монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
17 февруари 2019 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
17.2.1852 г.
Художествените сбирки на Петербургския Ермитаж за първи път са открити за публика.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 19
Регистрирани:
 
01:reni_vlhristova

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 34
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 34

На 28.06.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-н Деян Димиторв – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-жа Иванка Делева – Зам.-председател на ОбС Монтана и инж. Найден Найденов – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-191/18.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно допълнение на Решение №829 от Протокол №33 от 31.05.2018 г. за ползване на собствени средства за собствен принос и осигуряване на временен заем при изпълнение на проект „Equipment safe our lives” ТГС България – Румъния.
2. 08-01-176/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Монтана за 2018 г.
3. 08-01-171/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одитирания от Сметна палата годишен финансов отчет за 2017 г. и Одитен доклад №0100315717 за заверка на ГФО на община Монтана.
4. 08-01-172/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна в списъка за пътуващите специалисти от населените места на община Монтана приет, като част от решението за бюджета за 2018 г.- точка 14
5. 08-01-185/13.06.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно избор на съдебни заседатели на Районен съд-Монтана.
6. 08-01-181/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно одобрение на проектодоговор за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот и 4 (четири) броя проектодоговори за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
7. 08-01-190/18.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одобряване на капиталови разходи за строителни дейности на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
8. 08-01-155/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план на застрояване (ПУП-ПЗ) за новообразуван имот 200.432, код по ЕКАТТЕ 48489 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землищата на гр.Монтана и с.Д.Вереница, общ. Монтана, за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилна сграда”.
9. 08-01-156/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за образуване на нов поземлен имот/ПИ/ с проектен идентификатор 03722.25.667, част от ПИ с идентификатор 03722.25.483 по кадастралната карта/КК/ на с. Белотинци, общ. Монтана, местност Около село, за промяна предназначението на земеделска земя в „За добив на строителни материали-варовици и съоръжения”.
10. 08-01-157/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.4.376 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна предназначението на земеделска земя в „За пункт за технически преглед на МПС” и парцеларен план за водопроводно отклонение през ПИ с идентификатори 48489.4.310 и 48489.4.388 по КК на гр. Монтана.
11. 08-01-158/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.1.794 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана за промяна на предназначението му и за застрояване, като се промени начина му на ползване и се определи конкретно предназначение „За производствено-складова и обслужваща дейност”, и се предвиди ново застрояване.
12. 08-01-192/19.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 48489.4.311 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Върбака, за промяна на предназначението на земеделска земя в „За автомивка” и парцеларен план (ПП) за подземно ел. и водопроводно отклонение към него.
13. 08-01-159/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
14. 08-01-160/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
15. 08-01-161/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
16. 08-01-162/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-163/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-164/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
19. 08-01-165/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-166/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-167/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-168/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-169/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-170/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-173/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 105 и промяна на част от улици с ОТ 303, 666, 667, 668, 411, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
26. 08-01-174/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 152, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
27. 08-01-175/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Монтана.
28. 08-01-179/12.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, бул. „Парта” №18-А
29. 08-01-180/12.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 286 и част от уличното пространство на бул. „Монтана” с ОТ 1070-1071, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
30. 08-01-182/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща 3 (три) помещения – стаи №608, №608”А” и фоайе на VІ-тия етаж в сграда, находяща се на бул. „Александър Стамболийски“ №6 гр. Монтана, на Комисия за защита от дискриминация – регионално представителство гр. Монтана.
31. 08-01-183/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно учредяване право на строеж – частна общинска собственост.
32. 08-01-184/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно настаняване на пчелни семейства върху земеделски земи от общинския поземлен фонд.
33. 08-01-186/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Стефан Стамболов” №53
34. 08-01-187/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Стефан Стамболов” №51
35. 08-01-188/13.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Стефан Стамболов” №55
36. 08-01-193/22.06.2018 год. Докладна записка от Тихомир Антонов - За кмет на Община Монтана, относно продажба на движими вещи собственост на „Общински пазар” ЕООД Монтана.
37.Питания

Целият документ /Протокол № 34 от 2018 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана днес на: 04-07-2018   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 85000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 215000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 18000 BGN - с. Крапчене
Продава Тристаен - 95000 BGN - гр. Монтана
Продава Пром. помещение - 63000 BGN - гр. Бойчиновци
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Извършваме пролетно (основно) почистване по домовете в
цена: 123 лв.
 
  Търся работа в област Монтана за категория Б Живея в г
 
  Давам гараж под наем до Математическата гимназия от 01
цена: 100 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Седи вещицата и чете рецепта за черна магия: “Нокът от еди какво си, клюн от еди какво си, косъм от еди какво си ...” .
Чела, чела, па отишла и купила кренвирши.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0237s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник