монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
19 април 2024 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
19.4.1824 г.
Английският поет лорд Байрон умира от треска в Гърция
 

Кой е тук

 
Анонимни: 16
Регистрирани:
 
01:ХЕЛИОС-М

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 6
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 6

На 21.03.2024 г. от 14.00 ч. в Заседателнатазала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници.
В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Заместник кмет на Община Монтана
г-н Станислав Становев – Заместник кмет на Община Монтана
г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор дирекция „ФСД“ при Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор дирекция „АПИО“ при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор дирекция „ХД“ при Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор дирекция „ЕИИР“ при Община Монтана
Всички управители на търговски дружества със 100 % общинско участие
Заседанието беше открито и ръководено от г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтанапри следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-81/11.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно Предложения за награждаване с Почетния знак на Община Монтана.
2. 08-01-18/17.01.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.
3. 08-01-61/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно предоставяне на капиталов трансфер в натура върху движими вещи.
4. 08-01-56/05.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно изменение на Решение № 40 от Протокол № 3/21.12.2023 г. на Общински съвет – Монтана, с което са утвърдени цени за неопасните отпадъци, приети през 2024 г. за сепариране и обезвреждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци Монтана (услуга, извършване от „РДО – Монтана“ ЕООД) в размери на: 37,00 лв. с ДДС за 1 тон смесени отпадъци (неопасни отпадъци), приети за сепариране и отделяна на хартия и картон, черни и цветни метали, пластмаса и каучук, стъкло; 41,81 лв. с ДДС за 1 тон, неопасни отпадъци, приети за обезвреждане.
5. 08-01-58/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.174 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
6. 08-01-59/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот 670.164 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с Долна Вереница, общ. Монтана.
7. 08-01-75/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.25.741, 48489.25.665, 48489.25.668, 48489.25.669, 48489.25.667, 48489.25.666, 48489.25.689, 48489.25.690 и 48489.25.687 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Долна Жеравица.
8. 08-01-76/08.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.14.200 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана.
9. 08-01-51/13.02.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура BG16RFTA001-1.006 - Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България по Програма „Техническа помощ 2021 – 2027“.
10. 08-01-60/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно разрешение за подписване на допълнително споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на ПРЧР за удължаване срока на проект BG05SFPR002-2.001-0106-С02 „Грижа в дома в Община Монтана“, процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
11. 08-01-77/11.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана.
12. 08-01-78/11.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
13. 08-01-79/11.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
14. 08-01-80/11.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Самостоятелна медикотехническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана.
15. 08-01-83/12.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
16. 08-01-62/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
17. 08-01-63/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
18. 08-01-64/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
19. 08-01-65/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
20. 08-01-66/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
21. 08-01-67/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
22. 08-01-68/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
23. 08-01-69/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-70/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно отдаване под наем без търг или конкурс на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от ЗУТ на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
25. 08-01-71/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за безвъзмездно управление на помещение №1 на ет. 6 в сграда с адрес: гр. Монтана, на бул. „Христо Ботев“№67 на Агенция по заетостта–дирекция „Бюро по труда“ – Монтана.
26. 08-01-72/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на подземно кабелно трасе ниско напрежение, през имот публична общинска собственост.
27. 08-01-73/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на водопроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
28. 08-01-74/07.03.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно брой и разпределение на общинските жилища за 2024 год.

Целият документ /Протокол № 6 от 2024 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 23-03-2024   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Пром. помещение - 650000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 370000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 30000 BGN - с. Бистрилица
Продава Къща - 15000 BGN - с. Стубел
Продава Къща - 12000 BGN - с. Славотин
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  АГЕНЦИЯ „ХЕЛИОС - М” ПРОДАВА: - Промишлена сграда с площ
цена: 200 000 лв.
 
  АГЕНЦИЯ ‘’ХЕЛИОС - М” ПРОДАВА: - Двуетажна къща в с Винищ
цена: 20 000 лв.
 
  АГЕНЦИЯ „ХЕЛИОС - М” ПРОДАВА: - Къща в с Доктор Йосифово
цена: 20 000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
-Да те питам,баце!?
-Е па,питай.
-За коя професия най-не ставаш?
-За сервитьор.
-Е, оти?
-Е па,не моа да ми сипат пиенье и я да го занесем на друг .
-
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0249s  | политика за използване на бисквитки | rss източник