монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
22 май 2019 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
22.5.1849 г.
Ейбрахам Линкълн получава патент за конструирания от него плаващ сух док.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 22
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 41
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 41

На 28.02.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-н Найден Найденов – Зам.председател на ОбС Монтана и г-н Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-48/13.02.2019 год. Доклад от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана за 2018 г.
2. 08-01-49/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отчет на общинския дълг за 2018 год.
3. 08-01-50/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки за IV-то тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
4. 08-01-45/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.560 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За нискоетажно жилищно застрояване”.
5. 08-01-47/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно годишен отчет за изпълнение на мерките през 2018 г. от приетата от Общински съвет Монтана през 2016 г. актуализирана „Програма за намаляване нивата на финни прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Монтана с план за действие за периода 2016 -2018 г.“
6. 08-01-56/15.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно поставяне на статуя на богинята Диана.
7. 94-00-01/09.01.2019 г. Докладна записка от група съветници от ПП ГЕРБ, относно приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Монтана.
8. 08-01-18/17.01.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно промяна в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Монтана.
9. 08-01-35/12.02.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
10. 08-01-19/18.01.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Монтана, приета с Решение № 269/13.09.2016 г.; изм. с Решение № 428/30.03.2017 г. и с Решение № 455/27.04.2017 г. на Общински съвет Монтана и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Монтана, приета с Решение № 305/27.10.2016 г. на Общински съвет Монтана.
11. 08-01-28/08.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение на Решение №688 от Протокол №27/19.12.2017 г. на Общински съвет Монтана, касаещо предоставената на Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата“ сграда, намираща се на ул. „Димитър Талев“ №30, за ползване за дейността „кариерно ориентиране и консултиране”.
12. 08-01-24/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
13. 08-01-25/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана.
14. 08-01-26/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на управителя на „СМТЛ №1” ЕООД, гр. Монтана.
15. 08-01-27/05.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на управителя на „Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана.
16. 08-01-29/08.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно възлагане на дейностите по третиране на отпадъците – сепариране и депониране, на „Регионално депо за отпадъци - Монтана” ЕООД.
17. 08-01-36/08.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно издаване на Запис на заповед на Кмета на Община Монтана за обезпечаване на авансово плащане към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG05SFOP001-4.004-0009-C01 сключен с Администрацията на Министерския съвет – Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление” и Община Монтана.
18. 08-01-30/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставя за безвъзмездно управление за срок от четири години източната част от сграда с идентификатор 48489.11.388.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находяща се на ул. „22-ри септември” №44, гр. Монтана за нуждите на Център „Домашни грижи“ на Български червен кръст.
19. 08-01-31/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост.
20. 08-01-32/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Стубел, община Монтана.
21. 08-01-33/11.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 30, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
22. 08-01-37/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 48489.7.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
23. 08-01-38/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена за поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.6.780 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
24. 08-01-39/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно и канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
25. 08-01-40/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
26. 08-01-41/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство с ОТ 175-ОТ 176-ОТ 178- ОТ 179- ОТ 182 от кв. 56, по действащия подробен устройствен план на с. Долно Белотинци.
27. 08-01-43/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ Х, кв. 5, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
28. 08-01-46/13.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година и приемане на годишен план за паша.
29. 08-01-53/15.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на строеж в поземлен имот – частна общинска собственост.
30. 08-01-57/26.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно вземане на решение за използване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за финансиране на Дейности по инвентаризация и мониторинг на честотата на вдигане на съдове за битови отпадъци тип бобър на територията на Община Монтана, Финансов и икономически доклад за въвеждане на система за повишаване на ефективността за сметосъбиране в община Монтана и Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на система за интелигентно сметосъбиране и предоставяне на аналитични услуги в Община Монтана.
31. Питания

Целият документ /Протокол № 41 от 2019 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 01-03-2019   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 69000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 98500 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 100000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Едностаен - 250 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 95000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Р - т плаза търси да назначи помощник готвач
 
  Преводи и легализация на документи на всички езици зав
 
   Безпрашно циклене фугиране и лакиране на естествени п
 
 
 

Анекдот

 
- Господине, Вашето котенце би ли си купило Уискас?
- Моето котенце би си купило и Лексус, ма не знае пин кода.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0304s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник