монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
19 април 2024 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
19.4.1824 г.
Английският поет лорд Байрон умира от треска в Гърция
 

Кой е тук

 
Анонимни: 12
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 43
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 43

На 23.02.2023 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 30 общински съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана
г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор дирекция „ФСД“ при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор дирекция „ХД“ при Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор дирекция „АПИО“ при Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор дирекция „ЕИИР“ при Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-53/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване на община Монтана по процедура за предоставяне на средства за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” в изпълнение на инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд” от Плана за устойчивост и развитие.
2. 08-01-36/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2023 година“.
3. 08-01-33/06.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Монтана
4. 08-01-52/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 592 от Протокол № 28/27.01.2022г., относно промяна в условията на получен кредит № 1307 от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект: „Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“:
5. 08-01-56/16.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на прогнозни параметри на Общински бюджет 2023 г.
6. 08-01-29/01.02.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.
7. 08-01-54/14.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на финансова подкрепа на пострадалите в Република Турция.
8. 08-01-48/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.487 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване с височина до 7.0м и да се определи конкретно предназначение „за вилно застрояване“.
9. 08-01-49/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.250 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване с височина до 7.0м и да се определи конкретно предназначение „за вилно застрояване и трафопост“.
10. 08-01-50/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта (КК) на с. Крапчене, общ. Монтана.
11. 08-01-51/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно допълване на решение № 866 от протокол № 40/22.12.2022 г. на Общински съвет Монтана
12. 08-01-37/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
13. 08-01-38/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
14. 08-01-39/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно определяне на пазарна стойност на месечен наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ сграда, отдадена под наем за склад за промишлени стоки
15. 08-01-40/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
16. 08-01-41/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-42/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и наследниците на Михаил *** Михайлов в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 71 по кадастралния и регулационен план на с. Долна Вереница, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
18. 08-01-43/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 18а по действащия регулационен план на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана (поземлен имот с идентификатор 21840.502.526 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана).
19. 08-01-44/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за част от улично пространство между ОТ 213-212-208-235 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сумер, общ. Монтана.
20. 08-01-45/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство между ОТ 1501-80а-82а по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана.
21. 08-01-46/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ II), кв. 3 (поземлен имот с идентификатор 48489.5.541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана) и част от улично пространство (поземлен имот с идентификатор 48489.5.605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана) по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана.
22. 08-01-47/10.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти, публична общинска собственост.
23. 08-01-57/21.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на електропроводно и водопроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти, публична общинска собственост.
24. 08-01-58/22.02.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно извънредно Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр. Монтана.
25. 08-01-28/23.01.2023 год. Докладна записка от Златко Живков –Кмет на Община Монтана, относно предложение за награждаване с Почетния знак на Община Монтана
26. 08-01-31/03.02.2023 год. Докладна записка от Златко Живков –Кмет на Община Монтана, относно предложение за награждаване с Почетния знак на Община Монтана

Целият документ /Протокол № 43 от 2023 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 24-02-2023   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Пром. помещение - 650000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 370000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 30000 BGN - с. Бистрилица
Продава Къща - 15000 BGN - с. Стубел
Продава Къща - 12000 BGN - с. Славотин
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  АГЕНЦИЯ „ХЕЛИОС - М” ПРОДАВА: - Офис помещение в идеален
цена: 79 000 лв.
 
  АГЕНЦИЯ „ХЕЛИОС - М” ПРОДАВА: - Промишлена сграда с площ
цена: 200 000 лв.
 
  АГЕНЦИЯ ‘’ХЕЛИОС - М” ПРОДАВА: - Двуетажна къща в с Винищ
цена: 20 000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
-Да те питам,баце!?
-Е па,питай.
-За коя професия най-не ставаш?
-За сервитьор.
-Е, оти?
-Е па,не моа да ми сипат пиенье и я да го занесем на друг .
-
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0445s  | политика за използване на бисквитки | rss източник