монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 февруари 2024 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.2.1858 г.
В Бостън Едвин Холмс монтира първата в света електрическа алармена система за защита от взлом.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 7
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 15 февруари 2024 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-31/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно програма за управление за срока на мандата 2023-2027г.
2. 08-01-26/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2024 година“.
3. 08-01-47/01.02.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2023 г. и приемане на Общински план за младежта за 2024 г. в община Монтана.
4. 08-01-35/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2023 г.
5. 08-01-32/29.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане на проект на Общински бюджет за 2024 г.
6. 08-01-49/06.02.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и комисии на Общински съвет Монтана.
7. 08-01-46/31.01.2024 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2023г. до 31.12.2023г.
8. 08-01-15/09.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Наредбата за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана.
9. 08-01-34/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и създаване на Местна инициативна рибарска група в партньорство с Община Димово и Община Ружинци.
10. 08-01-50/08.02.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно финансиране със средства по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на услугата „Поддръжка и надграждане на системата за интелигентно сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Община Монтана”, за която е сключен договор между Община Монтана и „А1 България” ЕАД, гр. София
11. 08-01-4/04.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна наименованието на „Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти, собственост на община Монтана и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност“ и изменение и допълнение в текстове от нея.
12. 08-01-19/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
13. 08-01-20/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
14. 08-01-21/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно включване на общинско жилище в Общинския жилищен фонд.
15. 08-01-22/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) III и VII в кв. 99 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
16. 08-01-23/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземно външно кабелно трасе, средно напрежение за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имот публична общинска собственост.
17. 08-01-24/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имоти публична общинска собственост.
18. 08-01-25/18.01.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имоти публична общинска собственост.
19. 08-01-27/23.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление на Сдружение „Български червен кръст“, източната част от сграда с идентификатор 48489.11.388.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се на ул. „22-ри септември” №44.
20. 08-01-33/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно предоставяне на Териториално поделение “Български пощи” гр. Монтана за безвъзмездно ползване на част от сграда с идентификатор 48489.15.242.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се в кв. Кошарник, ул. „Одрин” №30-б.
21. 08-01-28/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.414 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
22. 08-01-29/26.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.18.532 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
23. 08-01-30/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2023 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03. 2016 г.
24. 08-01-36/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.318 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана, местност Върбака, с който да се определи конкретно предназначение „за търговско складова база“ на ПИ.
25. 08-01-37/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.838 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село.
26. 08-01-38/30.01.2024 год. докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.398 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол.
27. 08-01-39/30.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.895 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Турска нива.
28. 08-01-41/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. кабел 110 кV от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 39503.11.360 по кадастралната карта /КК/ на с. Крапчене, общ. Монтана до ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК на гр. Монтана.
29. 08-01-42/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Золиша.
30. 08-01-43/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I и УПИ II от кв. 16, по плана на с. Вирове, общ. Монтана, обл. Монтана.
31. 08-01-44/31.01.2024 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с отпадъци през 2023 г.
32. 08-01-45/31.01.2024 год.Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно отчет за дейностите през 2023 г. по План за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух за периода 2023-2025 г.
 
публикувано от Монтана-днес на: 09-02-2024   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 155000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 230000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 40000 BGN - с. Долна Вереница
Продава Етаж от къща - 165000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 180000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Извършваме ремонтни услуги топлоизолация гипсокартон шп
цена: 0000 лв.
 
  Търся работа мога да започна от 01 03 24 Имам две
 
  Фирма " Пазарен ден" търси да назначи хора на
цена: 1000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
-Да те питам,баце!?
-Е па,питай.
-За коя професия най-не ставаш?
-За сервитьор.
-Е, оти?
-Е па,не моа да ми сипат пиенье и я да го занесем на друг .
-
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0186s  | политика за използване на бисквитки | rss източник