монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
28 септември 2020 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
28.9.1378 г.
Цар Иван Шишман предава на Рилски манастир 20 села със землищата им
 

Кой е тук

 
Анонимни: 23
Регистрирани:
 
01:sali_70
02:Николова

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 10 септември 2020 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-215/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно разрешение за формиране на паралелки в общински училища с брой ученици под нормативите за минимален брой и предложение до Регионално управление на образованието - Монтана за разрешение за формиране на паралелки под 10 ученици в общинско училище.
2. 08-01-216/28.08.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за първо полугодие на 2020 год.
3. 08-01-189/05.08.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно проектно предложение „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура” на Община Монтана по Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура” на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).
4. 08-01-204/27.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно отписване на земя и сгради от баланса на „Общински пазар“ ЕООД гр. Монтана.
5. 08-01-205/27.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно придобиване на безвъзмездно право на управление върху археологически обект Крепост Калето, част от Античен град Монтана, намиращ се в имот – публична държавна собственост.
6. 08-01-206/27.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно кандидатстване за кредит на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 ” ЕООД гр. Монтана.
7. 08-01-192/13.08.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „МОНТ-КАР” ЕООД гр.Монтана в новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв.339 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
8. 08-01-193/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на общинско жилище на наемател.
9. 08-01-194/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост.
10. 08-01-195/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост.
11. 08-01-196/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост.
12. 08-01-197/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
13. 08-01-198/20.08.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда с учредено правото на строеж върху общинска земя.
14. 08-01-199/25.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване на възмездно право на ползване, върху поземлени имоти – публична общинска собственост, във връзка с договор за концесия в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана.
15. 08-01-201/26.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І в кв. 204 и част от улично пространство на ул.„Иван Давидков” с ОТ 1246-1658-1656-123 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана.
16. 08-01-202/26.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство на ул.”Върбан Пенов” с ОТ 1005 и ОТ 1004 по действащия подробен устройствен план на VIII микрорайон гр.Монтана.
17. 08-01-203/26.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв.30 по действащия подробен устройствен план на III и IV микрорайон.
18. 08-01-207/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
19. 08-01-208/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване право на прокарване на канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска собственост.
20. 08-01-209/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имоти публична общинска собственост.
21. 08-01-191/10.08.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предложение за промяна на Списъка на републиканските пътища на територията на община Монтана, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса.
22. 08-01-210/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.377 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле за промяна на предназначението на земеделска земя в „За складова база” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване.
23. 08-01-211/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 700.20 по плана на новообразуваните имоти на местност Бърдото – Конички дол за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ново свободно ниско застрояване.
24. 08-01-212/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот(ПИ) с идентификатор 48489.25.434 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника.
25. 08-01-213/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за канализационно отклонение от поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 до същесвуващ уличен канализационен клон в поземлен имот с идентификатор 48489.27.26 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Над село.
26. 08-01-214/28.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. захранване НН за поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Над село.
27. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 03-09-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 25000 BGN - с. Долно Церовене
Продава Двустаен - 65000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 10000 BGN - с. Гаганица
Дава под наем Едностаен - 250 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 85900 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
   Безпрашно циклене фугиране и лакиране на естествени п
 
  Продавам къща в гр Бойчиновци
цена: 25000 лв.
 
  Здравейте! : ) Търся проекти в сферата на графичния д
 
 
 

Анекдот

 
Днес живеем в свят, в който храната е пълна с химия, но за това пък козметиката е фрашкана с авокадо, мед и всякакви витамини, и минерали! Eдна мисъл не ми дава мира: Що да не си намажа една филия с шампоан?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0384s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник