монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
26 май 2024 г.

обратна връзка
Фризьор. Фризьорски салон Жени стил Монтана
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Информационен портал град Монтана рекламно полеинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Online games
 

На днешният ден

 
26.5.604 г.
Умира Свети Августин, първият Кентърбърийски архиепископ, основал християнската църква в Южна Англия
 

Кой е тук

 
Анонимни: 10
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 25 април 2024 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:

1. 08-01-109/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на Доклад за осъществяване на читалищни дейности през 2023 г. на читалищата в Община Монтана.
2. 08-01-86/02.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно създаване на нова социална услуга „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства“.
3. 08-01-87/02.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно кандидатстване на община Монтана по Процедура Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ – Покана 2, финансирана по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.
4. 08-01-89/04.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно определяне на Младежки център – Монтана за второстепенен разпоредител с бюджетни средства и приемане на Правилник за устройството и дейността му.
5. 08-01-107/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. за 2023 г.
6. 08-01-91/08.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно допълване на списъка за пътуващите от общинска администрация приет, като част от решение № 67 от Протокол № 5/15.02.2024г.- точка 14-2
7. 08-01-92/08.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно бюджетна прогноза за периода 2025 - 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
8. 08-01-53/21.02.2024 год. Докладна записка от Станимир Стоев – общински съветник в Общински съвет Монтана, относно промяна на Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Монтана.
9. 08-01-54/21.02.2024 год. Докладна записка от Станимир Стоев – общински съветник в Общински съвет Монтана, относно промяна на Правилник за финансово подпомагане на процедури и Дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана.
10. 08-01-90/08.04.2024 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно извънредно Общо събрание на акционерите на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.
11. 08-01-55/21.02.2024 год. Докладна записка от Диман Георгиев – за Кмет на община Монтана, относно приемане на изменения и допълнения на Наредба за реда на престоя и паркирането на пътни превозни средства на територията на град Монтана, приета с Решение №1015/27.07.2023 г., от Протокол № 49/27.07.2023 г. на Общински съвет – Монтана.
12. 08-01-88/02.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно разходване на средства, събрани от Община Монтана за месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т. 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §21 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г.
13. 08-01-93/08.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.565 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
14. 08-01-94/08.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.817 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника.
15. 08-01-95/09.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно Разходване на средства, събрани от Община Монтана за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО за закупуване на специализирана техника
16. 08-01-96/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.11 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана.
17. 08-01-97/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.805 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Семчова круша.
18. 08-01-105/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно одобряване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен пран на общината (ОУПО) за част от УПИ VII, кв. 95, по действащият подробен устройствен план (ПУП) на гр. Монтана.
19. 08-01-106/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820, 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823 по кадастралната карта (КК) на с. Николово, община Монтана, местност Малата зареда.
20. 08-01-110/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен електропровод 110 кV и оптичен комуникационен кабел към него от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 39503.11.360 по кадастралната карта /КК/ на с. Крапчене, общ. Монтана до ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КК на гр. Монтана.
21. 08-01-112/15.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно определяне на място за поставяне на монументално-декоративен елемент по чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба на Общинския Съвет (ОбС) - Монтана за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане, приета с реш. №346/23.05.2002 г., изменена с реш. №560/27.07.2017г.
22. 08-01-114/15.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план/ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктура-хидромериоративно съоръжение-канал “Изворска бара” през поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.2.423 до ПИ с идентификатор 48489.2.551 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана и за учредяване на право на строеж в полза на община Монтана.
23. 08-01-115/15.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на улици: бул. „Трети март“, ул. „Иван Давидков“, ул. „Индустриална“, ул. „Широка планина“, ул. „Съединение“ и ул. „Инвестиционна“, гр. Монтана, община Монтана, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
24. 08-01-84/20.03.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Монтана.
25. 08-01-98/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на канализационно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имот публична общинска собственост.
26. 08-01-99/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
27. 08-01-100/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно учредяване на безвъзмездно право на прокарване на трасе за разширение на оптична кабелна мрежа през поземлени имоти в с. Смоляновци, общ. Монтана, публична общинска собственост.
28. 08-01-101/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда.
29. 08-01-102/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно предоставяне на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Горно Церовене, община Монтана.
30. 08-01-103/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди на поземлени имоти с начин на трайно ползване пасище в землището на гр. Монтана, община Монтана.
31. 08-01-104/11.04.2024 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана, Огнян Евгениев и Майа Матуска, наследник на Стана Първанова, в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI в кв. 332 по действащия регулационен план на гр. Монтана, чрез продажба частта на община Монтана.
32. 48-10-27/10.04.2024 год. докладна от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно добавяне на информация в страницата на Община Монтана с цел популяризиране на забележителностите в общината, както и спортните, и културните събития провеждани на нейната територия.
33. 48-10-19/27.02.2024 год. предложение от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно включване на Община Монтана в Старопланински туристически район. 48-10-19-1/18.04.2024 год. Становище от Тихомир Антонов – заместник кмет на Община Монтана.
34. 48-10-4/09.01.2024 год. Докладна записка от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно подсигуряване на денонощна аптека на територията на град Монтана.
35. 48-10-22/07.03.2024 год. Докладна от съветници на ПП „Възраждане“ в Общински съвет Монтана, относно вандалски прояви извършени на територията на гробищен парк в квартал „Кошарник“.
36. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 19-04-2024   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 18000 BGN - с. Якимово
Продава Двустаен - 247000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Едностаен - 350 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 500 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 36000 BGN - с. Студено Буче
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Детективска агенция Вайл издирва вижда чува заснема
цена: 1.00 лв.
 
  Изграждане на навеси боядисване с латекс Цени на мя
 
  ДАВА СЕ ПОД НАЕМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в ж к ПЪСТРИНА Две
 
 
 

Анекдот

 
Дядо , към внучка:- А ти , имаш ли си гадже?
-А ааа , не. Мама миналата пролет си имаше и знаеш ли тате как я би!?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0164s  | политика за използване на бисквитки | rss източник