монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 юли 2018 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Справочник
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.7.1973 г.
Франция започва серия от ядрени опити на атола Муророа в Тихия океан
 

Кой е тук

 
Анонимни: 22
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 14 септември 2017 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-238/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение №480 от Протокол № 20/30.05.2017г. на Общински съвет – Монтана относно проектно предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. 08-01-255/28.08.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно издаване на Запис на заповед на Кмета на Община Монтана за обезпечаване на авансово плащане по Допълнително споразумение № 2 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG05FMOP001-3.002-0096-C02 сключен с Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Монтана по проект на Община Монтана – „Осигуряване на топъл обяд 2016 г. в Монтана» по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
3. 08-01-252/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна в списъка за пътуващите специалисти от населените места на община Монтана приет, като част от решението за бюджета за 2017г.- точка 14
4. 08-01-253/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на Средства от фонд „Флаг” за финансиране на собствения принос при изпълнение на проект „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана”.
5. 08-01-254/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на Средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ , Договор №BG16RFOP001-1.026-0002-C01
6. 08-01-256/29.08.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно отидирания от Сметна палата Годишен финансов отчет /ГФО/ за 2016 год. и одитното становище за заверка на ГФО на Община Монтана
7. 08-01-259/01.09.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно формиране на слети паралелки в Основно училище “Христо Ботев” – с. Д-р Йосифово и паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в Основно училище “Христо Ботев” – с. Д-р Йосифово, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Габровница, V Средно училище „Христо Ботев” – гр. Монтана и ІХ Средно училище „Йордан Радичков” – гр. Монтана за учебната 2017/2018 г.
8. 08-01-251/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно определяне на училище – преимуществен ползвател на автобус марка ПЕЖО, модел БОКСЕР, рег. № М 6213 ВС, 11+1 места, прехвърлен в собственост на Община Монтана от Министерството на образованието и науката за превоз на ученици
9. 08-01-260/04.09.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно отчет на ОбС Монтана за периода от 01.01.2017 год. до 30.06.2017 год.
10. 08-01-261/04.09.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно извънредно общо събрание на МБАЛ
11. 08-01-263/05.09.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно отмяна на Наредба за рекламната и информационна дейност на община Монтана, приета с Решение № 148 от Протокол № 23/14.11.1996 год.
12. 08-01-262/04.09.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно закупуване на специализирана техника за снегопочистване в „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
13. 08-01-239/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на водопровод от тръбен кладенец ТК 2 в имот № 970.43 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност Разсадника - Връх Затворнишки, землище с. Долно Белотинци, общ. Монтана през имоти № 970.46 по ПНИ на местност Разсадника - Връх Затворнишки, землище с. Долно Белотинци, общ. Монтана и №002096, 000496 и 000454 до имот № 460011 по картата на възстановената собственост(КВС) в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана и одобряване на задание.
14. 08-01-240/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ № 17.635 по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност Парта, землищата на с.Долна Вереница и гр.Монтана, код по ЕКАТТЕ 48489, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди ниско застрояване.
15. 08-01-257/30.08.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предложение за промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска собственост на път III-102 в участък от км 81+253 до км 82+054 по бул. „Христо Ботев”(от кръстовището на бул. „Трети март” с бул. „Христо Ботев” до кръстовището му с бул. „Александър Стамболийски”- ж.п. прелез)
16. 08-01-258/31.08.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно приемане на решение за представяне на специфичните правила и нормативи към Общия устройстен план на Община Монтана за приемане на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към МРРБ
17. 08-01-241/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ детска градина в с. Благово, община Монтана за нуждите на Проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
18. 08-01-242/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ в кв. 6 по действащия ПУП на Стара промишлена зона (СПЗ) на гр. Монтана, представляващ поземлен имот с идентификатор 48489.5.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба между община Монтана и „Стройкерамика” ООД, гр. Монтана.
19. 08-01-243/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана.
20. 08-01-244/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение в имот частна общинска собственост в гр. Монтана.
21. 08-01-246/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди на земеделски имот с начин на трайно ползване пасище, мера в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана.
22. 08-01-247/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди на земеделски имот с начин на трайно ползване храсти в землището на с. Белотинци, община Монтана.
23. 08-01-250/25.08.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
24. Питания
публикувано от Монтана-днес на: 07-09-2017   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 90000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 58000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 68000 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 120000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 25000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Търся монтажник на дограма и щори
 
  Рус - Булстрой ЕООД - Хидроизолация и топлоизолация на
 
  Агенция ' Тара' продава двустаен панелен апарт
цена: 56 000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Богат човек всеки път давал значителна сума на просяк край църковен храм. Един ден човекът изчезнал и дълго време го нямало. След няколко седмици просякът с радост го видял да минава по улицата.
– Къде изчезнахте? – попитал той тревожно.
– Ходихме ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0268s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник