монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
17 февруари 2019 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
17.2.1878 г.
В Сан Франциско се открива първата телефонна станция с 18 телефона.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 13
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 35
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 35

На 24.07.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 27 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Юлия Илиева – Гл. счетоводител на Община Монтана
г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община Монтана
Всички управители на дружества със 100 % общинско имущество
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана и Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-195/09.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за кандидатстване за удължаване срока на проект „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ и осигуряване на оборотни средства.
2. 08-01-214/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.2018г.
3. 08-01-215/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки за II-ро тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
4. 08-01-216/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2018г. по функции, дейности и параграфи
5. 08-01-219/12.07.2018 год. Докладна записка инж. Диман Георгиев – за кмет на Община Монтана, относно отпускане средства за изготвяне и актуализация на индивидуални социални оценки на кандидат-потребители по Допълнително споразумение № ФС01-0082/ 16.01.2018 г. към Споразумение № ФС01-0332/ 22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Монтана
6. 08-01-209/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2018 г.
7. 08-01-210/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2018 г.
8. 08-01-211/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Център по дентална медицина №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2018 г.
9. 08-01-212/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2018 г.
10. 08-01-213/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността Информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2018 г.
11. 08-01-177/08.06.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.
12. 08-01-196/09.07.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно изменение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана.
13. 08-01-197/09.07.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
14. 08-01-198/09.07.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет на ОбС от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.
15. 08-01-199/09.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот № 200.545 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, код по ЕКАТТЕ 48489, землища гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана за промяна предназначение на земеделска земя в „за жилищно строителство”.
16. 08-01-217/12.07.2018 год. Докладна записка инж. Диман Георгиев – за кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуван имот № 670.83 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, код по ЕКАТТЕ 48489, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана за разделяне на имота на два и промяна предназначение на единия от земеделска земя в „за жилищно строителство”.
17. 08-01-200/09.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
18. 08-01-202/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имоти общинска собственост
19. 08-01-203/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот публична общинска собственост.
20. 08-01-204/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имоти общинска собственост.
21. 08-01-205/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване изграждане на оптична свързаност на базови станции през имоти общинска собственост.
22. 08-01-206/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Белотинци, община Монтана.
23. 08-01-207/11.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III, кв. 1, прокарване на нова улица с ОТ 38 – ОТ 7102 и образуване на нов квартал 54, по действащия подробен устройствен план на с. Благово.
24. 08-01-218/12.07.2018 год. Докладна записка инж. Диман Георгиев – за кмет на Община Монтана, относно изменение в Тарифата за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти – лв./кв.м. месечен.
25. 08-01-222/19.07.2018 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на поземлени имоти в землището на гр. Монтана, местност „Парта” с идентификатори: 48489.170.139, 48489.170.140, 48489.170.141, 48489.170.142, 48489.170.556, 48489.170.148, 48489.170.156, 48489.170.158, 48489.170.159, 48489.170.160, 48489.170.161, 48489.170.162, 48489.170.163, 48489.170.419 и части от имоти 48489.170.369, 48489.170.370 и 48489.170.378, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, във връзка с разширение на гробищен парк гр. Монтана и съгласие за промяна предназначението на имоти с идентификатори 48489.170.139, 48489.170.140, 48489.170.141, 48489.170.142, 48489.170.556, 48489.170.158, 48489.170.159, 48489.170.160, 48489.170.163 и части от имоти 48489.170.369, 48489.170.370 и 48489.170.378, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
26. Питания

Целият документ /Протокол № 35 от 2018 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана-днес на: 26-07-2018   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 85000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 215000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 18000 BGN - с. Крапчене
Продава Тристаен - 95000 BGN - гр. Монтана
Продава Пром. помещение - 63000 BGN - гр. Бойчиновци
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Извършваме пролетно (основно) почистване по домовете в
цена: 123 лв.
 
  Търся работа в област Монтана за категория Б Живея в г
 
  Давам гараж под наем до Математическата гимназия от 01
цена: 100 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Седи вещицата и чете рецепта за черна магия: “Нокът от еди какво си, клюн от еди какво си, косъм от еди какво си ...” .
Чела, чела, па отишла и купила кренвирши.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0242s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник