монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
03 юни 2020 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
3.6.1769 г.
1769 г. - капитан Джеймз Кук наблюдава преминаването на Венера пред слънчевия диск - цел на околосветското му пътешествие
 

Кой е тук

 
Анонимни: 22
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 2
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 2

На 21.11.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-254/05.11.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
2. 08-01-279/13.11.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно предложение за избор на състав и ръководство на постоянните комисии.
3. 08-01-280/13.11.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно избор на заместник председатели на Общински съвет Монтана.
4. 08-01-256/06.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Об¬щи¬на Монтана, относно издаване на запис на заповед от Кмета на Община Монтана в полза на Министерство на труда и социалната политика - управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по предстоящ договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
5. 08-01-258/07.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно проектно предложение „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост”, гр. Монтана” на Община Монтана по Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).
6. 08-01-260/07.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно участие на община Монтана в създаване и развитие на Регионален иновационен център (РИЦ)- по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създа¬ва¬не и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
7. 08-01-257/07.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Одобрение на проектодоговор за учредяване на възмездно право на прокарване за изграждане на подземно кабелно трасе, захранване и прокарване на отклонение до електромер на разпределително табло НН на територията на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
8. 08-01-278/12.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно преобразуване на кметства в кметски наместничества в община Монтана.
9. 08-01-275/11.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки за III-то тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
10. 08-01-276/11.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана
11. 08-01-261/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Младен Младенов в урегулиран поземлен имот (УПИ) І569, кв. 42 по действащия подробен устройствен план на с. Белотинци, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
12. 08-01-262/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Жасмина Александрова в урегулиран поземлен имот (УПИ) І265, кв. 48 по действащия подробен устройствен план на с. Крапчене, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
13. 08-01-263/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и собствениците в поземлен имот с идентификатор 48489.6.440 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
14. 08-01-264/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост новообразувани поземлени имоти с идентификатор 48489.2.662 и 48489.2.663, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
15. 08-01-265/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в с. Долно Белотинци, община Монтана.
16. 08-01-266/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана
17. 08-01-267/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
18. 08-01-268/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
19. 08-01-269/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ І и УПИ ІІ в кв. 303 по действащия подробен устройствен план на жилищна група „Жерави” гр. Монтана.
20. 08-01-270/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция VZ6036, ТВРС „Долна Вереница“, м. „Байчовец“ и м. „Чермошник“, с. Долна Вереница, община Монтана“, през поземлени имоти – общинска собственост.
21. 08-01-271/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване за обект: „Оптично кабелно захранване до базова станция VZ6118, м. „Върха“, имот №019089, ЕКАТТЕ 39503 с. Крапчене, община Монтана, през имоти – общинска собственост
22. 08-01-272/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване за обект: „Оптично кабелно захранване на магазин на Виваком 4304, гр. Монтана на ъгъла на ул. „Славянска” №2 и бул. „Трети март” №51 през имоти – общинска собственост
23. 08-01-273/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.12.509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находящ се на ул. „Марица” №17
24. 08-01-277/11.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 48489.13.181.3.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана в сграда, находяща се в гр. Монтана, ж. к. „Младост“, бл. 5, вх. Д, ет. 1 за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Монтана за Районно управление - Монтана за срок от 10 (десет) години.
25. 08-01-274/08.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.14.1012 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека за промяна на предназначението на земеделска земя в „За сервиз за селскостопанска техника, офиси, магазин и склад” и да се предвиди ниско застрояване.
26. 08-01-281/14.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общинско жилище в общинския жилищен фонд от ведомствени жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
27. 08-01-282/14.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и ЕТ „Даримекс-Дора Христова”, гр. Монтана в новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, кв. 204 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
28. 08-01-283/14.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „БКК-95” ООД, гр. Монтана в новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІІІ, кв. 8 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
29. 08-01-284/15.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно и водопроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на обект „Винарна“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, община Монтана, през поземлени имоти – публична общинска собственост в землището и в регулацията на с. Безденица, община Монтана.
30. 08-01-286/18.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно проектно предложение на община Монтана по покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с Програмен оператор Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Външни европейски програми“ (ВЕП).
31. 08-01-287/18.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление недвижим имот – частна общинска собственост на проект „Изграждане на Младежки център в гр. Монтана“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с Програмен оператор Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Външни европейски програми“.
32. Питания

Целият документ /Протокол № 2 от 2019 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 29-11-2019   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Магазин - 26000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 290 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 55000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 60000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Персонал за продажба на сладолед Над 18 години ! Т
 
  Семейство търси да наеме двустаен апартамент или самост
цена: 250 лв.
 
  Извършване на всякакъв вид ремонтни услуги Замазки ш
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0279s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник