монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
28 февруари 2021 г.

обратна връзка
Магазин "SILVER"
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
28.2.1948 г.
Последните английски войници напускат Индия
 

Кой е тук

 
Анонимни: 16
Регистрирани:
 
01:Holliday

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 26 ноември 2020 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:

1. 08-01-253/05.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Монтана в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по предстоящ договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
2. 08-01-254/05.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“
3. 08-01-257/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на План за интегрирано развитие на община Монтана за периода 2021 – 2027 г.
4. 08-01-274/13.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно удължаване срока на услугите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020”, процедура BG05M9OP001-2.0.040
5. 08-01-276/18.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно проектно предложение „Развитие на културния живот в Община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура” на Община Монтана по Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура” на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
6. 08-01-265/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение №160/30.04.2020г. на Общински съвет гр. Монтана, относно промяна в условията на Договор № 1027/13.11.2018г. с Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД.
7. 08-01-266/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 127 от Протокол № 6/26.03.2020г., относно промяна в условията на получен кредит № 1067 от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект: „Equipment save our lives” /”Техниката спасява животи”, с номер ROBG-305, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 Договор № 98838/31.08.2018г.
8. 08-01-267/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 145 от Протокол № 6/26.03.2020г., относно промяна в условията на получен кредит № 1027/13.11.2018 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект: „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.026-0001-C01, № РД-02-37-14, сключен на 02.02.2018 г. между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
9. 08-01-250/23.10.2020 год. Докладна записка от група съветници на БСП при Общински съвет Монтана, относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана.
10. 08-01-255/09.11.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов - Председател на Общински съвет – Монтана, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
11. 08-01-277/19.11.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов - Председател на Общински съвет – Монтана, относно избор на съдебни заседатели на Районен съд – Монтана.
12. 08-01-256/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предложение за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2020/2021 година за 4-годишните деца от община Монтана, считано от 01.12.2020 г.
13. 08-01-258/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имот публична общинска собственост
14. 08-01-259/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на с. Долна Вереница и с. Николово, община Монтана
15. 08-01-260/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на части от поземлени имоти за неземеделски нужди, в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути.
16. 08-01-261/10.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
17. 08-01-262/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за част от улично пространство на ул.”Одрин” между ОТ 22 и ОТ 32 и УПИ II, УПИ III и УПИ VI в кв.46 по действащия подробен устройствен план на кв.Кошарник, гр.Монтана.
18. 08-01-263/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПР) за част от улично пространство на ул.”Първа” между ОТ 107 и ОТ 108 и УПИ XVI437 в кв.68 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Долна Вереница, общ.Монтана.
19. 08-01-271/12.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-272/12.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-273/13.11.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-264/11.11.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. захранване НН за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.4.463 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Лъката.
23. 08-01-275/13.11.2020 год. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предприемане на действия за Изграждане и поддържане на системата за ранно предупреждение за замърсяване, като краткосрочна и средносрочна мярка от прилагане на Плана за действие за изпълнение на Комплексната програма на Община Монтана за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ за периода 2019-2023 г.
24. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 19-11-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 89000 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 82000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Магазин - гр. Монтана
Дава под наем Тристаен - 400 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Търси се мед сестра пенсионер за работа в учебно заведе
 
  Продавам 1 бр 12 рамков кошер с магазин и рамки и 5
 
  Купувам тухлен апартамент около 50 - 60 кв м в идеале
 
 
 

Анекдот

 
Закони за работата:
1. Закон на Слаус: Ако вършиш някаква работа прекалено добре, няма да можеш да се отървеш от нея.
2. Закон на Франко за работното място: Ако харесваш онова, което правиш, вероятно го правиш погрешно.
3. Бюрократичен принцип на ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0249s  | политика за използване на бисквитки | rss източник