монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 март 2019 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.3.1966 г.
Световната купа по футбол е открадната изненадващо от Сентръл хол, Уестминстър. Скоро след кражбата купата била открита от куче ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 11
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 30
 
 Заседание на Общински
Протокол № 30

На 29.03.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-н Деян Димиторв – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-жа Камелия Трифонова – Зам.председател на ОбС Монтана и Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-69/12.03.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно проектопредложение на Община Монтана „Да запазим околната ни среда” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България - Сърбия.
2. 08-01-70/12.03.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно проектопредложение на Община Монтана „Спортни дейности за младото бъдеще в трансграничния регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Сърбия.
3. 08-01-89/20.03.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване за кредит на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
4. 08-01-87/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно даване на съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите на проект „Рехабилитация на съществуващи магистрални водопроводи в парк ”Огоста”, парк ”Калето” и парк ”Слънчева градина”, гр.Монтана, нефинансирани от ОПРР.
5. 08-01-81/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно Бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
6. 08-01-71/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от общинската програма за управление на дейностите с отпадъци през 2017 г.
7. 08-01-72/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ № 22.345, код по ЕКАТТЕ 48489 по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност Парта, землища на гр.Монтана и с.Долна Вереница, община Монтана, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди ниско застрояване.
8. 08-01-73/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение през поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.441 до ПИ с идентификатор 48489.2.555 и кабелен електропровод 20 кV от съществуващ въздушен електропровод в ПИ с идентификатор 48489.2.644, през ПИ с идентификатори 48489.2.432, 48489.2.438 и 48489.2.441 до БКТП в ПИ с идентификатор 48489.2.555 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана.
9. 08-01-74/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.26.622 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол, за промяна предназначението на земеделска земя в „за жилищно строителство”.
10. 08-01-75/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2016 г. и 2017 г., след което активите да преминат в управление на Асоцияцията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03. 2016 г.
11. 08-01-76/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот/ПИ/ с № 000107 по картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Славотин, община Монтана, с който да се промени начина му на трайно ползване, да се определи ново конкретно предназначение „за производствено-складова дейност” и се предвиди ново застрояване.
12. 08-01-77/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно отмяна на предоставен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Долна Рикса, община Монтана.
13. 08-01-78/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно утвърждаване на наемната цена за стопанската 2018/2019 год. за отдаване под наем без търг или конкурс на ползватели на масиви за едногодишно ползване на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Монтана.
14. 08-01-79/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно брой и разпределение на общинските жилища за 2018 год.
15. 08-01-80/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Смоляновци, община Монтана.
16. 08-01-82/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно Даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 154 и част от улично пространство на ул. „Извора” и ул. „Александър Стамболийски” с ОТ440-ОТ429-ОТ438 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
17. 08-01-83/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-84/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
19. 08-01-85/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-86/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-88/19.03.2018 год. Докладна записка от Станислав Станоев за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, кв. 360, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
22. 08-01-90/23.03.2018 год. Докладна записка от Станислав Станоев за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху урегулиран поземлен имот УПИ I, кв.56 по регулационният план на с. Долно Белотинци, община Монтана на Сдружение „Технологичен институт по аквакултури“ .
23. 08-01-91/26.03.2018 год. Докладна записка от Станислав Станоев за Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно предоставяне на имоти-публична общинска собственост на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Огоста“, гр. Монтана за кандидатстване по програма ТГС България-Сърбия.
24. Питания

Целият документ /Протокол № 30 от 2018 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана-днес на: 04-04-2018   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 75000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 82000 BGN - гр. Монтана
Продава Етаж от къща - 63000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 98500 BGN - гр. Монтана
Продава Едностаен - 54000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Изработка и монтаж на НЕМСКА PVC дограма - REHAU K
 
  Изработка и монтаж на : • Вътрешни хоризонтални алумин
 
  Интериорни врати - GRADDE EUROSTILL - продажба и монтаж
 
 
 

Анекдот

 
Чат:
-Брато,ела след обяд да пием по 1-2 бирички!
-Брато,ще дойда,но, дванадесет не се пише с тире!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0199s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник