монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
15 август 2022 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
15.8.1944 г.
Седма американска армия извършва десант на френската Ривиера в рамките на операция ”Дракон”, за да отвори втори ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 22
Регистрирани:
 
01:elical

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 26 юли 2022 г. /вторник/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-199/13.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.
2. 08-01-200/13.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно командировки към II-то тримесечие на 2022 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
3. 08-01-189/12.07. 2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.
4. 08-01-190/12.07. 2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
5. 08-01-151/14.06. 2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Монтана.
6. 08-01-183/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2022 г.
7. 08-01-184/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2022 г.
8. 08-01-185/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2022 г.
9. 08-01-186/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2022 г.
10. 08-01-201/14.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно утвърждаване на Ценоразпис на услугите в радостното бюро в Общинско предприятие „Обреден дом” гр. Монтана.
11. 08-01-191/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно именуване на съществуващи улици без име, находящи се в с. Благово, община Монтана.
12. 08-01-202/18.07. 2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и комисии на Общинския съвет Монтана.
13. 08-01-170/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 година“
14. 08-01-171/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв.333 и част от уличното пространство с ОТ 1353-960-961а-961-962-962а по действащия подробен устройствен план на VIII микрорайон, гр.Монтана.
15. 08-01-172/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за свързано застрояване в УПИ V, кв. 91 по действащия подробен устройствен плана на гр. Монтана.
16. 08-01-173/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно учредяване право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 22040.331.7 по кадастралната карта на с.Долна Вереница, община Монтана.
17. 08-01-174/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на прокарване и сервитут на подземeн електропровод през имот общинска собственост.
18. 08-01-175/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински куклен театър „Патилан” гр. Монтана върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Монтана, ул. „Иван Вазов”№22
19. 08-01-176/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно отдаване под наем на общински терен чрез публичен търг с явно наддаване.
20. 08-01-177/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Людмил Петков в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 53 по действащия подробен устройствен план на с.Сумер, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
21. 08-01-178/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
22. 08-01-179/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
23. 08-01-180/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана
24. 08-01-181/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
25. 08-01-182/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, прилежащи към сграда с учредено право на строеж, построена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.443 по кадастралната карта на гр. Монтана, на собствениците на законно построена сграда.
26. 08-01-187/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - второстепенен път с обхват поземлен имот с идентификатор 48489.4.481 и част от поземлен имот с идентификатор 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана и за изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за част от улица с ОТ 1351-1354 и за част от улица с ОТ 1346-946 по действащия ПУП на VIII микрорайон, гр. Монтана за изграждане на пътна връзка на км 82+940, ляво в поземлен имот с идентификатор 48489.6.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Монтана.
27. 08-01-188/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
28. 08-01-192/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община Монтана (ОУПО) за територия с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17018.530.564 по кадастралната карта (КК) на с. Горно Церовене, общ. Монтана, местност Каманяка.
29. 08-01-193/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.17.601 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Раков слог, с който да се предвиди ниско свободно застрояване с ограничителни линии и да се определи конкретно предназначение „за обществено обслужване“ на ПИ.
30. 08-01-194/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.197 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана, код по ЕКАТТЕ 22040, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство“.
31. 08-01-195/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.336 и част от поземлен имот с идентификатор 48489.4.335 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Лазарова воденица, с който поземлен имот с идентификатор 48489.4.336 и част от поземлен имот с идентификатор 48489.4.335 да се обединят в един нов поземлен имот. За новообразувания поземлен имот да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За обществено обслужване“.
32. 08-01-196/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.556 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Сланището, с който да се предвиди ниско свободно застрояване с ограничителни линии и да се определи конкретно предназначение „за производствено складови дейности“ на ПИ.
33. 08-01-197/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на частично изменение на одобрен и влязъл в сила проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за водопровод ф90 - ПЕВП за захранване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.829 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Велина бабка.
34. 08-01-198/12.07. 2022 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ и план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура - кабелно ел. захранване НН до УПИ V, кв. 31 по действащия ПУП на с. Габровница, общ. Монтана.
35. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 20-07-2022   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Дава под наем Двустаен - 300 BGN - гр. Монтана
Продава Пром. помещение - 210000 BGN - с. Боровци
Продава Вила - 24000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 65000 BGN - с. Ерден
Продава Къща - 152000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Продавам италиански газов котел Immergaz Eolo Star 24
цена: 490 лв.
 
  Здравейте Трябват ми телефони на хора или фирми дето сг
цена: 1 лв.
 
  Издирва вижда чува заснема
цена: 1.00 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Чудили се Сащ кога да нападнат Русия, и решили да питат другите страни.
Питали Франция:
- Кога е най-добре да нападнем Русия?
- Само не през зимата... отговорили франките!!!
Попитали и Германия...
- Само не през лятото ,,, отговорили ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0196s  | политика за използване на бисквитки | rss източник