монтана. Финансирахме купуването на консумативи и медикаменти за работата им и се грижехме за професионалната им квалификация. Поддържахме и доизграждахме добре обзаведени дневни детски ясли и детска кухня. Подпомогнахме лечението на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните. Осигурявахме достъп до  здравни услуги на социални групи в неравностойно положение Предоставихме материална база за дейност, средства за консумативи и финансова подкрепа  на организациите на хората с увреждания. Работихме върху промоцията и профилактиката на здравето съвместно с други институции, неправителствени и пациентски организации.

            Девизът на Световната здравна организация “Здраве за всички през ХХІ век” определя нашата работа.                     
Тя е насочена към  укрепване и опазване здравето на хората, понижаване заболеваемостта и намаляване на страданията, причинявани от основни болести, травми и увреждания.
Водим се от следните основни приоритети :

 

Грижата за подобряване здравния статус на населението в община Монтана е основна  в политиката на управление през следващите години, с акцент върху детското здравеопазване, хора с тежки хронични заболявания и хора в неравностойно положение.  Стратегическа цел в стратегията за развитие на Община Монтана 2007 – 2013 г. е ”Подобряване  здравеопазването на населението” 

Проекти 2011 - 2015

Политиката на общината ще бъде  насочена изцяло към човека и неговите здравни и социални потребности – за да получи помощ тогава,  когато има нужда, в максимално добри условия при гарантирано финансиране.

КУЛТУРА

Монтана  е селище с древна история, съхранило в себе си културните пластове на различни епохи и цивилизации. Продължаването на разкопките в района на Античната крепост и завършването на проекта за реконструкцията на парк Калето ще превърнат града в една от туристическите атракции на Северозапада. Социализацията на културното наследство и грижата за него ще сложат началото на развитието на културно-исторически туризъм. Този вид туризъм привлича основно чужди граждани, а те най-често искат да видят всичко. Изграждането на алтернативни пространства за сценични изкуства /открити сцени/ в района на крепостта, Слънчевата градина и парк Монтанензиум, ще привличат много зрители и ще дадат възможност за изява на десетките самодейни колективи.

Развитие на общинския театър „Драгомир Асенов” не само като приемаща сцена, но и като творческа институция, създаваща качествен сценичен продукт, ще отговори на потребността на малките и големите почитатели на театралното изкуство. Залата на театъра би могла да се използва  и като кино салон. Приемането на Пътуващото кино, което показва основно български филми, е начин да се запълни вакуума от липсата на кино и паралелно с това да се популяризира родното киноизкуство. Гастролите на балетни постановки, оперни и оперетни спектакли, симфонични оркестри и симфониети ще допълни културния афиш на Монтана и ще удовлетвори изискванията на една сравнително малка, но взискателна част от аудиторията.

Политиките в сферата на културата в следващите години са базирани на европейски ценности, изразени в девиза на общността “Единни в многообразието”. Те са важни за съхраняване на традицията, опазване на идентичността и развитие на креативността.

Творчество, познание и умения са ключовите стратегии за успех в глобалният 21 век. Това налага да се промени отношението към културата. Обвързването й с образованието, опазването на духовното наследство, използването на туристическия потенциал, както и развитието на културните индустрии, са двигател на социално-икономически промени и предпоставка за устойчиво развитие на общината.

Основните приоритети в политиката на общината за следващите години:

 СПОРТ

       Политиката ни в сферата на спорта е насочена към създаване на условия за системни занимания със спорт на децата и младите хора, оптимално функциониране на спортните обекти и съоръжения и ефективното им  използване както за професионален, така и за любителски спорт. Изградената  база -  зали, салони, стадиони, игрища, площадки, е предпоставка  все повече подрастващи да спортуват в свободното си време.
В следващите четири години ще продължи приоритетно:

Ремонти и обновяване на спортните обекти се извършват и в момента.Направен е ремонт на терена на стадион „Огоста”.Изгражда се тренировъчен футболен терен с изкуствена настилка с размери, отговарящи на изискванията на ФИФА и УЕФА и три лекоатлетически коридора. Извършва се основен ремонт на  зала „Огоста”.

Приоритети 2011 - 2015: