монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 март 2019 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.3.1917 г.
Цар Николай II и семейството му са арестувани от революционните сили в Русия
 

Кой е тук

 
Анонимни: 12
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 27 февруари 2018 г. /вторник/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:

1. 08-01-29/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2017 г.
2. 08-01-30/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отчет на общинския дълг за 2017 год.
3. 08-01-31/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за IV-то тримесечие на 2017 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
4. 08-01-32/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно запис на заповед на кмета на община Монтана за обезпечаване на авансово плащане към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP001-1.026-0001-C01, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Монтана по проект на Община Монтана “Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование ” по Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г.
5. 08-01-27/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 616/24.10.2017 год.
6. 08-01-58/13.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне безвъзмездно за управление на ДГ № 8 „Пролет”, гр. Монтана новопостроена сграда в изпълнение на проект „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана”.
7. 08-01-57/13.02.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана
8. 08-01-33/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение в имот частна общинска собственост в гр. Монтана.
9. 08-01-34/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на водопроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
10. 08-01-35/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
11. 08-01-36/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
12. 08-01-37/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
13. 08-01-41/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
14. 08-01-42/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
15. 08-01-43/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
16. 08-01-44/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-45/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-46/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
19. 08-01-47/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-48/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-49/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-50/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-51/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-52/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-53/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-54/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
27. 08-01-38/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
28. 08-01-39/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
29. 08-01-40/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
30. 08-01-55/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2018/2019 година и приемане на годишен план за паша.
31. 08-01-56/12.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от ППЗТСУ, върху земя – общинска собственост.
32. 08-01-59/13.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на строеж и безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 48489.5.576 и адрес гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за нуждите на Проект по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 год.
33. 08-01-60/14.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на кв. 10 по плана на Стара промишлена зона (СПЗ) гр. Монтана, като се образуват четири броя нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) и се предвижда ново застрояване и проект за изменение на плана за уличната регулация за ул. „Индустриална”, с което се променя съществуващата улична регулация по кадастралните граници на поземлените имоти и се предвижда нов паркинг и нов пътен жп. прелез при ОТ 1650-1651.
34. 08-01-61/15.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на община Монтана, чрез публичен търг с явно наддаване.
35. 08-01-25/09.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението и за застрояване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.4.401 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана, с който да се раздели на два нови ПИ, да се промени начина им на ползване, като се определи конкретно предназначение на единия „За жилищно строителство”, а на другия „За Обществено обслужване” и да се предвиди ново застрояване.
36. 08-01-26/09.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с №255015 по картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Габровница, община Монтана, с който да се промени начина му на трайно ползване, да се определи ново конкретно предназначение „за складова дейност, гараж за селскостопанска техника и пункт за зареждане на МПС с ДГ” и се предвиди ново застрояване.
37. 08-01-62/19.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.2.238 и 48489.2.657 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана за промяна на предназначението им и за застрояване, като се обединят двата ПИ, промени се начина им на ползване и се определи конкретно предназначение „За производствени и складови дейности и трафопост”, и се предвиди ново застрояване.
38. 08-01-63/19.02.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.4.396 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна предназначението на земеделска земя в „за промишлено - складова дейност”.
39. Питания

публикувано от Монтана-днес на: 23-02-2018   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 75000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 82000 BGN - гр. Монтана
Продава Етаж от къща - 63000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 98500 BGN - гр. Монтана
Продава Едностаен - 54000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Изработка и монтаж на НЕМСКА PVC дограма - REHAU K
 
  Изработка и монтаж на : • Вътрешни хоризонтални алумин
 
  Интериорни врати - GRADDE EUROSTILL - продажба и монтаж
 
 
 

Анекдот

 
Чат:
-Брато,ела след обяд да пием по 1-2 бирички!
-Брато,ще дойда,но, дванадесет не се пише с тире!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0204s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник