монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 февруари 2024 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.2.1940 г.
В хитлеристка Германия на територията на окупирана Полша започва строителството на първия лагер за масово унищожаване - Освиенцим ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 7
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 2 и Протокол № 1
 
Заседание на Общински съвет На 23.11.2023 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на
Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници, от общ
брой 33. От заседанието отсъстваха следните общински съветници:
г-н Пламен Петков
В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Заместник кмет на Община Монтана
г-н Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана
г-н Мариус конов – Секретар на Община Монтана
г-жа Мариела Танкова – Директор дирекция „ОС“ при Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор дирекция „ФСД“ при Община Монтана
г-жа Детелина Рангелова – Директор дирекция „ТУС“ при Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор дирекция „АПИО“ при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор дирекция „ХД“ при Община Монтана
г-н Камен Каменов – Главен инженер на Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет
Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-246/14.11.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно предложение за избор на състав и ръководство на постоянните комисии
2. 08-01-247/14.11.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно избор на заместник председатели на Общински съвет Монтана.
3. 08-01-245/14.11.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
4. 08-01-243/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разрешение за подписване на допълнително споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на ПРЧР за удължаване срока на проект BG05SFPR002-2.001-0106-С01 „Грижа в дома в Община Монтана“, процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027
5. 08-01-244/13.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана през 2024г.
6. 08-01-225/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на списък по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на спортните обекти на територията на община Монтана, които може да са обект на управление и разпореждане по ЗФВС.
7. 08-01-226/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землищата на с. Благово и с. Студено буче, община Монтана.
8. 08-01-227/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно включване на общинско жилище в Общинския жилищен фонд.
9. 08-01-228/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно утвърждаване на наемната цена за стопанската 2023/2024 год. за отдаване под наем без търг или конкурс на ползватели на масиви за едногодишно ползване на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Монтана.
10. 08-01-229/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост.
11. 08-01-230/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост.
12. 08-01-231/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на прокарване на подземно външно кабелно трасе ниско напрежение за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имот публична общинска собственост.
13. 08-01-232/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
14. 08-01-233/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
15. 08-01-234/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
16. 08-01-235/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-236/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-237/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
19. 48-10-71/08.11.2023 год. Предложение от общинските съветници на ПП „Възраждане в Общински съвет Монтана, чрез Александър Димитров, председател на общинска организация „Възраждане“, гр. Монтана, бул. „Трети Март“ № 84, Битов комбинат, ет. 2, относно намаляване на таксата за почасово паркиране в Синя зона в центъра на град Монтана.
20. 08-01-238/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно закупуване на техника, необходима за дейностите при депонирана на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм (Регионалното депо за неопасни отпадъци – регион Монтана).
21. 08-01-239/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.581 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
22. 08-01-240/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.76 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
23. 08-01-241/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.26.671 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Над село.
24. 08-01-242/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническа инфраструктура – трасе на кабелно eл. захранване 20 kV от съществуващ трафопост в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.767, през ПИ с идентификатор 48489.27.158 до съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 48489.25.790 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана и трасе на кабелно ел. захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 48489.27.767, през ПИ с идентификатор 48489.27.158 до ПИ с идентификатори 48489.25.812 и 48489.25.813 по КК на гр. Монтана.
25. Питания

Целият документ /Протокол № 2 от 2023 г./ можете да прочетете тук.
Целият документ /Протокол № 1 от 2023 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 24-11-2023   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 155000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 230000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 40000 BGN - с. Долна Вереница
Продава Етаж от къща - 165000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 180000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Извършваме ремонтни услуги топлоизолация гипсокартон шп
цена: 0000 лв.
 
  Търся работа мога да започна от 01 03 24 Имам две
 
  Фирма " Пазарен ден" търси да назначи хора на
цена: 1000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
-Да те питам,баце!?
-Е па,питай.
-За коя професия най-не ставаш?
-За сервитьор.
-Е, оти?
-Е па,не моа да ми сипат пиенье и я да го занесем на друг .
-
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0275s  | политика за използване на бисквитки | rss източник