монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
08 август 2020 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
8.8.1945 г.
СССР обявява война на Япония, Червената армия навлиза в Манджурия
 

Кой е тук

 
Анонимни: 23
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 10
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 10

На 30.06.2020 г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Тихомир Антонов – Заместник Кмет на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-133/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно процедура за кандидатстване по проект към Фонд „Социална закрила“ за осигуряване на подкрепа чрез дигитални устройства на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на община Монтана.
2. 08-01-121/26.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на „Тарифа за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти” на Община Монтана.
3. 08-01-132/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки за I-во тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет Монтана.
4. 08-01-143/16.06.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.
5. 08-01-144/16.06.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.
6. 08-01-115/14.05.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана.
7. 08-01-145/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. захранване 20 кV за поземлен имот с идентификатор 48489.30.3 по кадастралната карта на гр. Монтана.
8. 08-01-146/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за водопровдно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната карта на гр. Монтана.
9. 08-01-147/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.200.663 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна предназначението на земеделска земя в „за вилно строителство”.
10. 08-01-148/16.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 70113.179.19, и 70113.179.17 по кадастралната карта (КК) на с. Студено буче, местност Говежди дол за застрояване и отреждане „За биотехнически съоръжения – волиери, зайчарник”.
11. 08-01-123/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Долна Вереница, община Монтана
12. 08-01-124/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение намиращо се на четвъртия етаж, стая № 404 в сграда на Пето средно училище „Христо Ботев” - Монтана.
13. 08-01-125/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен урегулиран имот IV в кв.174 по действащия подробен устройствен план на централна градска част, одобрен със Заповед № 570/10.04.1990г. и част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.251 по кадастралната карта на гр.Монтана.
14. 08-01-126/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
15. 08-01-127/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот публична общинска собственост.
16. 08-01-128/10.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост.
17. 08-01-129/11.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на отклонение от съществуваща оптична мрежа за изграждането на нова тръбна мрежа за осигуряване на оптична свързаност на базова станция VZ6036, ТВРС „Долна Вереница“, м. „Байчовец“ и м. „Чермошник“, с. Долна Вереница, община Монтана“, през поземлени имоти – общинска собственост.
18. 08-01-131/11.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно удължаване на срока за възлагане управлението на рибните ресурси в язовир ”Долна вода” в землището на с. Студено буче, за любителски риболов на сдружение ”Ловно- рибарско дружество ”Огоста”, гр.Монтана
19. 08-01-134/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
20. 08-01-135/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
21. 08-01-136/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
22. 08-01-137/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
23. 08-01-138/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
24. 08-01-139/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
25. 08-01-140/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Николово, община Монтана (Нова промишлена зона, гр. Монтана)
26. 08-01-141/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Николово, община Монтана (Нова промишлена зона, гр. Монтана)
27. 08-01-142/15.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
28. 08-01-150/22.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отмяна на решение №172 от протокол №8/28.05.2020г. на общински съвет гр. Монтана
29. Питания

Целият документ /Протокол № 10 от 2020 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 04-07-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Едностаен - 50000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 50000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 450 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 85900 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Давам магазин под наем 55квадрата Намира се в жк Плиска
цена: 500 лв.
 
  Търся квартира (стая) под наем със заплащане на ден (
цена: 10 лв.
 
  Продавам парцел 400 кв м във вилната зона на гр Монтан
цена: 4500 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Днес живеем в свят, в който храната е пълна с химия, но за това пък козметиката е фрашкана с авокадо, мед и всякакви витамини, и минерали! Eдна мисъл не ми дава мира: Що да не си намажа една филия с шампоан?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0198s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник