монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 юни 2024 г.

обратна връзка
Фризьор. Фризьорски салон Жени стил Монтана
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Информационен портал град Монтана рекламно полеинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Online games
 

На днешният ден

 
21.6.1652 г.
Умира Айниго Джоунс - основател на класическата англ. архитектура, проектирал Ковънт гардън
 

Кой е тук

 
Анонимни: 14
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 07 септември 2023 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. Предложение по чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 27, ал. 1, т.3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от Инициативен комитет на граждани от Община Монтана, Становище от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предложение по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум, вх. № 48-00-16/08.08.2023 г. и Становище на ПК по Местно самоуправление и международно сътрудничество в Общински съвет Монтана.
2. 08-01-196/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.
3. 08-01-197/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки към I-во тримесечие на 2023 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
4. 08-01-198/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки към II-то тримесечие на 2023 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
5. 08-01-199/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно искане за удължаване срока за погасяване на кредит по Договор №1372/20.02.2023 г. с ФОНД ФЛАГ и промяна на Решение №864 от Протокол №40/22.12.2022г. на Общински съвет гр. Монтана.
6. 08-01-200/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно искане за удължаване срока за погасяване на кредит по Договор №1355/13.12.2022 г. с ФОНД ФЛАГ и промяна на Решение №838 от Протокол № 39/24.11.2022г. на Общински съвет гр. Монтана.
7. 08-01-201/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно искане за удължаване срока за погасяване на кредит по Договор №1378/07.03.2023 г. с ФОНД ФЛАГ и промяна на Решение №863 от Протокол № 40/22.12.2022г.
8. 08-01-216/28.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно искане за преструктуриране на Договор №1307/25.02.2022 г. с ФОНД ФЛАГ и промяна на Решение №592 от Протокол № 28/27.01.2022г.
9. 08-01-217/29.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно освобождаване на Управителя на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД, гр. Монтана.
10. 08-01-218/29.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно избор на управител на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана.
11. 08-01-219/29.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване на община Монтана по Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003-2.001
12. 08-01-212/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
13. 08-01-169/24.07.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предложение за изменение и допълнение на чл. 85е от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.
14. 08-01-193/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разрешение за формиране на паралелки в общински училища с брой ученици под нормативите за минимален брой за учебната 2023/2024 г.
15. 08-01-173/07.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Монтана и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
16. 08-01-202/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Монтана АД“ ЕООД, гр. София с управител Радост *** Панайотова в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв. 7 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
17. 08-01-203/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана, Mая *** Йорданова-Методиева и Йордан *** Йорданов в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в кв. 2 по действащия регулационен план на с. Горно Церовене общ. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
18. 08-01-204/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Монт бетон“ ООД, гр. Монтана с управител Гергана *** Николова в урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 3 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
19. 08-01-205/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда.
20. 08-01-206/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-207/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на строеж в съсобствен поземлен имот с идентификатор 48489.13.223 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VI, кв. 8 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
22. 08-01-208/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за възмездно и безвъзмездно учредяване на сервитути, възникнали при изграждане на обект: Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 99+193 (километраж по проект), на територията на община Ружинци, област Видин, община Георги Дамяново и община Монтана, област Монтана, върху имоти – публична и частна общинска собственост.
23. 08-01-209/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ гр. Монтана за временно и безвъзмездно управление на сграда с идентификатор 48489.10.623.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се на ул. „Петър Парчевич” №25В, гр. Монтана.
24. 08-01-210/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно освобождаване от заплащане на такса „тротоарно право“ за периода от 01.09.2023 г. до 31.12.2023 г.
25. 08-01-211/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №1048 от протокол №50/22.08.2023 г. на Общински съвет гр. Монтана.
26. 08-01-194/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ и план-схема към подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за елементи на техническата инфраструктура – трасета на водопроводно и канализационно отклонения за захранване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.22.494 и 48489.22.495 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана.
27. 08-01-195/24.08.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.190.72 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Парта.
28. 08-01-213/25.08.2023 год. Докладна записка от Диман Георгиев – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII и УПИ IX, кв. 95 и част от улично пространство с ОТ 538-539-540-542 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана (поземлени имоти с идентификатори 48489.6.817, 48489.6.700, 48489.6.806, 48489.6.805, 48489.6.775 и 48489.7.572 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана)
 
публикувано от Монтана-днес на: 01-09-2023   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Четиристаен - 250000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 85000 BGN - с. Сумер
Продава Вила - 80000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 125000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 25000 BGN - с. Славотин
 
Информационен портал град Монтана рекламно поле
 

Последни обяви

 
  Електро и ВиК услуги на достъпни цени
 
  НОВА ОБЯВА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДАВА
цена: 250000 лв.
 
  НОВА ОБЯВА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДАВА
цена: 250000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Дядо , към внучка:- А ти , имаш ли си гадже?
-А ааа , не. Мама миналата пролет си имаше и знаеш ли тате как я би!?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0323s  | политика за използване на бисквитки | rss източник