монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
13 май 2021 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
13.5.1930 г.
Умира норвежкият арктически изследовател и дипломат Фритьоф Нансен. Той оглавява норвежката делегация в Лигата на народите и ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 14
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 18
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 18

На 25.03.2021 г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 29 общински съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.кмет на община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” в Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-64/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2020 г.
2. 08-01-65/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отчет на общински дълг за 2020 год.
3. 08-01-66/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
4. 08-01-31/03.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Монтана
5. 08-01-33/18.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана, във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование
6. 08-01-57/10.03.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на „В и К” ООД, гр. Монтана.
7. 08-01-34/19.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана.
8. 08-01-35/24.02.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
9. 08-01-68/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана.
10. 08-01-69/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
11. 08-01-70/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана.
12. 08-01-71/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
13. 08-01-72/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на План за устойчива градска мобилност на гр. Монтана 2015-2030, приет с Решение №1328 от 30.06.2015 г. на Общински съвет Монтана.
14. 08-01-36/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.180.468 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
15. 08-01-56/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно участие на Община Монтана в Интегриран проект по Програма LIFE 2014-2020 на ЕС, под-програма „Действия по климата 2020“.
16. 08-01-59/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с отпадъци през 2020 г.
17. 08-01-60/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно доклад за дейностите през 2020 г. по План за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2019-2023 г.
18. 08-01-61/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. захранване НН за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.27.751 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Белия камък.
19. 08-01-62/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за части от поземлени имоти с идентификатори 21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по кадастралната карта/КК/ на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, за промяна предназначението на земеделска земя в „за добив на варовици”.
20. 08-01-37/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
21. 08-01-38/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
22. 08-01-39/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
23. 08-01-40/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
24. 08-01-41/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
25. 08-01-42/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
26. 08-01-43/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
27. 08-01-44/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
28. 08-01-45/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
29. 08-01-46/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
30. 08-01-47/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
31. 08-01-48/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
32. 08-01-49/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
33. 08-01-50/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
34. 08-01-51/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
35. 08-01-52/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
36. 08-01-53/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно брой и разпределение на общинските жилища за 2021 год.
37. 08-01-54/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно допълване на списъка на пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 год. в землищата на с. Липен, с. Стубел, с. Трифоново, община Монтана.
38. 08-01-55/10.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ V280 в кв.53 и част от улично пространство с ОТ 217 и ОТ 213 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Сумер, общ.Монтана.
39. 08-01-63/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
40. 08-01-67/11.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлен имот общинска собственост.
41. 08-01-74/24.03.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Кандидатстване на Община Монтана с проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на оборудване на Домашен социален патронаж гр.Монтана, филиал с. Смоляновци
42. Питания

Целият документ /Протокол № 18 от 2021 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 14-04-2021   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 100000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 4000 BGN - с. Белотинци
Дава под наем Тристаен - 350 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 90000 BGN - гр. Монтана
Продава Мезонет - 90000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Tоварни превози транспортни услуги Цени в София 25 - 35лв
цена: 0.45 лв.
 
  Продавам овен Цена по договаряне
 
  Кафе - аперитив" Дежа вю" търси да назначи момич
 
 
 

Анекдот

 
Закони за работата:
1. Закон на Слаус: Ако вършиш някаква работа прекалено добре, няма да можеш да се отървеш от нея.
2. Закон на Франко за работното място: Ако харесваш онова, което правиш, вероятно го правиш погрешно.
3. Бюрократичен принцип на ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0229s  | политика за използване на бисквитки | rss източник