монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 юни 2024 г.

обратна връзка
Фризьор. Фризьорски салон Жени стил Монтана
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Информационен портал град Монтана рекламно полеинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Online games
 

На днешният ден

 
21.6.1527 г.
Умира Николо Макиавели - италиански държавник, дипломат и писател. Най-известната му книга ”Князът” отразява ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 23
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 28 май 2024 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-142/16.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно Заповед № АК-04-6/07.05.2024 г. на Областен управител на област Монтана по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА за връщане за ново обсъждане на Решение № 137 от Протокол № 7 от проведено заседание на Общински съвет – Монтана на 25.04.2024 г.
2. 08-01-111/15.04.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана
3. 08-01-145/20.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно осигуряване непрекъсваемост на функционирането на Център „Домашни грижи“ в община Монтана.
4. 08-01-127/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно избор на управител на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
5. 08-01-136/10.05.2024г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.
6. 08-01-143/16.05.2024г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на съдружниците „В и К” ООД, гр. Монтана.
7. 08-01-144/17.05.2024г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно годишно Общото събрание на акционерите на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.
8. 08-01-135/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно изграждане на четвърта клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци – регион Монтана.
9. 08-01-137/13.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническа инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.423 и ПИ с идентификатор 48489.2.551 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, във връзка с корекция на канал „ИЗВОРСКА БАРА“.
10. 08-01-138/14.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно частична корекция на списъка за капиталови разходи през 2024г., финансирани от целева субсидия и частична корекция на списъка за капиталови разходи през 2024г., финансирани със собствени средства.
11. 08-01-146/21.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно разсрочено плащане на дължимите от Община Монтана обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ- Монтана.
12. 08-01-119/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на съгласие за приемане на дарение на имот в с. Доктор Йосифово, общ. Монтана в полза на община Монтана.
13. 08-01-120/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с иденти-фикатор 48489.11.420.1.14, адрес: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 2.
14. 08-01-121/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост.
15. 08-01-122/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост.
16. 08-01-123/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имот публична общинска собственост.
17. 08-01-124/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно откриване на процедура по отчуждаване на имоти, частна собственост и определяне на полагащото се обезщетение.
18. 08-01-125/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за придобиване на възмездно право на собственост от Община Монтана върху поземлени имоти с проекти идентификатори по кадастралната карта на гр. Монтана, собственост на юридически и физически лица във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона, гр. Монтана за улици: бул. „Трети март“, ул. „Иван Давидков“, ул. „Индустриална“, ул. „Широка планина“, ул. „Съединение“ и ул. „Инвестиционна.
19. 08-01-126/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв.333а по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
20. 08-01-140/14.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот, публична общинска собственост.
21. 08-01-116/23.04.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Монтана.
22. 08-01-128/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за ел. провод НН за захранване на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.22.494 и 48489.22.495 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, местност Под баира.
23. 08-01-129/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот 670.693 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана.
24. 08-01-130/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на ел. провод 20 кV за захранване на трафопост в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.102 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, местност Над село.
25. 08-01-131/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.165 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Лозище.
26. 08-01-132/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Монтана и подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.402 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, общ. Монтана местност Дръмката.
27. 08-01-133/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.186 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
28. 08-01-134/10.05.2024г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот 670.688 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана.
29.Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 22-05-2024   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Четиристаен - 250000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 85000 BGN - с. Сумер
Продава Вила - 80000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 125000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 25000 BGN - с. Славотин
 
Информационен портал град Монтана рекламно поле
 

Последни обяви

 
  Електро и ВиК услуги на достъпни цени
 
  НОВА ОБЯВА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДАВА
цена: 250000 лв.
 
  НОВА ОБЯВА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДАВА
цена: 250000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Дядо , към внучка:- А ти , имаш ли си гадже?
-А ааа , не. Мама миналата пролет си имаше и знаеш ли тате как я би!?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0373s  | политика за използване на бисквитки | rss източник