монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
22 февруари 2018 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Търговски център Милениум Монтанаинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Справочник
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
22.2.1886 г.
Вестник ”Таймс” става първият вестик, открил специална рубрика за реклами и обяви
 

Кой е тук

 
Анонимни: 17
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 26
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 26

На 23.11.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-жа Антоанета Тонева – Гл. архитект на Община Монтана

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-жа Камелия Трифонова - Зам.председател на ОбС Монтана и г-н Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-334/08.11.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – За Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване на община Монтана по Процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
2. 08-01-336/08.11.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – За Кмет на Община Монтана, относно предложение за съфинансиране на обект: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 3, гр. Монтана по проект „Красива България” през 2018 година.
3. 08-01-339/13.11.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – За Кмет на Община Монтана, относно одобряване на Общ устройствен план на Община Монтана.
4. 08-01-333/08.11.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – За Кмет на Община Монтана, относно частична корекция на Списъка за капиталови разходи през 2017 г. финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи, частична корекция на списъка за капиталови разходи финансирани от собствени средства и Списъка на капиталовите разходи финансирани чрез приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси
5. 08-01-332/08.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Монтана (2016-2020 г.) и разкриване на „Център за обществена подкрепа” за работа в уязвими общности“ като държавно-делегирана дейност.
6. 08-01-314/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разсрочване на кредитна линия от Общинска банка АД.
7. 08-01-315/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на Община Монтана.
8. 08-01-312/06.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.555 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение „За Автокъща за селскостопански машини” и се предвиди ново застрояване.
9. 08-01-338/09.11.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – За Кмет на Община Монтана, относно даване на съгласие за издаване по реда на Закона за водите на разрешение за водовземане от езерото парк “Монтанезиум”, гр. Монтана, Община Монтана.
10. 08-01-313/06.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наематели.
11. 08-01-316/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наематели.
12. 08-01-318/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на земеделски имот – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд.
13. 08-01-319/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана.
14. 08-01-320/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Подполковник Богдан Йорданов Илиев” №19
15. 08-01-321/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
16. 08-01-322/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-323/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост новообразувани поземлени имоти с №№17.652, 17.462 и 17.654, землище гр. Монтана, код по ЕКАТТЕ 48489 по плана на новообразуваните имоти на местност „Парта”, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана.
18. 08-01-324/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена за имот – частна общинска собственост.
19. 08-01-325/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена за имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-326/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-327/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за улица с ОТ 505-724-515-514 и УПИ ІХ от кв. 173, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
22. 08-01-328/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на водопроводно отклонениe през имот публична общинска собственост.
23. 08-01-329/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имот публична общинска собственост.
24. 08-01-330/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение в имот частна общинска собственост в гр. Монтана.
25. 08-01-331/07.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на кабелна мрежа за пренос на данни през имоти публична общинска собственост.
26. 08-01-311/06.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Молба от Борислав Борисов Ангелов от гр. Монтана за отпускане на персонални пенсии.
27. 08-01-335/09.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно именуване на улица в с. Горно Церовене, община Монтана
28. 08-01-337/09.11.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно молба от Румен Спасов Борисов от с. Вирове за отпускане на персонални пенсии на децата му.
29. Питания

Целият документ /Протокол № 26 от 2017 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана-днес на: 02-12-2017   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Етаж от къща - 65000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 1 EUR - гр. Монтана
Продава Магазин - 1 EUR - гр. Монтана
Продава Вила - 9500 BGN - гр. Монтана
Продава Етаж от къща - 82000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Тухлен на втори етаж апартамент 75м2 след основен ремон
цена: 75000 лв.
 
  Агенция " Тара" продава двуетажна масивна къща
цена: 35 000 лв.
 
  Агенция " Тара" продава първи етаж на ул &quo
цена: 54 000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Майка се кара на сина си: - Каква снаха си довел - бащата прокурор, майката съдия, братята полицаи. Не рода, ами направо мафия!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0268s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник