монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
29 май 2023 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
29.5.1953 г.
Новозеландецът Едмън Хилари и шерпът Тренсинг извършват първото изкачване на най-високия връх на Земята - Еверест (Джомулунгма) ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 7
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 26 януари 2023 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-3/12.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване на община Монтана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, чрез Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ - BGENERGY-2.001
2. 08-01-21/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно корекция на Решение № 863, взето с Протокол № 40 от 22.12.2022 г., касаещо кандидатстване за краткосрочен кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД във връзка с финализиране на разплащанията по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
3. 08-01-22/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2022 год.
4. 08-01-25/13.01.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г.
5. 08-01-4/12.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Монтана през 2023 година.
6. 08-01-24/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно Отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2022 г. и приемане на Общински план за младежта за 2023 г.
7. 08-01-5/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана за 2022 година“.
8. 08-01-6/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост
9. 08-01-7/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно определяне на пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2023/2024 година.
10. 08-01-8/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв.55 (поземлен имот с идентификатор 04251.501.590 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Благово, общ. Монтана) и част от площадно пространство по действащия регулационен план на с.Благово, община Монтана с ОТ 3-25-26-6 (поземлен имот с идентификатор 04251.501.589 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Благово, община Монтана).
11. 08-01-9/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно определяне на пазарна оценка и сключване на окончателен договор между община Монтана и собственика на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв.138а (поземлен имот с идентификатор 48489.7.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана)
12. 08-01-10/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „ФЪРСТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, гр. София с управител Сердар Ераслан в урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 95 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
13. 08-01-11/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и сервитут на подземeн електропровод през имот общинска собственост
14. 08-01-12/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на пристрояване към нежилищни сгради, собственост на Ина *** Василева в гр. Монтана.
15. 08-01-13/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление на „Комплекс за социални услуги“ гр. Монтана 2 (два) броя сгради с идентификатори 48489.8.437.2 и 48489.8.437.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 48489.8.437 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ №30.
16. 08-01-14/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на поземлен имот с идентификатор 51665.23.352 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Спортни имоти” гр. Монтана
17. 08-01-15/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-16/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 48489.6.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана- частна общинска собственост
19. 08-01-23/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно освобождаване от заплащане на наемна цена за месец януари, февруари и март 2023 г. по договор за наем с фирма „Универсал 14“ ЕООД, гр. София поради ремонт на площад „Жеравица“
20. 08-01-17/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 70024.300.10 и 70024.300.16 по кадастралната карта/КК/ на с. Стубел, общ. Монтана.
21. 08-01-18/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.477 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Парта, с който да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство“ на ПИ.
22. 08-01-19/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, общ. Монтана местност Стрелката, с който за имота да се предвиди свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За фотоволтаична централа и трафопост“.
23. 08-01-20/13.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.416 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Лъката, с който да се определи конкретно предназначение „за производствено складова дейност и тир паркинг“ на ПИ.
24. 08-01-2/12.01.2023 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно право на ползване върху движими вещи.
25. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 20-01-2023   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 40000 BGN - с. Славотин
Продава Къща - 25000 BGN - с. Меляне
Продава Къща - 195000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 245000 BGN - гр. Монтана
Продава Вила - 75000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Envi pur са модерни пречиствателни съоръжения за отпад
 
  ДАВА СЕ ПОД НАЕМ таванска стая със сервизен възел кв
 
  Издирва вижда чува заснема
цена: 1.00 лв.
 
 
 

Анекдот

 
-Да те питам,баце!?
-Е па,питай.
-За коя професия най-не ставаш?
-За сервитьор.
-Е, оти?
-Е па,не моа да ми сипат пиенье и я да го занесем на друг .
-
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0188s  | политика за използване на бисквитки | rss източник