ìîíòàíà íîâèíèòå îáÿâè ôîðóìè ôèðìåí êàòàëîã ñïðàâî÷íèê ïîçäðàâëåíèÿ áëîã ïðåäñòîÿùî ïðîìîöèè òúãà èãðè ìèñ ôîòîãàëåðèÿèíòåðâàë
18 ÿíóàðè 2020 ã.

îáðàòíà âðúçêà
Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè Ëóèñ Êîíñóëò
ðåãèñòðàöèÿ | íîâà ïàðîëà  èìå:  ïàðîëà:  çàïîìíè:   
èíòåðâàë
Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè Ëóèñ Êîíñóëòèíòåðâàë
Íà÷àëî
Íîâèíèòå äíåñ
Ïðåäñòîÿùî
Ôèðìåí êàòàëîã
Ïðîìîöèè
Ìàëêè îáÿâè
Èìîòè Ìîíòàíà
Ïóáëèêóâàíå íà íîâèíà
Òúãà
Áëîã
Ïîçäðàâëåíèÿ
Ãîòâàðñêà êíèãà
Çàíèìàòåëíî ÷åòèâî
Ôîòîãàëåðèÿ
Àíêåòè
Ìèñ i-net Ìîíòàíà
Ìèñòúð i-net Ìîíòàíà
Ôëàø èãðè
Àíåêäîòè
Google êàðòà
WEB Êàìåðè
Èíòåðíåò ðàäèî
WEB Links êàòàëîã
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå
Ïëàòåíè óñëóãè
Îáðàòíà âðúçêà
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

Íà äíåøíèÿò äåí

 
18.1.1964 ã.
Çàïî÷âà ñòðîèòåëñòâîòî íà Ñâåòîâåí òúðãîâñêè öåíòúð â Íþ Éîðê
 

Êîé å òóê

 
Àíîíèìíè: 16
Ðåãèñòðèðàíè: íÿìà

Âîò çà íàñ â BGtop
 
èíòåðâàë
 

íîâèíèòå äíåñ - âñè÷êî îò åäíî ìÿñòî

 

  » ВиК и ОиВ специалисти в Германия

НЕМСКИ РАБОТОДАТЕЛ ТЪРСИ БЪЛГАРСКИ СПEЦИАЛИСТИ Без такси, посредници и комисионни! *Познания по немски или английски език са желателни Ние търсим : - ВиК специЮ..
 
  » ЗАВАРЧИЦИ

Обявяваме старт на кампанията ни за 2020 година за назначаване на опитни и мотивирани специалисти за работа в Германия. Ние търсим ЗАВАРЧИЦИ на тънки и дебели листоЮ..
 
  » MIG-/ MAG- ЗАВАРЧИЦИ за ГЕРМАНИЯ

Ние сме немски работодател с опит вече 18 години на пазара на труда и 46 филиала в цяла Германия. Ние търсим опитни MIG-/ MAG-заварчици на тънки и дебели тръби от неръждаве...
 
  » КВАЛИФИЦИРАНИ ШЛОСЕРИ

Ние сме немски работодател с вече 18 годишен опит в управлението на служители в областта на индустрията и занаятите. За нашите филиали в Кьолн, Лайпциг, Бон, Хале, Вай...
 
 
  » Оператор база данни /онлайн магазин/

Human Capital Store търси Оператор база данни /онлайн магазин/. Нашият клиент е Онлайн магазин с физическо представителство в центъра на София и с доказан опит и репутация Ю..
 
  » Асистент обслужване на клиенти с немски език

Human Capital Store търси да назначи Асистент обслужване на клиенти с немски език. Нашият клиент е Онлайн магазин с доказан опит и репутация в търговията с качествена козмеѮ..
 
  » Mеханик за индустрията в Исландия

Номер на обявата: E/I-M/3 Месторабота: Хусавик, Исландия Дата на започване: веднага SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квали...
 
  » Помощник кухня

Номер на обявата: 145 Месторабота: Олденбург, Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и пом...
 
  » Електротехник

Номер на обявата: PB/E/12 Месторабота: Щутгарт, Лудвигсбург, Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани сл...
 
  » Почистващ персонал в хотел

Номер на обявата: U/RK/ Месторабота: Грьомлиц, Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и пом...
 
  » Келнер

Номер на обявата: U/K/7 Месторабота: Грьомиц, Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и помо...
 
  » Оператор на лазерна CNC-машина

Номер на обявата: HPM/CNC/3 Месторабота: Германия, Бавария, Хесен Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенѮ..
 
  » Бояджия на МПС

Номер на обявата: H/Kfz-L/1 Месторабота: Германия, Ройтлинген, Ньордлинген, Аугсбург Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! ...
 
  » Електротехник

Номер на обявата: TK/E/9 Месторабота: Щутгарт, Германия Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND! SILVERHAND е водеща агенция за под...
 
  » Автотенекеджия

Месторабота: Южна Германия Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND! SILVERHAND е водеща агенция за подбор на персонал в междунаѮ..
 
  » Водопроводчик / Монтажник ВиК

Номер на обявата: FT/P/4 Месторабота: Райсен, Ниделандия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и поЮ..
 
  » Автобусен механик

Silverhand е международна агенция за набиране на персонал, специализирана в предоставянето на човешки ресурси и услуги за професионално консултиране с най-високо качеѮ..
 
  » Готвач

Номер на обявата: AJ/K/2 Месторабота: Германия, Юист Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за подб...
 
  » Рецепционист/ка в хотел

Номер на обявата: NFJ/R/1 Месторабота: Германия, Юист Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за подЮ..
 
  » MAG Заварчик – метод 136

Номер на обявата: 133 Месторабота: Меминген, Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и помо...
 
  » Камериер/ка

Номер на обявата: MR/Zm/1 Месторабота: Германия, Баден-Вюртемберг Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агЮ..
 
  » Помощник/чка кухня

Номер на обявата: NFJ/Kh/1 Месторабота: Германия, Юист Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за подбор на персонал в междунароЮ..
 
  » CNC-специалист

Номер на обявата: H/CNC/2 Месторабота: Германия, Щутгарт, Ерланген, Инголсщат, Нюрнберг Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAN...
 
  » Монтажници на ВиК и ОВК системи

Номер на обявата: 132 Месторабота: Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и помощен персоЮ..
 
  » Помощен персонал за индустрията в Германия

Номер на обявата: Sch/PH/1 Месторабота: Германия, Бавария Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за...
 
  » Мотокаристи за автомобилната индустрия

Номер на обявата: 134 Месторабота: Регенсбург, Германия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и по...
 
  » ЗАВАРЧИК WIG и MAG с валидни сертификати (TÜV)

Номер на обявата: PM/Schw/1 Месторабота: Германия, Хесен, (района на Франкфурт на Майн) Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! ...
 
  » Работа с бетонени конструкции

Номер на обявата: B/CR/1 Месторабота: Ротердам, Холандия Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND! SILVERHAND е водеща агенция за подЮ..
 
  » Електротехник

Номер на обявата: PM/E/8 Месторабота: Леверкузен, Германия Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за подбор на персонал в междуЮ..
 
  » CNC-специалист

Номер на обявата: TK/CNC/1 Месторабота: Германия, Щутгарт, Баден Вюртемберг Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND Ю..
 
  » Бояджия

Номер на обявата: F/Ma/6 Месторабота: Бавария, Германия Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND! SILVERHAND е водеща агенция за подЮ..
 
  » Шлосер монтажист на стоманени конструкции

Номер на обявата: L/Schl/2 Месторабота: Германия, Щутгарт, Мюнхен, Нюрнберг Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е Ю..
 
  » Индустриален електротехник / Oкабеляване на ел. табла

Номер на обявата: H/IndE/Schr-V/4 Месторабота: Aalen, Германия Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за по...
 
  » СТРОИТЕЛЕН ДЪРВОДЕЛЕЦ / МОНТАЖНИК ПРОЗОРЦИ

Номер на обявата: PM/Fm/2 Месторабота: Германия, Хесен, (района на Франкфурт на Майн) Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! ...
 
  » CNC оператор/програмист

Silverhand е международна агенция за набиране на персонал, специализирана в предоставянето на човешки ресурси и услуги за професионално консултиране с най-високо качеѮ..
 
  » Помощник в кухня

Работа в ученически стол. Правят се пици и палачинки, миене на чинии и столова....
 
  » Продавач – консултант / кв. Малинова долина /

За шоурума на наш клиент, който е официален представител за България на продукти и аксесоари за пътуване Human Capital Store търси Продавач – консултант. Основните задълж...
 
  » Консултант образование с немски език

Нашият клиент е фирма, която предлага услуги в сферата на образованието. В семейството на компанията влизат и езиков център за обучение на чужди езици и английско Ѯ..
 
  » Шофьор на автобус

Номер на обявата: P/BF/1 Месторабота: Германия, Вюрцбург Дата на започване: веднага Намерете сигурно работно място веднага, със SILVERHAND ! SILVERHAND е водеща агенция за ...
 
  » Pracownik Budowlany

Строителен работник Холандия Agencja Pracy IWG Sp. z o.o. Строителен работник Холандия - Амстердам / Неймеген / Den Haag / Den Bosch / Ротердам / Тилбург / Маастрихт / Утрехт / Амерсфорт с...
 
  » Строителен работник Холандия

Строителен работник Холандия Agencja Pracy IWG Sp. z o.o. Строителен работник Холандия - Амстердам / Неймеген / Den Haag / Den Bosch / Ротердам / Тилбург / Маастрихт / Утрехт / Амерсфорт с...
 
  » Ръководител проекти

Ние от Human Capital Store търсим Ръководител проекти, който да допълни екипа от опитни и висококвалифицирани в своята област служители. Нашият клиент е холдингово дружестЮ..
 
  » Търговец /нови клиенти/

Ние от Human Capital Store търсим Търговец /нови клиенти/, който да допълни екипа от опитни и висококвалифицирани в своята област служители. Нашият клиент е холдингово друже...
 
  » Senior .NET Developer

Job Space Ltd. on behalf of its client is looking for a Senior .NET Developer for their office in Sofia. REQUIREMENTS: - Experience in design and development of software products using some of the following technologies: C#, ASP.NET MVC, .NET Core, HTML 5, CSS 3, JavaScript (jQuery, JSON), Web A...
 
  » IOS DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Develop native iOS apps from start to finish • Create new features and improve existing ones • Turn the Product Manager’s requirements into features • Re...
 
  » PHP SOFTWARE DEVELOPER (BERLIN)

In order to improve and expand their Business Intelligence platform the client is looking for an experienced PHP Software Developer. YOUR RESPONSIBILITIES • Develop new features for the web tools • Develop ETL processes with PostgreSQL • Collaborate on improving and developing the qualit...
 
  » RAILS DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Mobile/ Web applications Founded: 2011 Size (employees): 10 - 20 Main language spoken: English/ German Position in the market: Startup Operating markets: Mainly Germany, Austria, Switzerland, but also Eastern Europe, Italy POSITION Type of cont...
 
  » SYSTEM ENGINEER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Game Founded: 2009 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Not Required REQUIRED KNOWLEDGE (HA...
 
  » (SENIOR) PHP BACKEND DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Game Founded: 2009 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Not Required REQUIRED KNOWLEDGE (HA...
 
  » QUALITY ASSURANCE MANAGER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Game Founded: 2009 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Not Required REQUIRED KNOWLEDGE (HA...
 
  » BACKEND DEVELOPER (HAMBURG)

COMPANY Location: Hamburg Field of operation: Internet Services Founded: 2012 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Required REQUIRED KNO...
 
  » BACK END DEVELOPER (HAMBURG)

Our client is looking for a Back End Developer to strength their team and develop their platform. YOUR RESPONSIBILITIES • Responsible for driving the project to completion • Further development and maintenance of sophisticated PHP projects • Optimisation and standardisation of system arc...
 
  » MICROSOFT DYNAMICS NAV DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Retail Founded: 2007 Size (employees): 201 - 500 employees Main language spoken: English Position in the market: Established Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full -Time Permanent employment contract EU Working Visa: Not req...
 
  » SENIOR PYTHON DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin & London Field of operation: Mobile Application Founded: 2012 Size (employees): 10 - 50 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: R...
 
  » Python Web Developer (Berlin)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Information Technology and Services Founded: 2008 Size (employees): 51 - 200 employees Main language spoken: English - German Position in the market: Operational Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed cont...
 
  » Ruby on Rails (Berlin)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Agriculture Founded: 2013 Size (employees): 7- 10 employees Main language spoken: English, German Position in the market: Start-up Operating markets: Germany POSITION Type of contract: Full -Time Permanent contract EU Working Visa: Required ...
 
  » SENIOR ERP ENGINEER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Implement ERP Software Dynamics NAV • Responsible to link NAV system and company structures • Maintain and customize ERP System! • Translate business needs ...
 
  » IT SUPPORT (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Manage and maintain office infrastructure (VPN, Email, Backups) • Deploy, update and troubleshoot IT hardware • Support users with backups, security patches an...
 
  » LEAD JAVA ENGINEER (BERLIN)

In order to expand and improve their B2B web solution, the company is looking for a skilled Java Engineer. RESPONSIBILITIES • Work in distributed architecture with Web Application component! • Work with a company’s own infrastructure based on Ubuntu servers! • Help develop a high-impac...
 
  » WEB DEVELOPER RUBY ON RAILS (LEIPZIG)

YOUR RESPONSIBILITIES • You will be involved in designing and implementing the web interfaces of network security products YOUR PROFILE • Experience in developing applications using Ruby on Rails • Profound knowledge of JavaScript, especially JQuery • Knowledge of HTML and CSS • Ex...
 
  » PRODUCT EVANGELIST (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Help our customer to discover and use our innovative product • Answer support requests and interact with the testing community • Create learning resource, hold...
 
  » SUPPORT ENGINEER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Help our customer to discover and use our innovative web-based products • Answer support requests and help customers with technical problems • Assist ...
 
  » SENIOR ROR DEVELOPER (BERLIN)

A fast growing company in Berlin is looking for a reliable RoR developer with previous experience to join their professional IT team and help the company evolve and innovate. YOUR RESPONSIBILITIES • Development of the Software as a service platform and responsibility on what architecture and t...
 
  » Senior Front End Developer (Hamburg)

COMPANY Location: Hamburg (Germany) Field of operation: Computer Games Founded: 2009 Size (employees): 501-1000 employees Main language spoken: English - German Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract Work...
 
  » ANDROID DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Lead Android development for all our applications • Shape customer and product experience • Translate business requirements into app features • Review code ...
 
  » PHP Backend Developer (Hamburg)

COMPANY Location: Hamburg (Germany) Field of operation: Computer Games Founded: 2009 Size (employees): 501-1000 employees Main language spoken: English - German Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract Work...
 
  » FRONT END DEVELOPER (HAMBURG)

Our client is looking for a Front End Developer to strength their team and develop their platform. YOUR RESPONSIBILITIES • You will be responsible for further development, optimisation and maintenance of the platform • Implementation of new features and functionalities for the platform •...
 
  » SENIOR JAVA DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Develop new features and improve existing ones • Translate business requirements into the system • Review code quality and perform testings OUR OFFER • C...
 
  » Game Client Developer (Hamburg)

COMPANY Location: Hamburg (Germany) Field of operation: Computer Games Founded: 2009 Size (employees): 501-1000 employees Main language spoken: English - German Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract Work...
 
  » JUNIOR PRODUCT MANAGER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Collaborate in the product development team! • Improve the system through web analytics! • Manage automated tests! • Further improve the web platform OU...
 
  » (SENIOR) JAVA SOFTWARE ENGINEER/ DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Game Founded: 2009 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Required REQUIRED KNOWLEDGE (HARD S...
 
  » PHP E-COMMERCE DEVELOPER (BERLIN and POLAND)

COMPANY Location: Berlin and Poland Field of operation: Mobile application and services Founded: 2011 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English and German Position in the market: Startup Operating markets: Germany and Poland POSITION Type of contract: Full-time cont...
 
  » Backend Developer (Berlin)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: International Trade and Development Size (employees): 11-50 employees Main language spoken: Position in the market: Start-up Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract EU Working Visa: Required RE...
 
  » SENIOR FLASH DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Game Founded: 2009 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Required REQUIRED KNOWLEDGE (HARD S...
 
  » PRODUCT MANAGER (BERLIN)

In order to expand their online service platform the company is looking for an experienced Product Manager. RESPONSIBILITIES • Responsible for the flagship product • Approve features, coordinate testings help define requirements • Manage deadlines and deployment • Review usability and...
 
  » Senior Product Manager E-Commerce (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Retail Founded: 2007 Size (employees): 201 - 500 employees Main language spoken: English Position in the market: Established Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full -Time Permanent employment contract EU Working Visa: Not req...
 
  » SOFTWARE DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Conceptualize and develop eShop platform • Collaborate with designer and product manager • Translate business needs into features OUR OFFER • Full time a...
 
  » Lead Engineer / Architect (Berlin)

COMPANY Location: Berlin (Germany) Field of operation: Professional Training & Coaching Size (employees): 11-50 employees Main language spoken: English Position in the market: Start-up Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract Working Visa:...
 
  » APPLICATION PROGRAMMING (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Develop software applications based on the Microsoft stack • Support peers and IT leads • Solve issues and support in quality assurance OUR OFFER • Full ...
 
  » EMBEDDED DEVELOPER (BERLIN)

Our client is looking for an Embedded Developer to strengthen their team and help differentiate the company through the use of innovative technologies. YOUR RESPONSIBILITIES • Responsible for the development process of sensor firmware • Optimize production cycles • Test software componen...
 
  » BACK END DEVELOPER (BERLIN)

Our client is looking for a Back End Developer to strengthen their team and help differentiate the company through the use of innovative technologies. YOUR RESPONSIBILITIES • Develop the SaaS Analytics Tool to sustain millions of data points on a daily basis • Improve database performance ...
 
  » PHP DEVELOPER (HAMBURG)

Our client is looking for a PHP Developer to strength their team and develop their platform. YOUR RESPONSIBILITIES • Responsible for driving the project to completion • Further development and maintenance of sophisticated PHP projects • Optimisation and standardisation of system architec...
 
  » JavaScript / HTML5 Software Developer (Berlin)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Internet Service and Ecommerce Founded: 1996 Size (employees): 201 - 500 employees Main language spoken: English / German Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract...
 
  » JUNIOR FRONT END DEVELOPER (BERLIN)

Our client is looking for a Junior Front End Developer to strengthen their team. YOUR RESPONSIBILITIES • Develop the part that users see and interact with (includes the User Interface (UI), the animations, and usually a bunch of logic to talk to the backend). • Work basically in everything ...
 
  » iOS/ ANDROID/ WINDOWS PHONE DEVELOPER (MUNICH)

COMPANY Location: Munich Field of operation: Information Technology and Services Founded: 2011 Size (employees): 11 - 50 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: German speaking areas POSITION Type of contract: Full-time permanent contract...
 
  » BACKEND DEVELOPER (PHP, SYMFONY2) (MUNICH)

COMPANY Location: Munich Field of operation: Information Technology and Services Founded: 2011 Size (employees): 11 - 50 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: German speaking areas POSITION Type of contract: Full-time permanent contract...
 
  » BACKEND DEVELOPER (NODE.JS) (MUNICH)

COMPANY Location: Munich Field of operation: Information Technology and Services Founded: 2011 Size (employees): 11 - 50 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: German speaking areas POSITION Type of contract: Full-time permanent contract...
 
  » Senior C++ Developer

Job Space Ltd. on behalf of its client is looking for a Senior C++ Developer for their office in Sofia. Requirements: - Have at least 3 years of experience in developing software solutions using C++ and Object Oriented Design; - Have a bachelor's or master's degree in computer science, communic...
 
  » ANDROID DEVELOPER

Job Space Ltd. on behalf of its client is looking for an Android Developer. RESPONSIBILITIES: - Design and development of software sub-systems and applications - Documentation of software design - If necessary, participate in the consideration and discussion of code and design - Communicates ...
 
  » QA Engineer

Job Space Ltd. on behalf of its client an American company is looking for a QA Engineer. Responsibilities: • Creation, implementation, and execution of tests aiming to break the software in the worst possible way. • Analyzing requirements and product specifications. • Reporting the det...
 
  » FRONTEND DEVELOPER (HAMBURG)

COMPANY Location: Hamburg Field of operation: Internet Services Founded: 2012 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Required REQUIRED KNO...
 
  » CTO (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Online shopping Founded: 2011 Size (employees): around 70 employees Main language spoken: English Position in the market: startup Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Required REQUIRED ...
 
  » MAGENTO BACKEND DEVELOPER (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Online shopping Founded: 2011 Size (employees): around 70 employees Main language spoken: English Position in the market: startup Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: Required REQUIRED ...
 
  » CO FOUNDER / CTO (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Legal Services Founded: 2012 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full-time contract EU Working Visa: EU citizens/ Candidates hold...
 
  » FRONT END DEVELOPER (MUNICH)

COMPANY Location: Munich Field of operation: Information Technology and Services Founded: 2011 Size (employees): 11 - 50 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: German speaking areas POSITION Type of contract: Full-time permanent contract...
 
  » RUBY ON RAILS DEVELOPER (BERLIN)

In order to further develop their product and improve their systems, the company is looking for a skilled Ruby on Rails Developer to be part of their 30+ person team. YOUR RESPONSIBILITIES • Develop the company’s streaming product using Ruby on Rails • Improve existing features to align t...
 
  » ANGULAR.JS / NODE.JS DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Develop Front End solutions • Optimize performance and reliability of existing site • Translate Back End requirements into one Front • Hands on support for ...
 
  » LEAD BACK END DEVELOPER (BERLIN)

A young multinational team of 50+ employees is looking for an enthusiastic and motivated Lead Back End Developer. The company offers design products and furniture which are available to buy at their online store. YOUR RESPONSIBILITIES • Manage project development • Lead the team of Back End...
 
  » C++ DEVELOPER (BERLIN)

In order to grow, our Client is looking for an experienced C++ Developer to strengthen their already exceptional team. YOUR RESPONSIBILITIES • Responsible for the whole range of activities when implementing a new feature • Work largely independently • Architecture, design, implementatio...
 
  » LEAD DEVELOPER (BERLIN)

To build a successful team of developers our Client is looking for an experienced Lead Developer with a hands-on mentality and the passion to bring his own ideas to the company. YOUR RESPONSIBILITIES • Manage the IT department and drive the company alongside the CEO • Handpick the members o...
 
  » SENIOR FRONT END HTML/JS/CSS Developer (BERLIN)

Our client is looking for an enthusiastic, full time Front End developer to complement the Back End team. YOUR RESPONSIBILITIES • Support the creation of new content, functions, and interfaces • Translate designs into user interfaces for mobile • Maintain the usability across all devices...
 
  » SENIOR BACK END DEVELOPER (PRAGUE)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions to change the online advertising game. RESPONSIBILITIES • Creating awesome web applications together with developers • Write scalable applications • Monitor issues and potential r...
 
  » DEVOPS (BERLIN)

In order to expand their online service platform the company is looking for an experienced DevOps. RESPONSIBILITIES • Responsible for dedicated hybrid (cloud and offline) servers • Improve system performance and monitoring • Automate tests with tools and scripting • Analyze applicatio...
 
  » FRONT END DEVELOPER (PRAGUE)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions to change the online advertising game. RESPONSIBILITIES • Creating awesome web applications together with designers and developers • Building responsive, cross platform and mobile gr...
 
  » BACK + FRONT END DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Full stack development • Translate business needs into requirements • Create new features and integrate them into the Front End • Closely work with the prod...
 
  » SYSTEM ADMINISTRATOR (BERLIN)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Computer Software Founded: 2012 Size (employees): 1 - 10 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Permeant contract EU Working Visa: Required REQUIRED KN...
 
  » IOS DEVELOPER (BERLIN)

RESPONSIBILITIES • Develop native iOS apps from start to finish • Create new features and improve existing ones • Turn the Product Manager’s requirements into features • Review code quality and bug fixing OUR OFFER • Full time and long term contract • Opportunity to work firs...
 
  » Python Developer (Berlin)

RESPONSIBILITIES • Develop new feature and improve existing ones • Deploy new solutions into the Cloud • Translate business requirements into software features • Review code quality and bug fixing OUR OFFER • Full time and long term contract • Opportunity to work first hand with...
 
  » SENIOR JAVA DEVELOPER (BERLIN)

Our client is looking for a Java Developer to strengthen their team. YOUR RESPONSIBILITIES • Development of software in an Agile development process • Creation of functional and technical requirements based on technical specifications • Participation in a Scrum development team • Deve...
 
  » Android Developer (Berlin)

RESPONSIBILITIES • Develop native Android apps from start to finish • Create new features and improve existing ones • Turn the Product Manager’s requirements into features • Review code quality and bug fixing OUR OFFER • Full time and long term contract • Opportunity to work ...
 
  » FRONT END DEVELOPER / JAVASCRIPT (Leipzig, Germany)

In order to expand their service platform based on productivity solutions, the company is looking for an experienced Front End Developer. YOUR RESPONSIBILITIES • Develop Front End solutions based on JavaScript and jQuery • Support the Back End in implementing newly designed features into th...
 
  » BACK END DEVELOPER (HAMBURG)

COMPANY Location: Hamburg Field of operation: Mobile application Founded: 2013 Size (employees): 11 - 50 employees Main language spoken: English Position in the market: Startup Operating markets: Europe POSITION Type of contract: Full time open ended employment contract EU Working Visa: ...
 
  » SENIOR PRODUCT MANAGER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Manage development of user-centered web application • Improve processes through web analytics • Translate business needs into product requirements • Link ...
 
  » ANDROID DEVELOPER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Develop native Android apps from start to finish • Create new features and improve existing ones • Turn the Product Manager’s requirements into features ‮..
 
  » UX/UI DESIGNER (BERLIN)

This is an exciting opportunity to gain experience in a small creative technology company with big ambitions. RESPONSIBILITIES • Define and execute UX strategies • Translate concepts into polished UI • Review interface usability • Solve complex visual challenges •Closely work with...
 
  » LEAD DEVOPS ENGINEER (BERLIN)

In order to expand and improve their B2B web solution, the company is looking for a skilled DevOps Engineer. RESPONSIBILITIES • Work in distributed architecture with Web Application component • Work with a company’s own infrastructure based on Ubuntu servers • Be part of a big-impact ...
 
  » Java Developer (Ludwigshafen)

COMPANY Location: Ludwigshafen Field of operation: Information Technology and Services Founded: 1994 Size (employees): 51-200 Employees Main language spoken: German / English Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time long-termed ...
 
  » Lead Developer Java (Berlin)

COMPANY Location: Berlin (Germany) Field of operation: Marketing and Advertising Size (employees): 51-200 employees Main language spoken: English Position in the market: Operational Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract Working Visa: Not Re...
 
  » JUNIOR BACK END DEVELOPER (BERLIN)

Our client is looking for a Back End Developer to strengthen their team. YOUR RESPONSIBILITIES • Creation of software programs and utilities • Creation of source code for a program • Responsible for creating the code used to make a program function and run properly • Be the first stag...
 
  » LEAD DEVELOPER MOBILE WEB (HAMBURG)

COMPANY Location: Hamburg Field of operation: Mobile Internet, Mobile Application Founded: 2006 Size (employees): 51 - 200 employees Main language spoken: English and German Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full-time contract EU ...
 
  » Ruby on Rails Developer (Hamburg)

COMPANY Location: Hamburg Field of operation: Translation and Localization Founded: 2008 Size (employees): 11-50 employees Main language spoken: German Position in the market: Start-up Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time permanent contract EU Working Visa: R...
 
  » SENIOR ERP DEVELOPER (BERLIN)

A young multinational team of 50+ employees is looking for an enthusiastic and motivated Senior ERP Developer. The company offers design products and furniture which are available to buy at their online store. YOUR RESPONSIBILITIES • Improve and create Navision reports as well as Navision form...
 
  » Technical Product Owner (Hamburg)

COMPANY (a branch from the main HQ company) Location: Hamburg, Germany Field of operation: Software Engineering, (In-House) Consulting, Venture Capital Founded: 2012 Size (employees): 12 employees Main language spoken: German-English Position in the market: Established Operating markets: Opt...
 
  » Software Developer BackEnd (Berlin)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Gaming and Entertainment Founded: 2012 Size (employees): 10 - 30 employees Main language spoken: English Position in the market: Operational Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract Working Visa: N...
 
  » Junior Project Manager (Berlin)

COMPANY Location: Berlin Field of operation: Internet Service and Ecommerce Founded: 1996 Size (employees): 201 - 500 employees Main language spoken: English / German Position in the market: Established Operating markets: Worldwide POSITION Type of contract: Full time Long-termed contract...
 
  » FRONT END DEVELOPER (BERLIN)

Our client is looking for a Front End developer to support their team with the development and operation of their online shop. They offer experience in the set up and management of a successful eCommerce company and the opportunity to be part of an excellent team. YOUR RESPONSIBILITIES • You ...
 
  » Team Lead Engineering (Hamburg)

COMPANY (a branch from the main HQ company) Location: Hamburg, Germany Field of operation: Software Engineering, (In-House) Consulting, Venture Capital Founded: 2012 Size (employees): 12 employees Main language spoken: German-English Position in the market: Established Operating markets: Opt...
 
  » Невролог във Франция - Champagne-Ardenne

Nous sommes un grand Centre Hospitalier de référence dans la région Grand Est et situés à 45mn de Paris et 30 minutes de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle en train. Nous cherchons un Neurologue Généraliste pour notre Unité de Neurologie. Le statut proposé est fonction de votre profi...
 
  » Офталмолог във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes une clinique privée située à 2 heures de Paris. Nous cherchons un Ophtalmologue en installation libérale. Service d’urgence ouvert 24/24 et 7/7 avec urgentistes toujours présent sur site. Activité chirurgicale importante et diversifiée dans un bloc de 8 salles (digestif, u...
 
  » Офталмолог във Франция - Languedoc-Roussillon

Nous sommes une Clinique MCO située dans la belle région du Languedoc-Roussillon (30 minutes de la plage). Nous avons une Maternité de niveau 1 qui réalise 1500 accouchements par an. Nous avons une unité de 4 lits USIC. Notre plateau technique comprend : 2 blocs opératoires regroupant ...
 
  » Педиатър във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes un Centre Hospitalier situé à moins d’une heure de Lille dans le Nord. Notre établissement compte 540 lits et places avec un Plateau technique très performant : Médecine Chirurgie Obstétrique, Unité de Soins Palliatifs Addictologie de recours de niveau 2 Service des urgen...
 
  » Педиатър във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes une clinique privée située à 2 heures de Paris. Nous cherchons un Pédiatre en installation libérale. Service d’urgence ouvert 24/24 et 7/7 avec urgentistes toujours présent sur site. Activité chirurgicale importante et diversifiée dans un bloc de 8 salles (digestif, urolo...
 
  » Педиатър във Франция - Aquitaine

Nous sommes un établissement de santé situé à 30 min d'Agen et 1h30 de Bordeaux et Toulouse. Nous disposons de d'une capacité de 354 lits et places avec de nombreuses spécialités médico chirurgicales. Notre plateau technique très performant et complet comprend: scanner, IRM, radiographe ...
 
  » Психиатър за деца във Франция - Languedoc-Roussillon

Nous sommes un établissement Psychiatrique privé à but non lucratif situé dans le sud de la France, à moins d’une heure de Narbonne Plage. Nous cherchons un Pédopsychiatre h/f pour notre CMP et Hôpital de Jour. Une vingtaine d’enfants est suivie avec un projet de soin sur l’année sc...
 
  » Пулмолог във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes une clinique privée située à 2 heures de Paris. Nous cherchons un PNEUMOLOGUE en installation libérale. Service d’urgence ouvert 24/24 et 7/7 avec urgentistes toujours présent sur site. Activité chirurgicale importante et diversifiée dans un bloc de 8 salles (digestif, uro...
 
  » Психиатър във Франция - Languedoc-Roussillon

Nous sommes un établissement Psychiatrique situé dans le sud de la France, dans la belle région de l’Occitanie à 1heure de Narbonne. Nous cherchons un Psychiatre h/f pour notre secteur de psychiatrie adulte disposant d’une unité d’hospitalisation complète et hospitalisation de jour. ...
 
  » Психиатър във Франция - Champagne-Ardenne

Nous cherchons un Psychiatre pour travailler au sein de notre pôle de Psychiatrie générale adulte. situés à moins de 2 heures de Paris, dans la belle région de Champagne-Ardenne, notre établissement dispose d’une offre complète en Psychiatrie : psychiatrie adulte sectorisée, psychiatri...
 
  » Гинеколог / акушер във Франция - Aquitaine

Nous sommes un établissement de santé situé à 30 min d'Agen et 1h30 de Bordeaux et Toulouse. Nous disposons de d'une capacité de 354 lits et places avec de nombreuses spécialités médico chirurgicales. Notre plateau technique très performant et complet comprend: scanner, IRM, radiographe...
 
  » Гинеколог / акушер във Франция - Nord

Nous sommes un Hôpital public situé dans le Nord de la France à 40 minutes de Lille. Nous sommes un Hôpital de référence dans la région avec 547 lits et places, 122 médecins et 1 153 personnels non médicaux. Service des urgences 24h/24 - SMUR : plus de 35 000 passages par an aux Urgences. 6...
 
  » Гинеколог / акушер във Франция - Haute-Savoie

Nous sommes un établissement de santé situé en Haute-Savoie dans la région d’Annecy à 1h de Genève et non loin des frontières Italiennes. L'établissement propose des activités de médecine, chirurgie et obstétrique en consultation et en hospitalisation, ainsi qu’une activité de soins ...
 
  » Гинеколог / акушер във Франция - Paris

Nous sommes un établissement situé à Paris et cherchons un Gynécologue-Obstétricien h/f pour un poste salarié en CDI temps plein. Nous avons une activité obstétrique, de chirurgie gynécologique et nous pratiquons de nombreuses Interruptions Volontaires de Grossesse (près de 900 par an). ...
 
  » Лекар по трудова медицина във Франция - Île-de-France

Nous sommes un petit service interentreprises de santé au travail situé à 25 minutes de Paris . Nous cherchons un médecin du Travail en CDI temps plein. Notre service offre aux entreprises les prestations suivantes : SUIVI MÉDICO-PROFESSIONNEL • Visites d’Information et de Préven...
 
  » Специалист по трудова медицина във Франция - Allier

Nous sommes un service interentreprises de santé au travail situé à moins d'une heure de Clermont-Ferrand. Nous recherchons un Médecin du Travail pour un poste à pourvoir dès que possible. Il s'agit d'un poste en CDI à temps plein. A propos de notre service : - 24 médecins, 8 infir...
 
  » Специалист по трудова медицина във Франция - Centre

Nous sommes un Service Interentreprises de Santé au Travail situé dans la région de Tours. Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un Médecin du Travail. Rattaché à la Direction de notre service, vous aurez pour mission de prendre en charge la Santé au Travail des salariés de vot...
 
  » Специалист по трудова медицина във Франция - Midi-Pyrénées

Nous sommes un service interentreprises de santé au travail situé dans la belle région du Midi-Pyrénées (région d’Albi). Nous recherchons un Médecin du Travail pour un poste à pourvoir dès que possible. Le poste est un CDI à temps plein. Responsabilités: - Réaliser le sui...
 
  » Общопрактикуващ лекар във Франция - Lozère

Nous sommes deux EHPAD situés dans le département de la Lozère à 2heures au Nord de Montpellier. Nous cherchons un MÉDECIN COORDONNATEUR (H/F) à temps partiel ou temps plein. Votre mission : Vous définissez le projet général de soins en coordination avec le concours d’une équipe s...
 
  » Общопрактикуващ лекар Франция - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nous sommes une commune située dans le département des Alpes de Haute Provence à moins d'une heure de Forcalquier, Manosque, Gap dans la région Provence Alpes côte d’azur ( environ 2h de Marseille et de Grenoble ). Nous recherchons un MÉDECIN GÉNÉRALISTE pour une installation libérale...
 
  » Общопрактикуващ лекар / гериатрия във Франция - Lozère

Nous sommes un EHPAD appartement à un Centre Hospitalier situé 40 minutes de Lyon en Train. Nous cherchons un Gériatre – Médecin Coordonnateur d’EHPAD ou Médecin Généraliste souhaitant être formé en Gériatrie. L’équipe médicale de Gériatrie est composée de 5 ETP dont un médecin ...
 
  » Общопрактикуващ лекар във Франция - Puy-de-Dôme

Nous sommes un service d’Hospitalisation à Domicile situé non loin de Clermont Ferrand. Nous cherchons un Médecin coordonnateur HAD, référent médical de notre établissement. Poste en CDI temps plein. Vos principales missions : Information au patient et son entourage concernant l’HAD...
 
  » Общопрактикуващ лекар/координатор Франция - Puy-de-Dôme

Nous sommes un service d’Hospitalisation à Domicile situé non loin de Clermont Ferrand. Nous cherchons un Médecin coordonnateur HAD, référent médical de notre établissement. Poste en CDI temps plein. Vos principales missions : Information au patient et son entourage concernant l’HAD...
 
  » Общопрактикуващ лекар / координатор във Франция - Lozère

Nous sommes deux EHPAD situés dans le département de la Lozère à 2heures au Nord de Montpellier. Nous cherchons un MÉDECIN COORDONNATEUR (H/F) à temps partiel ou temps plein. Votre mission : Vous définissez le projet général de soins en coordination avec le concours d’une équipe soi...
 
  » Общопрактикуващ лекар / гериатрия във Франция - Bourgogne

Nous sommes un EHPAD appartement à un Centre Hospitalier situé 40 minutes de Lyon en Train. Nous cherchons un Gériatre – Médecin Coordonnateur d’EHPAD ou Médecin Généraliste souhaitant être formé en Gériatrie. L’équipe médicale de Gériatrie est composée de 5 ETP dont un médecin ...
 
  » Психиатър във Франция - Eure

Nous sommes un établissement psychiatrique privé situé à 1 heure à l’Ouest de Paris. Nous recherchons un Psychiatre - (H/F) à temps plein. Compétence en Addictologie exigée. +++Contrat d’exercice libéral ou salarial revenus +++. Poste à pourvoir dès que possible. Notre cliniq...
 
  » Психиатър във Франция - Languedoc-Roussillon

Nous sommes un Centre Hospitalier situé dans le Languedoc-Roussillon à 2h de Montpellier par l’autoroute. Nous recherchons un Psychiatre/Pédopsychiatre - H/F Statut de Praticien clinicien Nous prenons en charge des patients présentant des pathologies psychiques. Nous avons deux pôles : ...
 
  » Рентгенолог във Франция - Nord

Nous sommes un Hôpital public situé dans le Nord de la France à 40 minutes de Lille. Nous sommes un Hôpital de référence dans la région avec 547 lits et places, 122 médecins et 1 153 personnels non médicaux. Service des urgences 24h/24 - SMUR : plus de 35 000 passages par an aux Urgences....
 
  » Рентгенолог във Франция - Bourgogne

Nous sommes un Hôpital public situé à un peu plus de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) RADIOLOGUE à temps plein Sous contrat de PH - Clinicien ou en exercice libéral (au choix). Le service : Plateau technique comple...
 
  » Специалист по палиативни грижи Франция - Champagne-Ardenne

Nous sommes un grand Centre Hospitalier de référence dans la région Grand Est et situés à 45mn de Paris et 30 minutes de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle en train. Nous cherchons un Médecin Spécialiste en Soins palliatifs. Le statut proposé est fonction de votre profil : Assistant, ...
 
  » Психиатър във Франция - Centre

Nous sommes un établissement psychiatrique privé situé à 1 heure à l’Ouest de Paris. Nous recherchons un Psychiatre - (H/F) à temps plein. Compétence en Addictologie exigée. +++Contrat d’exercice libéral ou salarial revenus +++. Poste à pourvoir dès que possible. Notre clini...
 
  » Уролог във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes une clinique privée située à 2 heures de Paris. Nous cherchons un Urologue en installation libérale. Service d’urgence ouvert 24/24 et 7/7 avec urgentistes toujours présent sur site. Activité chirurgicale importante et diversifiée dans un bloc de 8 salles (digestif, urolog...
 
  » Доктор Гериатрик във Франция - Париж

Nous sommes un établissement situé à 1h en voiture de Paris 45 minutes de gare St Lazare en Train et 55 minutes en train de Rouen. Nous recherchons un MÉDECIN GÉRIATRE EN CDI temps plein. Notre activité est structurée autours de trois pôles d’expertise : - consultation, - centre ...
 
  » Анестезиолог във Франция - Bourgogne

Nous sommes un Hôpital public situé à un peu plus de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) ANESTHESISTE-REANIMATEUR à temps plein Sous contrat de PH - Clinicien ou en exercice libéral (au choix). Activité du service l⮮.
 
  » Анестезиолог във Франция - Lille

Nous sommes un Centre Hospitalier situé du côté de Lille dans le Nord de la France. Notre établissement compte : 20 Lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 35 Lits de Médecine dont 4 lits dédiés aux soins palliatifs 3 Lits d’Hôpital de Jour dont 2 en Oncologie 23 Lits ...
 
  » Анестезиолог - реаниматор във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes un Centre Hospitalier situé à moins d’une heure de Lille dans le Nord. Notre établissement compte 540 lits et places avec un Plateau technique très performant: Médecine Chirurgie Obstétrique, Unité de Soins Palliatifs Addictologie de recours de niveau 2 Service des urg...
 
  » Анестезиолог - реаниматор във Франция - Aquitaine

Nous sommes un établissement de santé situé à 30 min d'Agen et 1h30 de Bordeaux et Toulouse. Nous disposons de d'une capacité de 354 lits et places avec de nombreuses spécialités médico chirurgicales. Notre plateau technique très performant et complet comprend: scanner, IRM, radiograp...
 
  » Анестезиолог - реаниматор във Франция - Bourgogne

Nous sommes un Hôpital public situé de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) ANESTHESISTE-REANIMATEUR à temps plein Sous contrat de PH - Praticien Clinicien ou en exercice libéral (au choix). Activité du service l’an ...
 
  » Анестезиолог - реаниматор във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes un Centre Hospitalier situé dans le Nord de la France, non loin de la frontière Belge, de Lille et de l’Angleterre. Nous cherchons un Anesthésiste-Réanimateur-Temps plein sous contrat de : Praticien hospitalier, contractuel ou Praticien Attaché Notre établissement com...
 
  » Биолог доктор във Франция - Dom-Tom

Nous sommes un Laboratoire d’Analyse médicale situé dans un département d’Outre-mer français. Nous cherchons un Biologiste pour assurer la Direction du plateau central de biochimie et hémato/hémostase, avec fonction d’encadrement en Qualité. Vous aurez pour mission de travailler...
 
  » Биолог доктор във Франция - Dom-Tom

Nous sommes un Laboratoire d’Analyse médicale situé dans un département d’Outre-mer français. Nous cherchons un Biologiste pour assurer la Direction d’un Site Périphérique avec plateau de bactério/bio mol. Vous avez une compétence en microbiologie. Vous aurez pour mission de ...
 
  » Биолог доктор във Франция - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nous sommes un laboratoire d’analyse médicale situé à moins d’une heure de Marseille. Nous cherchons un Biologiste expérimenté pour travailler dans un laboratoire situé dans une clinique médico chirurgicale. Le plateau technique se trouve sur place. Nous cherchons un Biologiste ...
 
  » Биолог доктор във Франция - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nous sommes un Laboratoire d’Analyse médicale situé en centre-ville dans la région d’Avignon avec une forte activité de clientèle directe et de nombreux établissements de soins (centre hospitalier, Clinique, SSR, Ehpad.....). Cherchons un Biologiste TNS. Nous traitons en moyenne 50...
 
  » Лекар кардиолог във Франция - Centre

Nous sommes une clinique privée située à 1h30 à l'Ouest de Paris et spécialisée dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un Cardiologue en CDI temps plein Notre établissement : -Capacité d’accueil : 67 lits et 5 places...
 
  » Кардиолог във Франция - Haute-Savoie

Nous sommes un établissement de santé situé en Haute-Savoie dans la région d’Annecy à 1h de Genève et non loin des frontières Italiennes. L'établissement propose des activités de médecine, chirurgie et obstétrique en consultation et en hospitalisation, ainsi qu’une activité de so...
 
  » Кардиолог във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes un Centre Hospitalier situé à moins d’une heure de Lille dans le Nord. Notre établissement compte 540 lits et places avec un Plateau technique très performant : Médecine Chirurgie Obstétrique, Unité de Soins Palliatifs Addictologie de recours de niveau 2 Service des urge...
 
  » Кардиолог във Франция - Centre

Nous sommes une clinique privée située à 1h30 à l'Ouest de Paris et spécialisée dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un Cardiologue en CDI temps temps partiel (50%). Notre établissement : -Capacité d’accueil : ...
 
  » Доктор диабетолог / ендокринолог във Франция - Bourgogne

Nous sommes un Hôpital public situé à un peu plus de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) Médecin Diabetologue Endocrinologue Chef de service à temps plein. Sous contrat de PH ou Praticien clinicien ou Contractuel pour ...
 
  » Гастроентеролог във Франция - Aquitaine

Nous sommes un établissement de santé situé à 30 min d'Agen et 1h30 de Bordeaux et Toulouse. Nous disposons de d'une capacité de 354 lits et places avec de nombreuses spécialités médico chirurgicales. Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un Gastro-Entérologue sous le statut d...
 
  » Гастроентеролог във Франция - Midi-Pyrénées

Nous sommes une très belle clinique privée Médico chirurgicale privée située dans la belle région d’Albi à moins d’une heure de Toulouse. Nous cherchons 1 Gastroentérologue en installation libérale pour compléter une équipe déjà en place. Nous comptons 171 lits et places : M...
 
  » Гастроентеролог във Франция - Bourgogne

Nous sommes un Hôpital public situé à un peu plus de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) GASTROENTÉROLOGUE à temps plein pour notre service de Médecine à orientation gastroentérologie, diabétologie, endocrinologie, nu...
 
  » Гинеколог / акушерка във Франция - Languedoc-Roussillon

Nous sommes une Clinique MCO située dans la belle région du Languedoc-Roussillon (30 minutes de la plage). Nous avons une Maternité de niveau 1 qui réalise 1500 accouchements par an. Nous avons une unité de 4 lits USIC. Notre plateau technique comprend : 2 blocs opératoires regroup...
 
  » Гинеколог / акушер във Франция - Lille

Nous sommes un Centre Hospitalier situé dans le Nord de la France, non loin de la frontière Belge, de Lille et de l’Angleterre. Nous cherchons un Gynécologue Obstétricien h/f à temps plein. Praticien hospitalier, contractuel ou Praticien Attaché Notre établissement compte : 20 Lits...
 
  » Гинеколог / акушер във Франция - Nord-Pas-de-Calais

Nous sommes une clinique privée située à 2 heures de Paris. Nous cherchons un Gynécologue-Obstétricien en installation libérale. Service d’urgence ouvert 24/24 et 7/7 avec urgentistes toujours présent sur site. Activité chirurgicale importante et diversifiée dans un bloc de 8 sa...
 
  » Специалист по анестезия и реанимация - Champagne-Ardenne

Nous sommes un grand Centre Hospitalier de référence dans la région Grand Est et situés à 45mn de Paris et 30 minutes de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle en train. Nous cherchons un Médecin spécialisé en Anesthésie et Réanimation. Le statut proposé est fonction de votre pr...
 
  » Доктор по гериатрия във Франция - Champagne-Ardenne

Nous sommes un grand Centre Hospitalier de référence dans la région Grand Est et situés à 45mn de Paris et 30 minutes de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle en train. Nous cherchons un Médecin Gériatre. Le statut proposé est fonction de votre profil : Assistant, Praticien Hospitalier o...
 
  » Координиращ лекар във Франция - Puy-de-Dôme

Nous sommes un service d’Hospitalisation à Domicile situé non loin de Clermont Ferrand. Nous cherchons un Médecin coordonnateur HAD, référent médical de notre établissement. Poste en CDI temps plein. Vos principales missions : Information au patient et son entourage concernant l’H...
 
  » Спешен лекар във Франция - Paris

Nous sommes un Hôpital public situé à un peu plus de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) MÉDECIN URGENTISTE à temps plein Sous contrat de : Praticien Attaché Associé, Praticien contractuel, Praticien Hospitalier Activ...
 
  » Спешен лекар във Франция - Aquitaine

Nous sommes un établissement de santé situé à 30 min d'Agen et 1h30 de Bordeaux et Toulouse. Nous disposons de d'une capacité de 354 lits et places avec de nombreuses spécialités médico chirurgicales. Notre plateau technique très performant et complet comprend: scanner, IRM, radiograplue...
 
  » Невролог във Франция - Bourgogne

Nous sommes un Hôpital public situé à de 100km au Sud de Paris (1h via l’autoroute) et 1heure en train partant de Paris. Nous recherchons un (e) NEUROLOGUE à temps plein pour notre unité de neurologie qui compte 18 lits. Assistant / Praticien Hospitalier / Praticien Clinicien/Attaché, ...
 
  » Key account manager (perfumes)

The Perfumes Account Manager we are looking for is sales oriented and can complete the company’s team with objectives to maximize sales volume for the clients he/she is responsible for. Our client works for international markets and is dealing only with Wholesale clients. The company is offering...
 
  » Remote AWS Solution Architect

Join the world’s largest virtual company! Work from anywhere – Flexible hours – Training & travel opportunities Scopic Software is seeking a Remote AWS Solution Architect to join our team of 250+ professionals across 40 countries. The successful applicant will work with a powerhouse t...
 
  » Remote AWS Big Data Engineer

Join the world’s largest virtual company! Work from anywhere – Flexible hours – Training & travel opportunities Scopic Software is seeking a Remote AWS Big Data Engineer to join our team of 250+ professionals across 40 countries. The successful applicant will work with a powerhouse te...
 
  » Web Developer

Job Space Ltd. on behalf of its client is looking for а Web Developer. RESPONSIBILITIES: • Design and development of software sub-systems and web applications; • Research and prototype new technologies; • Documentation of software design; • If necessary, participate in the considerat...
 
  » iOS Developer

Job Space Ltd. on behalf of its client is looking for an iOS Developer. RESPONSIBILITIES: • Design and development of software subsystems and applications; • Documentation of software design; • If necessary, participate in the consideration and discussion of code and design; • Communi...
 
  » Служител/ка в пункт за периодични технически прегледи на МПС

Джоб Спейс ООД от името на свой клиент с утвърден автосервиз и пункт за периодични технически прегледи на ППС търси служител за проверка изправността на леки и товЮ..
 
  » Консултант CRM

Джоб Спейс ООД от името на свой клиент, търси да назначи "Консултант CRM". Задължения: • Извършва дейности по внедряване на интегрирани информационни системи ...
 
  » Консултант ERP

Джоб Спейс ООД от името на свой клиент, търси да назначи "Консултант ERP". Отговорности: • Извършва дейности по внедряване на интегрирани информационни систеЮ..
 
  » Заварчик

Аркада 22 ООД гр. София търси да назначи заварчик. Изисквания за длъжността: • Средно или средно специално образование; • Опит в заваряването с аргон и заваряван...
 
  » Монтажници на метални конструкции

Аркада 22 ООД гр. София търси да назначи монтажници на метални конструкции. Изисквания за длъжността: • Завършено средно образование; • Готовност за физически т...
 
  » Стругаро-фрезист

Аркада 22 ООД гр. София търси да назначи стругаро-фрезист. Изисквания за длъжността: • Средно или средно специално образование • Задължителен предишен опит със ...
 
  » Работник - прахово боядисване

Аркада 22 ООД гр. София търси да назначи работник - прахово боядисване! Изисквания за длъжността: • Средно или средно специално образование; • Опит в областта на п...
 
  » Cosmetics Account Manager

The Cosmetics Account Manager we are looking for is sales oriented and can complete the company’s team with objectives to maximize sales volume for the clients he/she is responsible for. Our client works for international markets and is dealing only with Wholesale clients. The company is offerin...
 
  » Специалист Дигитален маркетинг

Human Capital Store търси Специалист Дигитален маркетинг. Бизнеса на нашия клиент е проектиране, доставка, монтаж, сервиз и цялостен инженеринг на всякакви видове складовЮ..
 
  » Remote Senior Java Developer

Join the world’s largest virtual ¬¬company! Work from anywhere – Flexible hours – Training & travel opportunities Scopic Software is seeking a Remote Senior Java Developer to join our team of 250+ professionals across 40 countries. The successful applicant will work with a team of t...
 
  » Търговски представител /кафе Julius Meinl/

Human Capital Store търси Търговски представител /кафе Julius Meinl/. Нашият клиент е компания с над 150 годишен опит и традиция при оформянето на европейската кафе-култура. Julius Mein...
 
  » Salesman, Saleswoman/ Photographers

Pixel Holiday Photography Company recruits for 2020 Sales Associates / Photographers in Greece, Cyprus and Spain based on the below job specification: Τop sales-driven quality Interested candidates must be above 18 years Experience in Photography is useful but not essential (we can train you) ...
 
  » Consultant in General Internal Medicine

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Working on the Acute...
 
  » Consultant – Neurology

£ 75,239 - £ 101,451 per annum North Yorkshire Doctors Permanent Job Description: Superb working conditions Stunning location - right on the edge of the breath-taking Yorkshire Dales National Park Relocation support Good career development Duties and responsibilities: Maintena...
 
  »

Belfast Permanent £ 76,000 - £ 102,000 per annum Job Description Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Provide specialist Obstetrics and Gynaecology services to patients within the Depar...
 
  » Consultant in Old Age Psychiatry

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Assessing and managing pati...
 
  » Consultant – Paediatrics

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: Co...
 
  » Consultant – Radiology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: ...
 
  » Consultant – Radiology

£ 75,249 - £ 101,451 per annum Northampton Doctors Permanent Job Description: Superb Working Conditions Accommodation Relocation Allowance Deliver specialist Radiology services Attend regular clinics The successful candidates will be required to work across a number of...
 
  » Associate Dentist – Lewes, East Sussex

The practice is a mixed NHS/Private practice in the centre of Lewes, close to Brighton and the South Downs. Excellent private income possible and training for dental implant treatments available. This is a full-time position (Mondays to Fridays), you will need to be GDC registered and have an NHS...
 
  » Oberarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Nordrhein-Westfalen einen Leitenden Oberarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie. Es handelt sich um ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie in dem Patienten mit Angst- und Schmerzerkrankungen, Depressionen, Demenzerkrank...
 
  » Chefarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Schleswig-Holstein einen Chefarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie. Es handelt sich um ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie mit rund 30 Betten. Die Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Psychosen, affektiven St...
 
  » Oberarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Schleswig-Holstein einen Oberarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie. Es handelt sich um ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie mit rund 200 Betten. Jährlich werden dort etwa 3 000 Patienten behandelt. Sie leiten den B...
 
  » Oberarzt (m/w) für die Wirbelsäulenchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Hessen einen Oberarzt (m/w) für die Wirbelsäulenchirurgie. Jährlich werden in der Klinik ca. 4 000 Patienten stationär behandelt. Die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie führt jährlich rund 1 500 Wirbelsäulenoperationen durch. Es wer...
 
  » Specialist Radiology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Department: Predominantly musculoskelet...
 
  » Ophthalmologist

The department has about 35 000 visits/year, and about 3500 cataract operations during the same period.   The staff is built up by: 10 doctors including 3 surgeons 15 nurses 1 orthoptist 8 nurses 10 medical secretaries Management consists of Operations , Assistant , Director , Medical Offic...
 
  » GP Specialist / Family Doctor

We are looking for skilled medical doctors specialized in General practice. You need to have completed your specialization. At the moment we have several positions open.   This employer will start up a new project for foreign GP-doctors. It will be a new family center where you and your colleagu...
 
  » Dermatologist to a county hospital in Sweden

This special and central hospital is in need of one or more dermatology specialists with several years of experience as specialists. You need to be able to work independently quite soon after starting up your employment at this department.   The Dermatology Clinic offers assessment and treatment ...
 
  » Ophtalmologue / Ophthalmologist

OFFRE D'EMPLOI : * Contrat à durée indéterminée, statut salarié * Salaire : 7000-12000 euro/mois * Horaires de travail flexibles * Assurance santé * Assurance professionnelle * Chèques-déjeuner * Assistance pour la négociation avec l'employeur. * Accompagnement et suivi dans votre p...
 
  » Nurses to Germany

The employer is a hospital in Brandenburg, Berlin region. Requirements: - Nurse; - long term education/training with degree/diploma; - excellent health (both physically and emotionally); - mandatory German language knowledge A2 / B1/ B2; - professional recognition in Germany is not mandatory...
 
  » Associate Dentist – Bingley

This is an incredible opportunity to work in a lovely, patient focused independent dental practice. This is a warm, 2 surgery practice with great transport links, SOE and fantastic private growth. This practice is situated in a very affluent area and has a relaxed atmosphere. You can take up t...
 
  » Associate Dentist – Stranraer, Scotland

In the past 3 years, this practice has been nominated for 15 awards and is very well respected by their local patient list. This is a full-time position (Mondays to Fridays), you will need to be GDC registered and have a Scottish list number. This stunning practice boasts an incredibly friendl...
 
  » Section Leader Breast and Endocrinological Surgery

Akershus university hospital is Norway’s biggest acute hospital and the regional hospital for almost 10% of Norway’s population. We have quickly developing research environment within medicine and health sciences. ‘’Close to people – strongly competent” is our vision. Surgical divisio...
 
  » Section Leader Plastic Surgery

Department for breast- and endocrinological surgery (BRENDO) Akershus university hospital  is Norway’s biggest acute hospital and the regional hospital for almost 10% of Norway’s population. We have quickly developing research environment within medicine and health sciences. ‘’Close to pe...
 
  » Plastic Surgeon

Always dreamed of living in the Middle East in a country with a very well organized and modern health care system? This could be your chance. Bahrain is a very tolerant and modern country in the Middle East. There is a warm and social work environment in the hospitals. On behalf of one of our ...
 
  » Oberarzt (m/w) für Neurologie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Niedersachsen einen Oberarzt (m/w) für Neurologie. Die Klinik verfügt über rund 300 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung für Neurologie liegen auf der Behandlung von Schädel-Hirn-Traumata, Querschnittverletzungen, Entzündlich-infektiö...
 
  » Oberarzt Für den Bereich der Neurologischen Rehabilitation

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Hessen einen Oberarzt (m/w) Für den Bereich der Neurologischen Rehabilitation. Die Abteilung für Neurologie und Geriatrie verfügt über rund 180 Betten und bietet sowohl Akut- als auch Rehabilitationsbehandlungen an. Die Schwerpunkte liegen...
 
  » Dentist (with IELTS 7)

Location: United Kingdom Contract Type: Full-Time Permanent Reference Number: T3 Salary: £55000 - £75000 per Annum There are opportunities for dentists to work in the UK for a progressive and growing dental company. Surgeries are well equipped with an excellent patient and client base and...
 
  » Psychiatry and GP trainee posts in the UK

Contract Type: Full time Reference Number: T1 Salary: £ 30,805 (F2 salary) + on calls Employment start: February 2018 This is a unique opportunity to start your career in the UK as a GP or Psychiatry trainee. New graduates are welcome to apply in case if the 12 months internship is completed...
 
  » Resident Medical Officer (RMO)

Location: United Kingdom Contract Type: Full-Time Permanent Reference Number: T2 Salary: £36400 - £47060 per Annum   The main task for a RMO is risk management, this entails recognizing and assessing a change in a patient’s condition and communicating that to the consultant in charge of th...
 
  » Trust Grade opportunities in Psychiatry

Location: United Kingdom Contract Type: Full-Time Permanent Reference Number: T4 Salary: £30002 - £47175 per Annum   One of the UK’s largest Mental Health Trusts, The Northern Deanery and Tees, Esk and Wear Valleys NHS Foundation Trust, UK, are offering Trust Grade opportunities in Psychia...
 
  » Ophthalmologist

Do you want to practice ophthalmology near the sea and the mountains in the south east of France ? This opportunity is for you. You will work in a medical center composed of consultation rooms, a waiting room, a room for technical facilities, a reception desk and a room for the orthoptist. There w...
 
  » General Practitioner

Location: Cantal Region, France Contract Type: Full-Time Permanent Reference Number: T6 Salary: €95,700 - €184,000 per Annum   The vacancies are in hospitals and care homes, Alzheimer Units and Out-patient clinics. These jobs are combined as sometimes your knowledge will be needed in other...
 
  » Psychiatre / Psychiatrist

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 3 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Gynécologue / Gynaecologist

Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe cliniques pluridisciplinaires qui propose aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyses. Vous bénéficiere...
 
  » Chefarzt Psychiatrie und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen Chefarzt (m/w) für Psychiatrie und Psychotherapie oder für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Die Klinik verfügt über rund 50 Betten Ihre Aufgaben liegen in der Diagnose und Behandlung verschiedener psychiatrischer ...
 
  » Dermatologue / Dermatologist

Notre partenaire est un groupe de cliniques pluridisciplinaires proposant aux patients une offre de soins complète et diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyses etc. Grâce à un équipement technique performant et modern...
 
  » Cardiologue / Cardiologist

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 3 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Radiologist (Colon Cancer Screening)

You are: Specialist in radiology with interest and knowledge of colon cancer screening with min. 3 years of relevant experience. Professionally engaged and solid with a broad radiological experience. Independent and able to see development potentials for yourself and the department. Stab...
 
  » Psychiatre / Psychiatrist

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 3 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Chefarzt (m/w) für Orthopädie

Aktuell suchen wir für eine Rehabilitationseinrichtung in Nordrhein-Westfalen einen Chefarzt (m/w) für Orthopädie. Die Einrichtung verfügt über rund 300 Betten in der orthopädischen Rehabilitation. Es werden Nachbehandlungen bei Erkrankung des Bewegungsapparates, nach Operationen am Bewegun...
 
  » Chefarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen Chefarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie. Es handelt sich um eine Klinik mit insgesamt rund 100 Betten, in der sowohl Akutmedizin als auch Rehabilitationsmedizin unter einem Dach betrieben werden. Sie leiten den akutsta...
 
  » Specialty Doctor - Learning Disabilities Physician

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: To participate in the...
 
  » Specialty Doctor in Nephrology

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Prevention, evaluation a...
 
  » Specialty Doctor in Old Age Psychiatry

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: The management of org...
 
  » Specialty Doctor - Paediatric Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: Con...
 
  » Specialty Doctor in Palliative Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Medical assessment, d...
 
  » Specialty Doctor in Respiratory Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: The post holder will ...
 
  » Specialty Doctor in Stroke Medicine

£ 37,176 - £ 69,325 per annum North Yorkshire Doctors Permanent Job Description: Superb Working Conditions Free Accommodation Relocation Allowance Key Duties: Clinical responsibility will involve all aspects of stroke care: hyper acute/acute and community/early support discharge ...
 
  » Registered Nurses

Dublin is an exciting cosmopolitan Europe city and is the capital of Ireland. If history is your thing, Dublin is home to 13th-century Dublin Castle and St. Patrick’s Cathedral. For nightlife, Temple Bar is a riverside nightlife and cultural quarter. For shopping, the bustling and mainly pedestria...
 
  » GP’s / Family Doctors to the UK

Opportunities exist in a variety of settings, with a multitude of employers from large private groups to independent surgeries. Locations include all areas of the UK, from the South East to the North of Scotland. Most practices are open seven days a week and can incorporate a Walk in Cent...
 
  » General Dentists to the UK

There are opportunities for dentists to work in the UK for a family owned progressive and growing dental company. Surgeries are well equipped with an excellent patient and client base and a well-established, referral base for specialist work. You will receive excellent support, including clini...
 
  » General Dentists to the UK

There are opportunities for dentists to work in the UK for a family owned progressive and growing dental company. Surgeries are well equipped with an excellent patient and client base and a well-established, referral base for specialist work. You will receive excellent support, including clini...
 
  » GPs / Family Doctors to the UK

Opportunities exist in a variety of settings, with a multitude of employers from large private groups to independent surgeries. Locations include all areas of the UK, from the South East to the North of Scotland. Most practices are open seven days a week and can incorporate a Walk in Cent...
 
  » Nuclear Medicine Specialist

Clinical Physiology at the Hospital is one of the largest units in the country with more than 170 employees. In the nuclear medicine section approximately 7900 inquiries per year are performed, including about 1900 PET / CT. Within gamma camera technology the majority of the country ongoing investig...
 
  » Veterinary Surgeons to the UK

There are exciting opportunities for small animal Veterinary Surgeons to work in the UK. You will be responsible for surgical procedures, medical investigations, consultations, treatment and hospitalisation of patients, client relations, on-call duties and home visits. They pride themselves in...
 
  » Neuroradiology Specialist

Working in a Danish hospital gives you both a good and a stable professional and private life. You get attractive working conditions and great possibilities for professional development, and a better work-life balance. The hospital – Denmark’s best hospital 2015. The independent specialist new...
 
  » Mammographist

A vacancy as a staff specialist/consultant in mammography is now open in the Central Denmark Region. The position is for a radiologist with experience in mammography. The hospital has 17.000 employees. The radiology department handles: CT, MRI, mammography, X-ray and ultra sound. Randers is a city ...
 
  » Psychiatrist

A vacancy as a staff specialist in psychiatry is open in the south of Denmark. The hospital is looking for an educated specialist in psychiatry with broad interests and knowledge. Working in a Danish hospital gives you both a good and a stable professional and private life. You get attractive work...
 
  » Radiologist

The radiology department in the Central Region Denmark offers positions for specialist doctors in radiology. The Radiology Department has facilities at The Regional Hospital Viborg and at The Regional Hospital Skive. The department performs yearly more than 112,000 X-rays and scans, such as: conve...
 
  » Specialist Pulmonology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. You are: Experience in pulmonary medicine or s...
 
  » Specialist Radiation Oncology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions with high-technology equipment, possibilities for continuous professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The depa...
 
  » Specialist in Cardiology

Qualifications: Good Experience in general cardiology Experience with internal medicine is an advantage Specialist in Cardiology Professional command of English You should be familiar with working in digitalized systems Employment Status Permanent Employee Employment: Full Time Sa...
 
  » Gastroenterologist

A vacancy as a consultant specialised in gastroenterology and internal medicine is open in a public hospital in Norway. The employer is a health trust consisting of hospitals units in three locations. The three local hospitals together have approx. 1250 full-time positions, and cover an area of 77 ...
 
  » GP/General Practitioner

For our partners both in the private and in the public sector all over the country, we are looking for GPs for permanent positions. Qualifications and skills: You will need an authorization in Norway (we are helping with obtaining it) Up to date with his/her field Job description depends on t...
 
  » Neurologist

Our customer covers specialist health services for approx. 130.000. Neurological department is organized with bed and polyclinics. The department treats neurologic patients in need of emergency admission, as well as patients in need of neurological investigation / treatment. Interdisciplinary assess...
 
  » Ophthalmologist

A vacancy as a staff specialist/consultant in ophthalmology is open in south-western Norway. The public clinic covers 19 municipalities and around 180 000 residents. At the ophthalmology department they treat and monitor patient with cataract, glaucoma, diabetes, eye irritation and changes in re...
 
  » Specialist Pathology

Qualifications: Medical degree with Specialist qualification within Pathology is must Additional research and other academic qualifications are considered an advantage You should be familiar with working in digitalized systems Should have worked in hospital after specialization for more than 3-5...
 
  » Spécialiste en Gériatrie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Gériatrie Responsabilités Équipe de 3 Praticiens déjà  en place Tâches de Médecine Polyvalente : intervantions en Unité de Soins de Longue Durée (USLD), Soins de Suite ...
 
  » Spécialiste en Urologie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Urologie Responsabilités Service d'urologie rattaché au pole chirurgie de cet établissement, le nouveau praticien viendra completer une équipe de deux urologes actuellement en...
 
  » Spécialiste en Pédiatrie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Pédiatrie Responsabilités Capacité (lits): Médecine : 251 Chirurgie : 98 Gynéco-obstétrique : 35 Psychiatrie : 156 Total : 1187 Rémunération et avantages sociaux 4....
 
  » Spécialiste en Anesthésie-Réanimation

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Anesthésie Responsabilités Des tâches au sein d'une équipe de 4 anasthésistes :   Bloc opératoire : 3.251 interventions (2014) Maternité : environ 645 naissances par an ...
 
  » Consultant Acute Physician

£ 75,249 - £ 101,451 per annum Manchester Doctors Permanent Duties and Responsibilities: GENERAL: Work with colleagues to provide a Consultant-led service with the highest standard of care Work with the multi-professional team to develop care pathways and clinical guidelines ...
 
  » Consultant – Cardiology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Contribution to acut...
 
  » Consultant in Child and Adolescent Psychiatry

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: The post holder will...
 
  » Consultant Community Paediatrics

£ 75,000 - £ 102,000 per annum Southend-on-Sea Doctors Permanent Job Description Stunning Location near the coast Relocation support Excellent package Full support and growth opportunities Clinical Duties: The post-holder will be expected to liaise with the multiagency ser...
 
  » Consultant - Diabetes / Endocrinology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Provide consultant care...
 
  » Medical Doctor (starter)

Always dreamed of living in the center of Europe in a country with a very well organized health care system? This could be your chance. Belgium is not only famous for the chocolate, Tin Tin and the Belgian beers, it is also known for the well-organized healthcare system and the modern hospitals....
 
  » General Dentist

One of the regions in central Sweden is looking for general dentists for the public dental clinics located mainly in smaller places. The main work is taking care of patients in all ages. All clinics are modern and well equipped, all of them have dentalx-ray. In the clinics there are dentists (in Sw...
 
  » Dermatologist to France

Located in the center of Paris, our partner owns several medical structures. Present on the french medical market for over 60 years. They are specialised in various medical domains from generalist to specialised interventions. You will benefits from very good working conditions including: - Rece...
 
  » Chirurgien-Dentistes / Dentists

La Structure : Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Ils maîtrisent divers domaines de la santé, allant de la médecine générale à la médecine spécialisée. Le dentaire est aujourd'hui le domaine phare du groupe, ils proposent aux patients une offre ...
 
  » Dental surgeon / Dentist to France

The clinic: Located in the center of Paris, our partner owns several medical structures. They are specialised in various medical domains from generalist to specialised interventions. Dental field is nowadays the most important and dynamic field of the group. They provide a very large dental trea...
 
  » Facharzt / Fachärztin alle Fachrichtungen

Austria - Österreich Gesundheitswesen Klinikbetreiber, die uns mit der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten beauftragt haben, arbeiten auf höchstem internationalen Niveau und bieten Beschäftigungsmöglichkeiten in kleinen, mittleren sowie großen Häusern. Sowohl im öffentlichen als auch...
 
  » Radiologue / Radiologist

Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe des cliniques pluridisciplinaires proposant aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service radiologie, laboratoire d'analyses. Vous bénéfic...
 
  » Kinésithérapeute / Physiotherapist

Début du contrat : dès que possible Salaire : 26 K-27 K Euros brut/an Expérience minimum souhaitée : Confirmé (minimum 1-2 ans) Description du poste et compétences requises : Le Cabinet recherche des kinésithérapeutes pour ses clients (groupe hospitalier ou cliniques implantés dans diffî..
 
  » Rehabilitation Specialist MD

On behalf of one of our clients, a general mid size hospitals in Flanders, we are seeking full-time rehabilitation doctors (m/f) Your profile   • All-round MD Rehabilitation (Specialist) Doctor with at least 3 years of experience and with excellent communication skills who is willing to...
 
  » Gynaecologist

The candidates should have experience in inpatient care, Tumor Surgery / oncology experience (desirable but not required), experience in gynecological outpatient and maternity care, obstetric ultrasound that includes weight estimation, flow measurement and amniotic fluid assessment, gynecological ul...
 
  » Anaesthesiologist - Pain Therapist m/f

The clinic is seeking an experienced and motivated anesthesiologist, with a specialization in pain medicine and a clear vision on this field. In addition, you have good communication and social skills. Within this clinic the anesthesiologist actively contribute to the further optimization of the pai...
 
  » Psychiatrist

For our partners both in the private and in the public sector all over the country, we are looking for psychiatrists for permanent positions. Qualifications and skills: You will need an authorization in Norway (we are helping with obtaining it) Up to date with his/her field Job description de...
 
  » Pulmonologist

A vacancy as a staff specialist/consultant in pulmonology is open at the hospital in Harstad. The hospital in Harstad is part of the University Hospital of North Norway (UNN) and a part of health Nord. The University hospitals consist of hospital in Tromsø, Harstad, Narvik and Longyearbyen in Sval...
 
  » Radiologist

A vacancy as a staff specialist/consultant in radiology is open in the South of Norway. The position is for general radiology. The department has ca. 115 employees. In the radiology department, they conduct regular skeletal examinations, and studies using MRI, CT and ultrasound. Tasks: • Lung...
 
  » Radiologist

We are searching for Radiologists for our customers in Norway. You are a general radiologist, with or without additional subspecialisation in mammography. Job Title: Specialist in Radiology Qualifications: Specialist qualification within radiology Be in command of traditional radiology, fo...
 
  » Specialist Radiology/Mammography

A vacancy as a staff specialist/consultant in radiology/mammography is open at a hospital in the South of Norway. The position is divided between breast diagnostics and general radiology. The department has ca. 115 employees. At the Breast Diagnostics Center, it’s performed relatively many cytolo...
 
  » Specialist Internal Medicine

Qualifications: Medical degree with Specialist qualification within Internal Medicine is must Additional research and other academic qualifications are considered an advantage You should be familiar with working in digitalized systems Should have worked in hospital after specialization for more ...
 
  » Anaesthesiologist

Anaesthesiologist to Sweden The county council in Eksjö offers employment for an Anesthesiologist with experience in Intensive Care. The doctor will work in an independent way with sedation, both acute and elective, awake intubation, regional anaesthesia (epidural, spinal) and blockade experience...
 
  » Child Psychiatrist

The child psychiatry department is looking for 2 specialists in child psychiatry and 2 residents to join their team. Skaraborg Hospital provides services in four locations in the Skaraborg area: Skövde, Lidköping, Falköping and Mariestad. They provide specialist care in thirty medical specialiti...
 
  » Cardiology Ablation Electrophysiologist

Job offer for electrophysiologist to South Sweden The Hospital in South Sweden is looking for an experienced electrophysiologist who independently can perform ablations of supraventricular tachycardias, atrial flutter, atrial fibrillation and AV-node ablations. Competence in VT ablation is an asse...
 
  » Consultant Doctor MSK Radiology

Currently we are looking for consultants for a leading University Hospital just north of Stockholm with an extensive training and execution task. You will be able to work within a well functional team in a modern setting and with excellent working conditions. We are primarily looking for skilled MSK...
 
  » Dermatologist

Requirements: MD / Specialist’s qualification in the field of Dermatology obtained within the EU Min. 2-3 years of relevant experience Dermatoscopy is a great advantage Sweden provides one of the best living standards in the world. Residents enjoy free education, subsidised health care, an ...
 
  » Endocrinologist

The public hospital of south Sweden is looking for an endocrinologist to join their team. As an endocrinologist, you play an important role within in the healthcare system giving diagnosis and treatment to diseases of the endocrine glands. This will include difficult spotted hormonal related diseas...
 
  » Family Medicine Specialist

For both smaller clinics a bit outside of middle sized towns as well as in bigger cities in Sweden. Work with patients in all ages, no emergency assignment on larger hospitals required. Requirements: MD degree obtained within the EU Specialist License for Family Medicine Min. 2-3 years of r...
 
  » Haematology Nurse

Are you interested in working in a well-organised health care system with modern equipment and good working conditions where you can develop professionally? If you are, contact us to start the application process to work in Sweden! Currently, there are open vacancies (full time, permanent positions)...
 
  » Mammography Radiologist

The public health care of Sweden offers a position for a radiologist with experience and interest in mammography at a public hospital in the south of the country. The hospital is a modern county hospital and it’s the main hospital in County. The hospital has 22 clinics and 3300 employees. The hos...
 
  » Neurophysiologist

A vacancy for a staff specialist/consultant in neurophysiology is open at the clinic of neurology in a public hospital in Sweden. The department of neurology examines and treats patients with diseases or conditions that affect the brain, the spinal cord and peripheral nerves, as well as some muscl...
 
  »

The candidates should have experience in inpatient care, tumour surgery/oncology experience (desirable but not required), experience in gynaecological outpatient and maternity care, in the obstetric ultrasound that includes weight estimation, flow measurement and amniotic fluid assessment, in gynaec...
 
  » Oncologist

(treating, does not work with radiation) You are now going to be involved in an exciting phase of development where big investments will be made in the coming years in Oncology. To live and work here will provide you with a high quality of life through living environment, nature, schools, to name j...
 
  » Oncology Nurse

Are you interested in working in a well-organised health care system with modern equipment and good working conditions where you can develop professionally? If you are, contact us to start the application process to work in Sweden! Currently, there are open vacancies (full time, permanent positions)...
 
  » Pathologist

-Pathologist for South of Sweden, Skåne *General *Breast *Thorax *ENT *Hemato *Cytologist -Academic hospital- middle of Sweden *Hemato *Dermato -Academic hospital Stockholm *Dermato 2 positions -Academical hospital, middle of Sweden *Dermato Pathology: General- hemato- derma-...
 
  » Psychiatric Nurse

The psychiatric clinic at Nyköping Hospital in Sörmland County is recruiting 3 nurses to join their team. As a nurse in the inpatient care unit you have the responsibility of working as a supervisor, driving the care and planning process forward. You will need to be available to work in rotating s...
 
  » Radiologist

Radiology: General- thorax-MSC- breast- MR-CT- Pet scan For smaller and bigger hospitals around Sweden. We have several openings in various fields. Radiology: With Musculoskeletal Specialisation For a large University hospital just outside of Stockholm we are looking for a Radiologist with ...
 
  » Psychiatrist

The Psychiatric and Rehabilitation Unit is part of the Local Health Care in Western Östergötland and contributes to better health in this region in the field of Specialist Psychiatry. The Psychiatry Unit focusses on patients with life-long illnesses or disabilities and those requiring high continu...
 
  » Radiologist

We are looking for two radiologists with a couple of years of experience. They will participate in both acute and scheduled work in all areas of the department. You will as a specialist tutor resident doctors, do ward rounds and participate in training. Equipment: two newly installed Aquilion Prim...
 
  » Specialist Adult Psychiatry

Description of the work at the clinic / health center We are looking for three specialists, mainly for outpatient care. Two services for adult psychiatry in Hudiksvall, one to Bollnäs. As a specialist on the receptions, you participate in a team around the patients. There is a clear structure...
 
  » Chefarzt (m/w) für Unfallchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Chefarzt (m/w) für Unfallchirurgie. Die Klinik verfügt über insgesamt rund 100 Betten und versorgt jährlich ca. 5 000 Patienten stationär und 6 000 Patienten ambulant. Die Abteilung für Unfallchirurgie versorgt mit rund...
 
  » Médecin MPR / PRM Doctor

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge d'assurer la mise en application des mesures nécessaires au rétablissement des patients. Selon la clinique, vous pouvez intervenir dans différents domaines tel que le locomoteur, la neurologie, le cardiovasculaire, le pulmonaire ect....
 
  » Médecine Esthétique / Aesthetic Doctor

Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Ils maîtrisent divers domaines de la santé, allant de la médecine générale à la médecine spécialisée. La médecine esthétique est aujourd'hui un des domaines phares du groupe, ils proposent aux patients une off...
 
  » Médecin du Travail / Occupational Doctor

Notre client est un service de santé au travail doté d'une structure pluridisciplinaire, agréé par la DIRECCTE tous les 5 ans (5 janvier 2015). Il assure ses missions sur l'île de France. Deux agréments particuliers lui sont délivrés, au titre des Installations Nucléaires de Base (INB) et ...
 
  » Pulmonologist

We offer different positions for respiratory medicine specialists in public hospitals in different regions in Norway. The positions are for pulmonologists with broad profiles. It is essential to have second specialization in internal medicine. There are on-calls to the positions. You will work i...
 
  » Registered Nurse to the USA

We are looking for a Registered Nurse to care for our patients and facilitate their speedy recovery. You will also be responsible for educating them and their families on prevention and healthy habits. The ideal candidate will be a responsible and well-trained professional able to give the best nurs...
 
  » Rheumatologist

We have an open position in a calm, romantic town close to the capital of Austria, in Baden bei Wien. Apply now if you are: • A rheumatologist • Experienced in orthopedics too • Having a finished training in sonography (joints, abdomen) is an advantage • Enthusiastic, able to work as ...
 
  » Consultant - Emergency Medicine

£ 75,249 - £ 102,000 per annum Lancashire Doctors Permanent Job Description: Excellent relocation package Accommodation This is an outstanding opportunity for enthusiastic physicians. The posts would suit somebody with a primary specialist interest as well as applicants who wish to comm...
 
  » Geriatric Doctor / Médecin Gériatre

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 2 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Chirurgien-Dentiste / Dentist

La Structure : Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Ils maîtrisent divers domaines de la santé, allant de la médecine générale à la médecine spécialisée. Le dentaire est aujourd'hui le domaine phare du groupe, ils proposent aux patients une offre ...
 
  » Gynécologue / Gynaecologist

Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe cliniques pluridisciplinaires qui propose aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyses. Vous bénéficiere...
 
  » Kinésithérapeute / Physiotherapist

Début du contrat : dès que possible Salaire : 26 K-27 K Euros brut/an Expérience minimum souhaitée : Confirmé (minimum 1-2 ans) Description du poste et compétences requises : Le Cabinet recherche des kinésithérapeutes pour ses clients (groupe hospitalier ou cliniques implantés dans diffî..
 
  » Occupational Physician / Médecin du Travail

Orléans, Région Centre, France Salary and benefits package: 90000-100000 EUR/an Requirements and expectations: Etre une personne ressortissante de l’Union Européenne (ou ressortissante d’un pays avec lequel la France a passé une convention d’échange de travailleurs), Posséde...
 
  » Médecin MPR / PRM Doctor

POSTE : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge d'assurer la mise en application des mesures nécessaires au rétablissement des patients. Selon la clinique, vous pouvez intervenir dans différents domaines tel que le locomoteur, la neurologie, le cardiovasculaire, le pulmon...
 
  » Médecin coordonnateur

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Nous consulter Pays et région: France, Nord Pas-De-Calais Spécialité: Médecine générale Responsabilités : Nous consulter. Rémunération et avantages sociaux : Nous consulter. Exigences & attentes Etre une personne ressortissante de...
 
  » Neurologue / Neurologist

LA STRUCTURE : Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe des cliniques pluridisciplinaires, ils proposent aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médicine spécialisé, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyse...
 
  » Internal Medicine Specialist

We have an open position in the beautiful, historical and cultural capital city of Austria, in Vienna. Apply now if you are: • A specialist doctor for Internal Medicine in Oncology • Qualified in Haematology and internal oncology • Strongly patient orientated and social • Able to work...
 
  » Child and Adolescent Psychiatrist

Right now we have open vacancies for child and adolescent psychiatrists with different profiles in university and municipality hospitals in various regions of Denmark. The clinics are looking for child and adolescent psychiatry specialists with experience in affective and psychotic disorders, eat...
 
  » Neurologist

Public hospitals are looking for neurologists in Denmark. The clinics work with classical neurology, stroke incl. thrombolysis treatment and rehabilitation. The work is done at the acute-patient clinic, at the day hospital and at the neurological day clinic / TCI. The clinics handle the treatme...
 
  » Specialist Internal Medicine

We are currently looking for European specialists in internal medicine with subspecialisation in cardiology, endocrinology or pulmonology, who seek new challenges, professionally as well as personally. If you are looking for stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for profe...
 
  » Specialist Radiology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia.   You are:  • Specialized in Radiology ‮..
 
  » Specialist Pathology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. You are:  • Specialized in the field of patho...
 
  » Qualified/ Trainee Dental Nurse

This is a fantastic opportunity for either a fully qualified or trainee dental nurse to join a highly respected practice in Hornchurch, Essex. This stunning, mainly private practice is looking for a dental nurse to assist the dentist and hygienist as well as cover receptionist duties. Monday 9...
 
  » Rehabilitation Specialist

Currently we are seeking several rehabilitation doctors (full time) for hospitals and rehabilitation centers in Belgium. Candidate’s profile • All-round MD Rehabilitation (Specialist) Doctor with at least 3 years of experience. • They should have excellent communication skills and attit...
 
  » Associate Dentist – Somerset

This is a four surgery practice that has been established for over 30 years. The practice surgeries are modern and well equipped with fully computerised records and xrays, with SOE, digital X-rays and Rotary endo system. This is a full-time position (Mondays to Fridays), you will need to be GDC r...
 
  » Dentist for an Independent Practice

We are currently assisting a large, privately owned independent dental practice to find a dentist in Boston, Lincolnshire. This is a well respected practice with an excess of 45,000 patients and has a history of treatment celebrities. They are looking to offer the right dentist a well establis...
 
  » Specialist in Family Medicine

A trusted client, Region South, have asked us to look for Family Doctors interested in working in Denmark. As a family doctor in Danish Health Care you will work from an own clinic or a clinical centre together with other medical doctors with stable surroundings, attractive working conditions, p...
 
  » Ophthalmologist / Cataract Operations

For a hospital in the Netherland we are seeking an all-round ophthalmologist, able to do the cataract operations etc. Your profile Allround ophthalmologist who is able to perform cataract operations, consultations, laser treatments, eyelid surgery etc. This person should be willing to spend...
 
  » Ophthalmologist

For a private clinic in Switzerland we are seeking an ophthalmologist, this candidate should be fluent in French and preferable also speak German. The focus in this clinic is more on the outpatient clinic, laser, angiography, eyelid surgery The ophthalmologist can work independent as well as emplo...
 
  » Cardiologue / Cardiologist

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 3 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Dermatologue / Dermatologist

LA STRUCTURE : Notre partenaire est un groupe de cliniques pluridisciplinaires proposant aux patients une offre de soins complète et diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyses etc. Grâce à un équipement technique perf...
 
  » Paediatrician to Belgium

Profile: General Paediatric care, sub-specialty would be an option but not mandatory. Preferably a young specialist. There are 3 colleagues. Salary is about €8000 gross per month but will be higher when you work independent or self-employed. Our services • A position suitable to your ne...
 
  » Specialist Gastroenterology

Your main function will be, to work in the gastroenterological outpatient clinic, and it also shares an inpatient ward with the organ surgery team. In average 5-6 patients are hospitalized in the ward. The clinic is staffed with gastroenterologists, surgeons and highly specialized nurses. If you ...
 
  » Radiologist

Have you ever imagined yourself living in the country of TinTin, Chocolate and the famous Belgian Beers? Now this is your chance. On behalf of a modern private outpatient clinic in Flanders, Belgium, we are seeking an: All-round radiologist (m/f) 0,8 FTE, fluent in the English language and wil...
 
  » Addiction Psychiatrist

Always dreamed of living in the center of Europe in a country with a very well organized health care system? This could be your change. The Netherlands are not only famous for the tulips and windmills, it is also known for the well organized healthcare system and the modern psychiatry. In the specia...
 
  » Facharzt (m/w) für Anästhesie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Baden-Württemberg einen Facharzt (m/w) für Anästhesie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 200 Betten. In der Abteilung für Anästhesie werden Allgemeinanästhesien, Regionalanästhesien, Postoperative Schmerzth...
 
  » Facharzt (m/w) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Sachsen-Anhalt einen Facharzt (m/w) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Die Klinik verfügt über rund 200 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe liegen auf der operativen Behandlung von Krebserkrankung...
 
  » EU Nurses (French speaking)

For a very big university hospital in Brussels with a lot of different departments we are looking for French speaking nurses. Requirements: at least 4 years of nursing education min. B2 level of French language Our services: A position suitable to your needs and profile A good and honest ...
 
  » Gastroenterologist

On behalf of several hospitals in different regions in the Netherlands, we are seeking an allround Gastroenterologist (m/f) Fluent in the English or German language and willing to learn the Dutch language! The gastroenterologist runs a busy department. The hospitals are looking for an allround an...
 
  » Anesthesiologist

On behalf of multiple clients, general hospitals in the French-speaking region of Belgium, we are seeking allround anesthesiologists (m/f) fluent in the French language. The anesthesiologists run busy departments. The hospitals are looking for allround and up to date anesthesiologists.®..
 
  » Psychiatrist to Norway

For our partners both in the private and in the public sector all over the country, we are looking for psychiatrists for permanent positions. Qualifications and skills: You will need an authorization in Norway (we are helping with obtaining it) Up to date with his/her field Job description de...
 
  » Radiologist to Norway

For our partners both in the private and in the public sector all over the country, we are looking for radiologists for permanent positions. Qualifications and skills: You will need an authorization in Norway (we are helping with obtaining it) Up to date with his/her field Job description dep...
 
  » GPs to Norway

For our partners both in the private and in the public sector all over the country, we are looking for GPs for permanent positions. Qualifications and skills: You will need an authorization in Norway (we are helping with obtaining it) Up to date with his/her field Job description depends on t...
 
  » Consultant in Acute Medicine

£76,001 - £102,000 Vibrant Coastal location University Hospital State of the Art facilities Outstanding Reputation Free/Subsidized Accommodation Good career development (incl. CESR support where applicable) The post-holder will provide 8.5 sessions of Direct Clinical Care and 1.5 sess...
 
  » Consultant Gastroenterologist

£76,001 - £102,000 Vibrant Coastal location University Hospital State of the Art facilities Outstanding Reputation Free/Subsidized Accommodation Good career development (incl. CESR support where applicable) This is a new post. The successful candidate will work in the Department of Ga...
 
  » Nurses: Theatre, General Surgery, Urology, Gynecology

KIMS Hospital is the largest and newest private hospital in Kent. It was designed in order to provide the most advanced care to the Kent community. With this goal in mind, the hospital is equipped with the latest technology and the most innovative diagnostic centers. Their mission is to provide the ...
 
  » Specialty Doctors in Oncology

£37548 - £70018 Vibrant City location Major Teaching Hospital State of the Art facilities Outstanding Reputation Job Summary To provide medical support to the units treating oncology outpatients with chemotherapy, oncology patients attending the unscheduled care unit, oncology inpatient ...
 
  » Facharzt/Assistenzarzt für Allgemeinmedizin/ Innere Medizin

Für unseren Kunden, eine Klinik in Brandenburg, suchen wir dringend einen Facharzt/ Assistenzarzt (m/w) für Allgemeinmedizin/Innere Medizin Ihre Aufgaben: - Selbständige Behandlung von Patienten - Koordination der Patientenversorgung im interdisziplinären Team mit internen und externen Koll...
 
  » Oberarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Oberarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 350 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung für Traumatologie und Orthopädie liegen auf der Handchirurgie, ...
 
  » Oberarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Hessen einen Oberarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Maximalversorgung, in dem jährlich ca. 50 000 Patienten stationär und 150 000 Patienten ambulant behandelt. Die Klinik für Orthopädie ...
 
  » Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Leitenden Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 350 Betten. Die Abteilung für Psychiatrie hat rund 70 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung liegen auf ...
 
  » Oberarzt (m/w) für Gastroenterologie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Oberarzt (m/w) für Gastroenterologie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 350 Betten. Die Abteilung für Innere Medizin behandelt Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege, des Magen-D...
 
  » Dentist

For a Modern Digitalized dental office in Belgium near Antwerpen we are looking for an enthusiast, motivated General Practitioner Dentist. The candidate should register with the RIZIV, the Belgium authority. Administration services are available with the registration by the dental ...
 
  » Psychiatrist

Right now we have open vacancies for psychiatrists with different profiles in university and municipality hospitals in various regions of Sweden. The clinics are looking for psychiatry specialists with experience in affective and psychotic disorders, eating disorders, forensic psychiatry, addicti...
 
  » Specialist Clinical Biochemistry

You are: • Specialised in Clinical Biochemistry • Fluent in English • Motivated for living and working abroad You'll get more details about the position during interview with our Swedish partner. To apply? Please send your CV along with Cover Letter to info@phd-jobs.net mentio...
 
  » Radiologist

Right now, we have open vacancies for radiologists with different profiles in university and municipality hospitals in various regions of Sweden. The clinics are looking for radiologists with experience in conventional radiology, ultrasound, CT and MRI, intervention radiology or mammography etc. ...
 
  » Specialist Endocrinology

We are looking for: We are looking for a specialist in endocrinology for a county hospital in central Sweden About the department and the work: Reception work with patients with diabetes and other endocrine disorders. The working hours are 8 – 17 Monday – Friday. No duties in the first th...
 
  » Specialist Gastroenterology

We are looking for: We are looking for a specialist in gastroenterology for a county hospital in central Sweden About the department and the work: Reception work involving a few hours of consultancy work / week. Endoscopy reception. The working hours are 8 – 17 Monday – Friday. No duties ...
 
  » Specialist Internal Medicine Stroke/Neurology

We are looking for: We are looking for a specialist in Internal medicine with focus on stroke for a county hospital in central Sweden About the department and the work: You will work at the stroke department where you will work with stroke patients and general internal medicine patients. The ...
 
  » Specialist Internal Medicine/Emergency

We are looking for: We are looking for a specialist in Internal medicine with focus on emergency for a county hospital in central Sweden About the department and the work: At AVA (Emergency Department) you will work with mixed patients such as cardiology, infection, gastro-, endocrine patient...
 
  » Specialist Pathology

Qualifications: Medical degree with Specialist qualification within Pathology is must Additional research and other academic qualifications are considered an advantage You should be familiar with working in digitalized systems Should have worked in hospital after specialization for more than 3-...
 
  » Anaesthesiologist

Public hospitals in Denmark are looking for specialist doctors and consultant doctors in anaesthesia and intensive care. The hospitals are looking for committed specialist doctors who are motivated to work independently and have a special interest in solving all the tasks related to daily operati...
 
  » Specialty Doctor - Geriatric Medicine

£ 37,136 - £ 69,325 per annum Bournemouth Doctors Permanent Job Description 11 PA's plus a supplement at 0.5 programmed activities for weekend cover (average 1:12). The post would be 12 months in the first instance with a view to make permanent. This is a full time post Specialty Doc...
 
  » Consultant – Radiology

£ 75,239 - £ 101,451 per annum West Yorkshire Doctors Permanent Job Description: Superb Working Conditions Accommodation Relocation Allowance Great package Deliver specialist Radiology services Attend regular clinics The successful candidates will be r...
 
  » Consultant - Emergency Medicine

£ 75,249 - £ 102,000 per annum Northampton Doctors Permanent Job Description Consultants in Emergency Medicine Top end Salaries Extra PA's available Superb Working Conditions Free Accommodation Relocation Allowance Duties/Responsibilities: Hands-on involv...
 
  » Consultant - Emergency Medicine

£ 75,239 - £ 101,451 per annum West Yorkshire Doctors Permanent Job Description: Top end Salaries Superb Working Conditions Accommodation Relocation Allowance Duties/Responsibilities: Hands-on involvement with the medical take, ensuring the timely development of ap...
 
  » Consultant - Gastroenterology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties/Responsibilities: Provid...
 
  » Consultant – Gastroenterology

£ 75,249 - £ 101,451 per annum Blackburn Doctors Permanent Job Description: Superb Working Conditions Free Accommodation Relocation Allowance Duties/Responsibilities: Provide a first class service in gastroenterology supported by junior medical staff. Undertake outpatient...
 
  » Consultant – Gastroenterology

£ 76,001 - £ 102,465 per annum North Yorkshire Doctors Permanent Duties/Responsibilities: Provide a first class service in gastroenterology supported by junior medical staff. Undertake outpatient clinics (and supervise registrar and SHO clinics) and endoscopy sessions. Work closely w...
 
  » Consultant in General Adult Psychiatry

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: The post-holder will wo...
 
  » Consultant - Geriatrician

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Diagnosis and management of older patients presenting to the Trust with ...
 
  » Consultant – Haematologist

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Provision of a first...
 
  » Consultant – Histopathology

£ 75,249 - £ 101,451 per annum Bournemouth Doctors Permanent Job Description Stunning location Accommodation Relocation Allowance Excellent working conditions Additional PA's available These are new posts due to an increase in workload. The intended post is bas...
 
  » Consultant – Infectious Diseases

Competitive Salisbury Doctors Permanent The hospital offers the following benefits: - Tax free salary; negotiable. - Free accommodation. - Accompanied contracts. - Free flight tickets and the beginning and end of contract. - Free yearly fligh...
 
  » Consultant Microbiologist

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: ...
 
  » Consultant – Nephrology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: The post-holder will be...
 
  » Spécialiste en Radiologie-Angiographie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Universitaire Pays et région: Belgique, Bruxelles Spécialité: Radiologie Responsabilités Médecin radiologe compétence en angiographie Rémunération et avantages sociaux Nous consulter Exigences & attentes Êt...
 
  » Oberarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Baden-Württemberg einen Oberarzt (m/w) für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Klinik verfügt über insgesamt rund 150 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie liegen auf der Behandlung von Brüchen der W...
 
  » Nurses: Paediatric, Oncology, ICU, PICU, Cardiology

We are working in partnership with the largest and most prestigious group of Private Hospitals in England which are looking for experienced nurses in ICU, PICU, Paediatric, Oncology and Cardiology. If you would like to be part of a recognized team and develop your career this is your chance. Vaca...
 
  » Consultant Radiology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: ...
 
  » Specialist Breast Surgery

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Department offers screenings and treatment of ...
 
  » Psychiatric Nurse

Qualifications - You have proven experience as Psychiatric Nurse - Education as a Psychiatric Nurse (bachelor), authorisation required - Other education as a Psychiatric Nurse (master), documentation required - Possibly for Equivalent education or experience with documentation as Psychiatric Nur...
 
  » Psychiatric Nurses

The psychiatric clinic at Nyköping Hospital in Sörmland County is recruiting 3 nurses to join their team. As a nurse in the inpatient care unit you have the responsibility of working as a supervisor, driving the care and planning process forward. You will need to be available to work in rotating s...
 
  » Specialty Doctor Emergency Medicine

£ 69,325 - £ 83,000 per annum Greater Manchester & Lancashire Doctors Permanent Job Description Remuneration - Top point of Specialty Doctor scale Superb Working Conditions Free/Subsidized Accommodation Relocation support Duties/Responsibilities: To prove o...
 
  » Gastroenterologist

The Namsos hospital in North Trøndelag region is offering employment for two specialist doctors in gastroenterology. The Public Healthcare in North Trøndelag region includes two local hospitals: Namsos and Levanger. Namsos hospital covers all the 12 municipalities in Namdalen with around 43 000 i...
 
  » Médecin généraliste / General Practitioner

Dans le cadre du développement des activités de ses cliniques, notre partenaire recherche des médecins généralistes ou à orientation gériatrique, psychiatrique, avec ou sans fonction de coordination. * CDI, statut cadre (CDD ou/et temps partiel possibles) * salaire fixe établi selon des gr...
 
  » Specialty Doctor in ENT

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: To support the effect...
 
  » Specialty Doctor in General Surgery

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Providing a high quality...
 
  » Pulmonologist

Our customer covers specialist health services for approximately 130,000 patients in the area. The position is in general internal medicine department with wide competence in the whole internal medicine spectrum. There are about 130 employees employed by LIS and Lecturers, Nurses, Health Profession...
 
  » Oberarzt (m/w) für Neurologie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen Oberarzt (m/w) für Neurologie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit rund 500 Betten. Jährlich werden dort rund 20 000 Patienten stationär und 45 000 Patienten ambulant versorgt. In der Abteilung fü...
 
  » Oberarzt (m/w) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Oberarzt (m/w) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 350 Betten. In der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe werden jährlich rund 1 500 operative Ei...
 
  » Dermatopathologist

For a very dynamic and driven University Hospital with focus on the competence development and wellbeing amongst the employees, we are now looking for a skilled Dermatopathologist with minimum 5 years of experience within the field. You will have a possibility to work within an international environ...
 
  » Gastroenterologist with ERCP

We are now searching for gastroenterology specialists with at least 2 years of experience within the specialty. You do not need to be internal medicine specialist for this position!! Specialists with knowledge of or competence in ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography). Study...
 
  » Assistenzarzt (m/w) für Anästhesie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Nordrhein-Westfalen einen Assistenzarzt (m/w) für Anästhesie. Die Klinik verfügt über rund 850 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung für Anästhesie liegen auf Allgemein- und Regionalanästhesien, der Intensivmedizin und der Schmerzthera...
 
  » Assistenzarzt (m/w) für Innere Medizin

Aktuell suchen wir für eine Rehabilitationseinrichtung in Niedersachsen einen Assistenzarzt (m/w) für Innere Medizin. Die Einrichtung verfügt über insgesamt rund 200 Betten. Schwerpunktmäßig werden Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen und psychosomatischen Erkrankungen therapiert....
 
  » Assistenzarzt in Weiterbildung Kinder- und Jugendmedizin

Aktuell suchen wir für eine Rehabilitationseinrichtung in Sachsen-Anhalt einen Assistenzarzt in Weiterbildung (m/w) für Kinder- und Jugendmedizin. Es handelt sich um eine Kinderrehabilitationsklinik mit insgesamt rund 150 Betten. Es werden Patienten im Alter von 2 bis 18 Jahren mit Atemwegserkran...
 
  » Assistenzarzt (m/w) für Psychosomatik und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für eine Rehabilitationsklinik in Hessen einen Assistenzarzt (m/w) für Psychosomatik und Psychotherapie. Die Schwerpunkte der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie liegen auf der Behandlung von Depressionen, Ängsten, Phobien, Zwängen, Erschöpfungssyndromen, postt...
 
  » Assistenzarzt (m/w) für Radiologie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen Assistenzarzt (m/w) für Radiologie. Die Schwerpunkte der Abteilung für Radiologie liegen auf der Durchführung von Kernspin-Tomographien, Computertomographien, digitalen Mammographien, Angiographien, Ultraschall, digitalem Rönt...
 
  » Chefarzt (m/w) für Kinder- und Jugendmedizin

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen Chefarzt (m/w) für Kinder- und Jugendmedizin. Ein Gesundheitsunternehmen mit umfassenden Angeboten betreibt u.a. ein Schwerpunktkrankenhaus mit ca. 1000 Betten an mehreren Standorten. Die Abteilung für Kinder- und Jugendmedi...
 
  » Assistenzarzt (m/w) für Anästhesie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Nordrhein-Westfalen einen Assistenzarzt (m/w) für Anästhesie. Die Klinik verfügt über rund 850 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung für Anästhesie liegen auf Allgemein- und Regionalanästhesien, der Intensivmedizin und der Schmerzthera...
 
  » Pathologist

For a private laboratory in Flanders, Belgium we need a pathologist. It is clinical pathology in a laboratory for the pharmaceutical industry. Research can be done. No contact with patients and not a hospital job! Salary is depending on the CV and also on what you do (performances) but can be ...
 
  » Neurologist, fluent in French

plus 1 other neurologist is working in the hospital Outpatient and clinical work, thrombolysis, stroke mri, ct scan, etc. Guaranteed income of about €10.000 Gross per month, later on you will work independently and not as an employee.   In the province of Wallonia (Belgium) all modern conveni...
 
  » Gynecologist (f)

Always dreamed of living in the Middle East in a country with a very well organized and modern health care system? This could be your chance. Bahrain is a very tolerant and modern country in the Middle East. In the hospitals is a warm and social work environment On behalf of one of our clients...
 
  » Facharzt Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Facharzt (m/w) für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 350 Betten. Die Abteilung für Psychiatrie hat rund 70 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung li...
 
  » General Practitioner

A trusted client, Region South, have asked us to look for Family Doctors interested in working in Denmark. As a family doctor in Danish Health Care you will work from an own clinic or a clinical centre together with other medical doctors with stable surroundings, attractive working conditions, p...
 
  » Сестра за Германия

Работодателят е болница в Бранденбург, Берлин. Изисквания: - Медицинска сестра; - дългосрочно образование / обучение със степен / диплома; - отлично здраве (физичеѮ..
 
  » Rheumatologist

We work with hospitals & private clinics to which we would like to introduce you as they are looking to hire more doctors. Qualifications: Medical degree with Specialist qualification within Rheumatology Additional research and other academic qualifications are considered an advantage You ...
 
  » Gastroenterologist to the Netherlands

On behalf of several hospitals in different regions in the Netherlands, we are seeking an allround Gastroenterologist (m/f) Fluent in the English or German language and willing to learn the Dutch language! The gastroenterologist runs a busy department. The hospitals are looking for an allround an...
 
  » Ophthalmologist m/f (French speaking), Brussels, Belgium

On behalf of one of our clients, an outpatient clinic in Brussels we are seeking:  All-round ophthalmologist m/f fluent in French! We offer • An opportunity to work from Monday to Friday • A job in an outpatient clinic without surgeries Working conditions • A pleasant and profes...
 
  » Pathologist to Belgium

For a private laboratory in Flanders, Belgium we need a pathologist. It is clinical pathology in a laboratory for the pharmaceutical industry. Research can be done. No contact with patients and not a hospital job! Salary is depending on the CV and also on what you do (performances) but can be ...
 
  » Neurologist (fluent in French) to Belgium

plus 1 other neurologist is working in the hospital Outpatient and clinical work, thrombolysis, stroke mri, ct scan, etc. Guaranteed income of about €10’000 Gross per month, later on you will work independently and not as an employee.   In the province of Wallonia (Belgium) all modern conve...
 
  » Specialist Doctor Clinical Microbiology

We are looking for a specialist doctor within Microbiology to a highly renowned Microbiology clinic for a permanent full-time position. Preferably with Consultant competence that can contribute to further development of the clinic mostly within Serology and Virology but also other areas. The clin...
 
  » Specialist General Surgery

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department performs abdominal surgical proc...
 
  » Specialist Haematology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Section of Haematology diagnoses and treats pa...
 
  » Position in Otorhinolaryngology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions with high-technology equipment, possibilities for continuous professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The depa...
 
  » Specialist Radiology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. You are: Specialized in Radiology Motivated f...
 
  » Specialist Vascular Surgery

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia.   The department of vascular surgery offers the ...
 
  » Oberarzt (m/w) für Hämatologie und internistische Onkologie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen Oberarzt (m/w) für Hämatologie und internistische Onkologie. In der Klinik werden jährlich ca. 40 000 Patienten stationär und 100 000 Patienten ambulant behandelt. Die Abteilung für Hämatologie und internistische Onkologie ...
 
  » Rheumatology Specialist

You will work in a Danish private clinic with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Rheumatology Clinic diagnoses and treat ...
 
  » Specialist Urology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of urology is a highly specialis...
 
  » Family Medicine Specialists

Norway is a once-in-a-lifetime destination and the essence of its appeal is remarkably simple: this is one of the most beautiful countries on earth. Norway provides one of the best living standards in the world. Residents enjoy free education, subsidized health care, an extensive and smooth-running...
 
  » Neurologist

We can offer positions for neurology specialists in both inpatient and outpatient care in public hospitals in Norway. The clinics treat neurological patients in need of acute hospitalisation and elective patients requiring neurological examination/treatment. The work will consist of a mix of tre...
 
  » Ophthalmologist

A vacancy as a staff specialist/consultant in ophthalmology is open in a municipal hospital in Norway. The hospital covers 19 municipalities and around 180,000 residents. At the ophthalmology department, they treat and monitor patients with cataract, glaucoma, diabetes, eye irritation and change...
 
  » Psychiatrists

Norway is a once-in-a-lifetime destination and the essence of its appeal is remarkably simple: this is one of the most beautiful countries on earth. Norway provides one of the best living standards in the world. Residents enjoy free education, subsidized health care, an extensive and smooth-running...
 
  » Radiologists

Norway is a once-in-a-lifetime destination and the essence of its appeal is remarkably simple: this is one of the most beautiful countries on earth. Norway provides one of the best living standards in the world. Residents enjoy free education, subsidized health care, an extensive and smooth-running...
 
  » Urologist

A position for a urologist with a general profile and surgical skills in Norway. We have a position for a urologist with a general profile and surgical skills. The urological unit has its own modern and well-equipped surgical theatre for example, TUR/Vaporisation in saltwater, traditionally sto...
 
  »

We are looking for the specialist doctors in urology, who wish to work in all over Norway. Applicants must be able to communicate and cooperate well with both patients and the staff. Teamwork, collegiality and honesty are important to us. The urological activity involves both outpatient and non-cl...
 
  » Consultant Acute Physician

£ 76,001 - £ 102,465 per annum Essex Doctors Permanent Consultant in Acute Medicine (with opportunity to maintain a special interest) 10 Programmed Activities Essex, South East   £76001 - £102000   Vibrant Coastal location University Hospital State of the Art facilities Outstandi...
 
  » Consultant – Neurology

We are currently seeking a Consultant Neurologist starting in April, 2018 for 3 months initially in Belfast. Requirements: Registration with the General Medical Council Relevant Qualifications Relevant Experience Eligible to work as a locum in the UK Benefits: Leading rates of pay Flex...
 
  » Consultant – Neurology

We are currently seeking a Consultant Neurologist starting in April, 2018 for 3 months initially in Belfast. Requirements: Registration with the General Medical Council Relevant Qualifications Relevant Experience Eligible to work as a locum in the UK Benefits: Leading rates of pay Flex...
 
  » Consultant – Paediatrics

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Northern Ireland Doctors Permanent Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: Conducting daily ward rounds in the Children's Ward and in the Spec...
 
  » Speciality Doctor – Anaesthesia

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: ...
 
  » Oberarzt (m/w) für Gynäkologie und Geburtshilfe

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Bayern einen leitenden Oberarzt (m/w) für Gynäkologie und Geburtshilfe. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit rund 500 Betten. Jährlich werden dort rund 20 000 Patienten stationär und 45 000 Patienten ambulant v...
 
  » Consultant – Radiology

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Northern Ireland Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties and responsibilities: To ensure the provision of a first class clinical service To undertake all work in acc...
 
  » Specialty Doctor - General Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Northern Ireland   Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development   Duties: The successful candidate will be primarily based on the Medical Assessment Unit / Emergency Assessment Un...
 
  » Specialty Doctor - Geriatric Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Northern Ireland   Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development   Duties: To provide unscheduled care services for patients presenting to the Elderly Care clinics. To liaise cl...
 
  » Specialist Doctor Family Medicine

On behalf of a small hospital in an autonomous health-care-system, we are looking for a specialist within Family Medicine. The Clinic is based on an Island in the Finnish Archipelago with an extraordinary environment to live and have time to enjoy your spare time. Are you the right person for this c...
 
  » Specialist Doctor Radiology

We have during more than 10 years had the pleasure to work with a smaller hospital in a fantastic archipelago scenerie that are working in an autonomous healthcare system that during the years are being more and more uniq – for both you and also for the patients. The clinic is located at a smalle...
 
  » Emergency Medicine Specialist

For a Dutch hospital in the North of the Netherlands Requirements: - Specialist qualification in emergency medicine obtained within the EU - Min. 2-3 years of experience - Fluent level of English In addition to a pleasant and professional working environment, we offer you: • A position ...
 
  » Médecin généraliste / General Practitioner

Notre client est un service de santé au travail doté d'une structure pluridisciplinaire, agréé par la DIRECCTE tous les 5 ans (5 janvier 2015). Il assure ses missions sur l'île de France. Deux agréments particuliers lui sont délivrés, au titre des Installations Nucléaires de Base (INB) et ...
 
  » Psychiatre / Psychiatrist

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 3 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Ophtalmologue / Ophthalmologist

OFFRE D'EMPLOI : * Contrat à durée indéterminée, statut salarié * Salaire : 7000-12000 euro/mois * Horaires de travail flexibles * Assurance santé * Assurance professionnelle * Chèques-déjeuner * Assistance pour la négociation avec l'employeur. * Accompagnement et suivi dans votre p...
 
  » Radiologue / Radiologist

LA STRUCTURE : Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe des cliniques pluridisciplinaires proposant aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médecine spécialisée, soins dentaires, service radiologie, laboratoire d'analyses....
 
  » Rhumatologue / Rheumatologist

LA STRUCTURE : Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe des cliniques pluridisciplinaires, ils proposent aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médicine spécialisé, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyse...
 
  » Spécialiste en Anesthésie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Alsace Spécialité: Anesthésie Responsabilités Le Centre Hospitalier, située en région Alsace, dispose de  180 lits. Le rôle de l’anesthésiste et ses horaires de travail: Début du programme ...
 
  » Spécialiste en Urgences

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Urgences Responsabilités Équipe de 8 Urgentistes déjà en place, 17.000 passages aux urgences par an, 4.000 urgences pédiatrique Rémunération et avantages sociaux Suite ...
 
  » Spécialiste en Chirurgie Digestive

Aquitaine, France Etablissement de référence en chirurgie sur son territoire. Dordogne (24) - Cadre de vie et de travail d’exception Plus de 12500 passages aux urgences en 2013. Activité: - Etablissement médico chirurgical privé de plus de 220 lits - Plateau technique moderne et perfo...
 
  » Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Lorraine, France 4.800,- euros/mois (échelon 4 + 10%). A ce salaire de base s’ajoute la rémunération liée aux gardes et astreintes réalisées par le/la spécialiste. Sachant que les praticiens en Gastro-entérologie de ce Centre Hospitalier sont des praticiens externes (intervenant rî..
 
  » Spécialiste en Ophtalmologie Chirurgicale

PAYS ET RÉGION: France, Lorraine RESPONSABILITÉS Le Centre Hospitalier (702 lits) propose de l'hospitalisation complète et de l'hospitalisation ambulatoire ou de jour. Au sein du Centre Hospitalier, on trouve cinq pôles : Pôle Soins Continus et UrgencesPôle Activités CliniquesPôle C...
 
  » Spécialiste en Médecine Interne

Pays de la Loire, France Notre client recherche un médecin interniste h-f dans le cadre du développement du projet médical : - Installation libérale - Pas de droit d’entrée ni d’apport - Secteur 1 ou 2 - Gestion des lits d’USC - Coordination du service de médecine polyvalente ...
 
  » Spécialiste en Pneumologie

Normandie, France Afin de compléter son équipe, la structure recherche un médecin pneumologue h-f : Les conditions d’installation : - Installation libérale en zone franche - Pas de droit d’entrée ni d’apport - Aide à l’installation : exonération de la redevance et du loyer pe...
 
  » Spécialiste en Pédiatrie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Pédiatrie Responsabilités Capacité (lits): Médecine : 251 Chirurgie : 98 Gynéco-obstétrique : 35 Psychiatrie : 156 Total : 1187 Rémunération et avantages sociaux 4....
 
  » Spécialiste en Urologie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Urologie Responsabilités Service d'urologie rattaché au pole chirurgie de cet établissement, le nouveau praticien viendra completer une équipe de deux urologes actuellement en...
 
  » Early Years Teachers and Early Years Practitioners

We have exciting career opportunities for Early Years Teachers and Early Years Practitioners in the UK. Locations available are Oxford, Cambridge, London and surrounding areas. The role: Working in client nurseries, where you will be providing outstanding levels of customer service and chil...
 
  » ER Nurses (32-36 hours)

The Emergency (A & E) 24 hours a day is a coming and going of people who have an immediate need for care. As a nurse, you should be able to identify and then carry out the necessary interventions priority in acute care. You must observe, coordinate, analyze and interpret the data in a proper man...
 
  » Krankenschwester / Krankenpfleger

Für unseren Kunden, eine Klinik in der Metropolregion Berlin/Brandenburg/Deutschland, suchen wir dringend  Krankenschwester / Krankenpfleger Ihre Aufgaben: - Planung und Durchführung der allgemeinen und speziellen Pflege  - Vorbereitung, Mithilfe und Nachsorge bei diagnostischen und ther...
 
  » Senior Specialty Doctor - General Internal Medicine

£ 65,000 - £ 84,000 per annum Lancashire Doctors Permanent Job Description: 12 PA contracts Superb Working Conditions Free Accommodation for 3 months Relocation costs covered GMC Registration / IELTS costs covered Single flights covered Salary advance option Duties/Responsibilit...
 
  » Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger / Hebamme

Für unseren Kunden, eine Klinik für Kinder - und Jugendmedizin in Brandenburg/Deutschland, suchen wir dringend  Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger / Hebamme Ihre Aufgaben: - die eigenverantwortliche Pflege und Versorgung unserer Patienten im Rahmen der Bereichs- bzw. Bezugspfleg...
 
  » Dentist to private clinic

You will work in a Danish private dental clinic with stable surroundings, attractive working conditions and solid financial situation, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The team of the clinic is waiting for a skilled ge...
 
  » Gastroenterologist

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of organ medicine is a highly sp...
 
  » Specialist Anaesthesiology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions with high-technology equipment, possibilities for continuous professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The c...
 
  » Specialist Child and Adolescent Psychiatry

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of child and adolescent psychiat...
 
  » Staff Specialist Endocrinology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. In cooperation with the other units, a large out...
 
  » Specialist Psychiatry

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. Would you like to work with psychiatric patients i...
 
  » Specialist Geriatrics

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of geriatrics is a highly specia...
 
  » Specialist Rheumatology

You will work in a Danish private clinic with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Rheumatology Clinic diagnoses and treat ...
 
  » Specialist Oncology

A vacancy as a staff specialist in oncology is open at a regional hospital in Denmark. Working in a Danish hospital gives you both a good and a stable professional and private life. You get attractive working conditions and great possibilities for professional development, and a better work-life...
 
  » Radiation Oncologist

A county council in Sweden offers employment for specialist doctors in Radiation Oncology, in different Hospitals in the county.  The County Council is responsible for public healthcare and it is the largest employer in the country. It has three hospitals: the largest unit covers most specialisati...
 
  » Specialist Doctor Radiology, Åland, Finland

For a smaller hospital in the Finnish archipelago we are now looking for you who want to influence your working place and feel that you are doing difference. The language spoken here are both Swedish and Finnish. You’ll have the possibility to work in a well functional and creative organization wh...
 
  » Registered Nurses to the UK

We have exciting career opportunities for Registered Nurses in the UK. The opportunity: Starting salary of £11.00 - £15.00 per hour, depending on experience 37 to 40 hours per week. 12 hour shifts, days and nights, with overtime available. Permanent full-time position Visa costs paid As...
 
  »

£ 75,239 - £ 101,451 per annum West Yorkshire Doctors Permanent Job Description Full time / Part time State of the Art Working Conditions Accommodation Relocation Allowance Excellent package Ideally the successful candidates will also have a specialist interest...
 
  » Specialist Urology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of urology is a highly specialis...
 
  » Specialist Breast Radiology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia.   You are:  • Specialized in Radiology with...
 
  » Specialist Breast Surgery

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Department’s focus is on breast tumors, both...
 
  » Oberarzt (m/w) für Gefäßchirurgie

Aktuell suchen wir für einen medizinischen Kunden in Brandenburg einen Oberarzt (m/w) für Gefäßchirurgie. Es handelt sich um ein Krankenhaus der Regelversorgung mit rund 350 Betten. Die Schwerpunkte der Abteilung Gefäßchirurgie liegen auf der Behandlung von Varizen, dem diabetischen Fußsyn...
 
  » Specialist Clinical Biochemistry

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions with high-technology equipment, possibilities for continuous professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The depa...
 
  » Specialist Emergency Medicine

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of emergency medicine is a highly s...
 
  » Neurologist

Our customer covers specialist health services for approx. 130.000. Neurological department is organized with bed and polyclinics. The department treats neurologic patients in need of emergency admission, as well as patients in need of neurological investigation / treatment. Interdisciplinary assess...
 
  » Ophthalmologist

A vacancy as a staff specialist/consultant in ophthalmology is open in south-western Norway. The public clinic covers 19 municipalities and around 180 000 residents. At the ophthalmology department they treat and monitor patient with cataract, glaucoma, diabetes, eye irritation and changes in re...
 
  » Consultant in Acute Medicine

£76,001 - £102,000 Vibrant Coastal location University Hospital State of the Art facilities Outstanding Reputation Free/Subsidized Accommodation Good career development (incl. CESR support where applicable) The post-holder will provide 8.5 sessions of Direct Clinical Care and 1.5 sess...
 
  » Pediatric Psychiatrist

On behalf of one of our clients, a psychiatric institutions situated in the southern part of the Netherlands, we are seeking a (EUROPEAN) full-time all-round paediatric-youth psychiatrist. We offer The opportunity to conduct both outpatient treatments and clinical work Practice modern p...
 
  » General Adult Psychiatrist

For several psychiatric clinics in the Netherlands (various locations) we are seeking: General Adult Psychiatrist; for several departments, the psychiatrist can work at the closed and open department, run an outpatient clinic and will be the supervisor of a big team of psychologists , social therap...
 
  » Ophthalmologist

For two private ophthalmology clinics in the Netherlands with several locations in the country we are seeking all-round ophthalmologist. They perform cataract and other operations and do the outpatient clinic. The ophthalmologist work with optometrist etc. The clinics are all to a very high standard...
 
  » Geriatric Doctor

Profile requirements: • Graduated specialised doctor with min. 2 years of experience • Intermediate level in French (B1/B2 Level) • Good interpersonal skills and team spirit • Motivation and perseverance Job Offer: The different positions are available in hospitals and clinics across...
 
  » Spécialiste en Pneumologie

Statut: Salarié du secteur privé Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: Belgique, Bruxelles Spécialité: Pneumologie Responsabilités Médecin pneumologue Rémunération et avantages sociaux Nous consulter Exigences & attentes Être une personne ressortissante de l’U...
 
  » Spécialiste en Gériatrie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Universitaire Pays et région: Belgique, Bruxelles Spécialité: Gériatrie Responsabilités Médecin généraliste hospitalier au département de médecine interne – clinique de gériatrie. Rémunération et avantages sociau...
 
  » Specialist Child and Adolescent Psychiatry

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of child and adolescent psychiat...
 
  » Spécialiste en Rhumatologie

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Universitaire Pays et région: Belgique, Bruxelles Spécialité: Rhumatologie Responsabilités Médecin rhumatologue  Rémunération et avantages sociaux Nous consulter Exigences & attentes Être une personne ressort...
 
  » Rheumatology Specialist

You will work in a Danish private clinic with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Rheumatology Clinic diagnoses and treat ...
 
  » Spécialiste en Radiologie

Responsabilités Le/la futur(e) candidat(e) viendra compléter et codiriger progressivement l’équipe du cabinet de Radiologie et d’Échographie. Il/elle devra mener à bien des actes en: • Radiologie générale (au cabinet), • Mammographie (au cabinet), • Échographie (au cabinet), ...
 
  » Ophthalmologist / Cataract Operations

Always dreamed of living in the center of Europe in a country with a very well organized health care system? This could be your chance. The Netherlands are not only famous for the tulips and windmills, it is also known for the well organized healthcare system and the modern psychiatry. In the specia...
 
  » Radiologist

Description of work at the clinic The radiology department in Gävle belongs to image and functional medicine, Diagnostics Division in Gävleborg region. We have round the clock operations but uses remote examination (TMC) from 22:00 to 7:30 every day of the week. We have 3 MR cameras (Siemens)...
 
  » General Dentist to Zandvoort, the Netherlands

General dentistry is your passion, you are willing to work hard to be successful and you love to work and live close to the beach?  Than please continue reading; For a busy, modern, state of the art and high-end group practice in close to Zandvoort we are looking for a general dentist with a passi...
 
  » General Dentist to Rotterdam, the Netherlands

General dentistry is your passion and you are willing to work hard to be successful? For a busy modern, state of the art and modern group practice close to Rotterdam we are looking for a general dentist with a passion for general dentistry. Working with 5 colleagues on 7 chairs, a full agenda from ...
 
  » Consultant - Emergency Medicine

£ 76,000 - £ 102,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: To provide a first cl...
 
  » Ophthalmologist

We offer an interesting position for a specialist in ophthalmology in the public healthcare, in a municipal hospital in Denmark. The hospital is modern, well-equipped with a good working environment and opportunities for further professional development. You will work in a multidisciplinary team,...
 
  » Pathologist

A vacancy as a staff specialist in pathology with experience in cytology is now open in a public hospital in Denmark. The position is for a pathologist focusing on the study of cells. The hospital has 3,000 employees covering an area of 250,000 inhabitants. The Laboratory Center is one of 11 dep...
 
  » Psychiatris

Various vacancies as a staff specialist in psychiatry are open in Denmark. The hospitals are looking for specialists in psychiatry with broad interests and knowledge. Working in a Danish hospital gives you both a good and a stable professional and private life. You get attractive working conditio...
 
  » Pulmonologist

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. What can you expect? Permanent contract regulat...
 
  » Specialist Pulmonologist

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department operates with two inpatient wards ...
 
  » Radiologist

Right now, we have open vacancies for radiologists with different profiles in university and municipality hospitals in various regions of Denmark. The clinics are looking for radiologists with experience in conventional radiology, ultrasound, CT and MRI, intervention radiology or mammography etc....
 
  » Specialist Breast Surgery

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The Department’s focus is on breast tumors, both...
 
  » Specialist in Emergency Medicine

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The emergency department is looking for a new c...
 
  » Specialty Doctor - Cardiology

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: To support all cardia...
 
  » Specialty Doctor in Diabetes and Endocrinology

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Diabetes and endocrin...
 
  » Specialty Doctor - Emergency Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties/Responsibilities: To ...
 
  » Specialty Doctor - Emergency Medicine

£ 69,325 - £ 83,000 per annum Greater Manchester & Lancashire Doctors Permanent Job Description Remuneration - Top point of Specialty Doctor scale Superb Working Conditions Free/Subsidized Accommodation Relocation support Duties/Responsibilities: To prove o...
 
  » Specialty Doctor in ENT

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: To support the effect...
 
  » Specialty Doctor - General Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: The successful candidate...
 
  » Specialty Doctor in General Surgery

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: Providing a high quality...
 
  » Specialty Doctor - Geriatric Medicine

£ 40,000 - £ 70,000 per annum Belfast Doctors Permanent Job Description: Stunning location, scenery and great lifestyle! Superb working conditions Stunning location Free/Subsidized Accommodation Relocation support Excellent career development Duties: To provide unschedule...
 
  » Clinical Pathologist

We are closely cooperating with an excellent organization within clinical pathology, based within the academic sphere with positions both directly in the University clinic where you have excellent possibilities to work within your preferred subspecialisation or in the smaller but broader county clin...
 
  » Dermatologist

We are cooperating with two private dermatology clinics situated in Stockholm that offer different environments and welcomes research and education. Within both clinics you have excellent career possibilities and you will work with equipment and competence that are truly state of the art. Furthe...
 
  » Consultant Doctor MSK Radiology

Currently we are looking for consultants for a leading University Hospital just north of Stockholm with an extensive training and execution task. You will be able to work within a well functional team in a modern setting and with excellent working conditions. We are primarily looking for skilled MSK...
 
  » Consultant Doctor Radiology

Currently we are looking for consultants for Radiologist for both a large hospital as well as two midsized hospitals with an extensive training and execution task. You will be able to work within a well functional team in a modern setting and with excellent working conditions. We are primarily looki...
 
  » Internal Medicine Specialists Pulmonology or Cardiology

On behalf of several of our clients in Sweden we are looking for: MD Specialists Internal Medicine with 2nd specialisation within pulmonology OR cardiology speak English, sometimes German speaking candidates are also accepted young people, with still ongoing second specialisation are accep...
 
  » Specialist Rheumatology

The Department offers good working conditions with great opportunities for professional challenges and development. The department has a high level of professional ambition and an active approach with regard to introducing new examination and treatment methods. There are good opportunities to develo...
 
  » Specialist Radiology

The department receives patients from the hospitals wards, outpatient clinic, primary health care and in some cases from chiropractors as well as citizens, who want to participate in a mammography screening. The radiological departments place their emphasis on being able to give the patients the bes...
 
  » Spécialiste en Urgences

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Urgences Responsabilités Équipe de 8 Urgentistes déjà  en place, 17.000 passages aux urgences par an, 4.000 urgences pédiatrique Rémunération et avantages sociaux Suit...
 
  » Junior C++ Software Developer

Within imec’s imaging department, novel image sensors and systems are being developed. Our team has developed world’s smallest hyperspectral imaging sensor. By partnering with camera manufacturers and innovative companies on a global scale we enable a vast amount of novel applications. To suppor...
 
  » Internal Medicine Specialist/Pulmonologist

In a smaller city in the south part of Sweden. Small hospital in collaboration with the big county hospital. A very popular area to move to, many things to do here for all ages)   Requirement: You need to be a specialist in internal medicine with a few years of experience as a specialist. You...
 
  » Electronic System Engineer

The imec.ic-link division of imec supports companies and academia with services that cover the entire semiconductor value chain. The department Electronic Assembly (EA) focuses on supporting the industry and imec's research in the development of Electronic Assemblies. Besides industrial services, EA...
 
  » Senior Image Sensor Analog Design Engineer

Imec enjoys a world-class reputation in integrated circuit and system design and in technology development. Combining these skills, imec’s CMORE division develops specialty image sensors using its own proprietary technology.  Within imec’s Smart Systems and Energy Technology department, our gro...
 
  » Biologie Médicale

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Centre Hospitalier Pays et région: France, Lorraine Spécialité: Biologie Médicale Responsabilités Activité laboratoire Site 1 : 8 753 660 B Sous-Traitance Laboratoire Site 2 : 1 678 315 B Il s'agit de venir renforcer l'équ...
 
  » Cardiothoracic Surgery Registrar

Location: Dublin Contract Type: Full time Reference Number: T5 Salary: above EUR 50’000 - based on experience Excellent opportunity in private hospital in Ireland for an experienced Surgical Registrar with Cardiothoracic experience. We are currently recruiting on behalf of our client for an...
 
  » Anaesthetist

You will work in an Austrian private hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better future life and career in Graz. Graz is the capital of Styria and the second-largest city in Austria. Apply now if you are: • Medical spec...
 
  » ENT Specialist

You will work in an Austrian hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better future life and career in Linz. Linz is the third-largest city of Austria and capital of the state of Upper Austria. Apply now if you are: • ENT s...
 
  » General Practitioner

We have an open position in one of the most vibrant and cultural city of Austria, in Graz. Apply now if you are: • A General Practitioner • Experienced in emergency medicine • Able to work in team • On at least level B2 in German • Motivated for living and working abroad What ca...
 
  » General Surgeon

You will work in an Austrian hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better future life and career in Ried. Ried is a small city in the Austrian state of Upper Austria. Apply now if you are: • General surgery specialist o...
 
  » Internal Medicine Specialist

We have an open position in the beautiful, historical and cultural capital city of Austria, in Vienna. Apply now if you are: • A specialist doctor for Internal Medicine in Oncology • Qualified in Haematology and internal oncology • Strongly patient orientated and social • Able to work...
 
  » Paediatrician

You will work in an Austrian hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better future life and career in Vienna. Vienna is the largest city and the capital of Austria. Apply now if you are: • Doctor of child and adolescent me...
 
  » Pathologist

We have an open position for pathologists in one of the most beautiful and also one of the biggest cities in Austria, namely in Linz. Apply now if you are: • A pathologist • Are able to work as a part of a team • Initiative and flexible • Good at organization What can you expect? ...
 
  » Radiation Oncologist

Radiation oncologist, Radioonkologe, career abroad, We have an open position for radiation oncologists in one of the most beautiful and also one of the biggest cities in Austria, namely in Linz. Apply now if you are: • A radiation oncologist • Able to work as a part of a team • Cooperat...
 
  » Trauma Surgeon

We have an open position for trauma surgeons in a calm town close to the breathtaking Alps in Austria, called Ried im Innkreis. Apply now if you are: • A trauma surgeon or an orthopedic surgeon • Able to work as a part of a team • Cooperative • Willing to participate in the specialist...
 
  » Vascular Surgeon

You will work in an Austrian hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better future life and career in Vienna. Vienna is the largest city and the capital of Austria. Apply now if you are: • General surgery specialized in Va...
 
  » Anaesthesiologist

The county council in Eksjö offers employment for an Anesthesiologist with experience in Intensive Care. The doctor will work in an independent way with sedation, both acute and elective, awake intubation, regional anaesthesia (epidural, spinal) and blockade experience. The doctor will be working...
 
  » Cardiologist

The public hospital in South Sweden is looking for double specialists in Internal medicine and Cardiology with at least 3 years of experience as a specialist. Able to do clinical work tests and also ultrasounds of the heart. The doctor should have a team spirit and be professional and humble with pa...
 
  » Specialist Cardiology

Qualifications: Good Experience in general cardiology Experience with internal medicine is an advantage Specialist in Cardiology Professional command of English You should be familiar with working in digitalized systems Employment Status Permanent Employee Employment: Full Time We...
 
  » Facharzt für Dermatologie, Hudläkare (m/w)

Für Kunden in Schweden, insbesondere in Stockholm und kleineren Städten in Schweden, suchen wir Fachärzte für Dermatologie, Dermatology, Hudläkare (m/w). Die Kliniken sind modern eingerichtet und haben einen modernen Ausrüstungsstand. Anforderungen: - Gute Englischkenntnisse - Abg...
 
  » General Practitioner

We are looking for: We are looking for a specialist in general medicine from any EU country. If you study the final year of your specialist education, it can also be accepted. Requirement: We want you and your whole family to want to move to Sweden. You should be a doctor with education from an...
 
  » Haematologist

A public hospital in the south of Sweden is offering employment for specialists in hematology and internal medicine. The hospital is one of the biggest regional county hospitals in Sweden and is responsible for the healthcare of 100,000 people. The hospital is looking for experienced specialists...
 
  » Internal Medicine Specialist / Nephrologist

A beautiful smaller “winter” city in the middle part of Sweden. Very nice nature and perfect for families with kids) Requirement: You need to be a specialist in internal medicine with a few years of experience as a specialist. You need to have had your focus on nephrology. It is a great adva...
 
  » Nurses

We recently started to collaborate with the public health care in Västra Götaland, Kalmar, Gävleborg and Uppsala and now there are vacancies, permanent and full time employment, for nurses in many different specializations. The positions are in public hospitals in medium and small towns of the ab...
 
  » Ophthalmologist

We offer an interesting position for a specialist in ophthalmology at the public healthcare sector in a municipal hospital in Sweden. The hospital is modern and well-equipped with a good working environment and possibilities for further professional development. You will work in a multidisciplina...
 
  » Paediatrician

We are looking for paediatricians with various profiles for public hospitals in different regions in Sweden. Most of the vacancies are for paediatricians with subspecialisation or very good experience in neonatology. At the neonatology department they usually treat newborns from the 23rd and 27th...
 
  » Pathologist

The hospital in Sweden is looking for an experienced Pathologist to join their team. It is essential to have at least 3 years of experience in Cytology or Haematology. The clinic has 330 employees, of which 41 are in clinical pathology. In total, the laboratory handles 53,000 samples a year: 21,0...
 
  » Facharzt für Allgemeinmedizin

Für beide kleinere Kliniken ein bisschen außerhalb von mittelgroßen Städten sowie in größeren Städten in Schweden. Die Arbeit mit den Patienten in allen Altersgruppen, kein Notfall Zuordnung bei größeren Krankenhäusern erforderlich. Bedarf: MD Grad innerhalb der EU Specialist-Lizenz fî..
 
  » Specialist Doctor Clinical Microbiology

We are looking for a specialist doctor within Microbiology to a highly renowned Microbiology clinic for a permanent full-time position. Preferably with Consultant competence that can contribute to further development of the clinic mostly within Serology and Virology but also other areas. The clin...
 
  » Facharzt für Dermatologie (m/w)

Für Kliniken in Schweden, insbesondere in Stockholm und kleineren Städten in Schweden, suchen wir Fachärzte für Dermatologie (m/w). Die Kliniken sind modern eingerichtet und haben einen modernen Ausrüstungsstand. Anforderungen: - Gute Englischkenntnisse - Abgeschlossenes Medizinstudium ...
 
  » Consultant Doctor Rehab Medicine

For a smaller hospital in the Finnish archipelago we are now looking for you who want to influence your working place and feel that you are doing difference. The language spoken there are both Swedish and Finnish. You’ll have the possibility to work in an well functional and creative organization ...
 
  » Bio-dentist to Antwerpen, Belgium

Bio-dentistry is what you believe in? For a modern healthcare center in Antwerp, we are looking for a full time Bio-dentist.  You ready for the next step in your career and want to continue your professional career in Belgium? Then apply on this job opportunity.   Do you have:  A European nat...
 
  » Dentiste / Dentist, France

Type de contrat : CDI La Structure : Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Ils maîtrisent divers domaines de la santé, allant de la médecine générale à la médecine spécialisée. Le dentaire est aujourd'hui le domaine phare du groupe, ils proposent ...
 
  » Specialist Neurology

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department of neurology is a highly specialise...
 
  » Orthoptiste

Date début: 2017-10-01 
Département: 84 
Ville: Avignon, France
Spécialité: Orthoptiste 
 Description de l'offre: Le Centre de Santé Ophtalmologique d’Avignon recherche pour compléter son équipe un orthoptiste plein temps. L'équipe est actuellement composé de deux ophtalm...
 
  » Specialist Psychiatry

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. Would you like to work with psychiatric patients i...
 
  » Specialist General Surgery

You will work in a Danish hospital with stable surroundings, attractive working conditions, possibilities for professional development, a better work-life balance and a future life and career in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia. The department performs abdominal surgical proc...
 
  » Cardiologist

The public hospital in South Sweden is looking for double specialists in Internal medicine and Cardiology with at least 3 years of experience as a specialist. Able to do clinical work tests and also ultrasounds of the heart. The doctor should have a team spirit and be professional and humble with pa...
 
  » Emergency Medicine Specialist

Requirements: - Specialist qualification in emergency medicine obtained within the EU - Min. 2-3 years of experience - Fluent level of English   Benefits: - Free Swedish language course - Visit in Sweden as the part of the recruitment process (flight and accommodation paid by employer) - Re...
 
  » Child/Paediatric Ophthalmologist

We are looking for a Specialist in Ophthalmology with experience in child/paediatric ophthalmology. Min. 2-3 years of relevant experience required. Experience in operating of strabismus is an advantage. Benefits: – 57 000 – 62 000 SEK salary gross per month – If the candidate has head p...
 
  » Consultant Doctor Rehab Medicine

For a smaller hospital in the Finnish archipelago we are now looking for you who want to influence your working place and feel that you are doing difference. The language spoken there are both Swedish and Finnish. You’ll have the possibility to work in an well functional and creative organization ...
 
  » Facharzt für Dermatologie (m/w)

Für Kunden in Schweden, insbesondere in Stockholm und kleineren Städten in Schweden, suchen wir Fachärzte für Dermatologie (m/w). Die Kliniken sind modern eingerichtet und haben einen modernen Ausrüstungsstand. Anforderungen: - Gute Englischkenntnisse - Abgeschlossenes Medizinstudium so...
 
  » Neurologue / Neurologist

Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe des cliniques pluridisciplinaires, ils proposent aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médicine spécialisé, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyses. Vous bénéf...
 
  » Specialist Neurology to Belgium

On behalf a general hospital in Flanders, Belgium we are seeking:  All-round neurologist m/f fluent in English and willing to learn Flemish! We offer • An opportunity to in a very good utilized hospital • Opportunity to work as an all-rounder with clinical and outpatient work Working ...
 
  » Rhumatologue / Rheumatologist

Notre partenaire détient plusieurs centres, situés en plein cœur de Paris. Groupe des cliniques pluridisciplinaires, ils proposent aux patients une offre de soins diversifiée : médecine générale, médicine spécialisé, soins dentaires, service imagerie, laboratoire d'analyses. Vous bénéf...
 
  » Facharzt / Fachärztin Innere Medizin

Gesundheits- & Rehabilitationszentrum (Oberösterreich) Als modernes Gesundheits- und Rehabilitationszentrum im Bereich der Herz- Kreislauferkrankungen mit 180 Betten und einem Ärzte-Team von 10 Medizinerinnen und Medizinern steht "Bewusstes Erleben" und ausreichend Ruhe im Zentrum...
 
  » Arzt / Ärztin für Allgemeinmedizin

Gesundheits- & Rehabilitationszetrum AUSTRIA - Niederösterreich Als modernes Wirbelsäulen-, Lebensstil-, Lauf- und Bewegungszentrum mit 600 Betten und 450 Mit-arbeitern stellen wir den Mensch in den Mittelpunkt unseres Wirkens. Wir sind seit mehr als 30 Jahren erfolgreich als Sonderkranken...
 
  » Specialist Paediatrics

Profile: General Paediatric care, sub-specialty would be an option but not mandatory. Preferably a young specialist. There are 3 colleagues all female. Salary is about €8000 gross per month but will be higher when you work independent or self-employed. Our services • A position suitable...
 
  » General Dentists and dentist couples

You will work in a Danish private dental clinic with stable surroundings, attractive working conditions and solid financial situation. You will have a better work-life balance and secure future. You can also become clinic owner in one of Europe’s top welfare states, in Scandinavia, which will prov...
 
  » Médecin coordonnateur

Statut: Salarié du secteur public Employeur: Nous consulter Pays et région: France, Nord Pas-De-Calais Spécialité: Médecine générale Responsabilités : Nous consulter. Rémunération et avantages sociaux : Nous consulter. Exigences & attentes Etre une personne ressortissante de...
 
  » Specialist in Anaesthesiology

We are searching for 2 skilled anaesthesiolgists to a hospital in South part of Sweden. Description: • Permanent contracts • Free Swedish Language Training • Cultural teaching prior to departure, • Salary level will be discussed individually • We offer guidance through the wh...
 
  » Occupational Physician / Médecin du Travail

Salary and benefits package: 90000-100000 EUR/an Requirements and expectations: Etre une personne ressortissante de l’Union Européenne (ou ressortissante d’un pays avec lequel la France a passé une convention d’échange de travailleurs), Posséder un diplôme de Docteur en médecin...
 
  » Specialist in Ophthalmology / Spécialiste en Ophtalmologie

Responsibilities: Rattaché-e directement à la Direction, le Médecin ophtalmologue h-f a une activité de médecin salarié. Les avantages liés aux conditions d’exercice sont : - L’accès à une infrastructure sans frais, - Exercice pluri-professionnel, - Horaires réguliers et adaptés, ...
 
  » Specialists in Cardiology / Spécialistes en Cardiologie

Responsibilities: Rattaché(e) directement à la Direction, vous travaillerez en collaboration avec 3 autres Cardiologues au sein du secteur de réadaptation et rééducation cardio-vasculaire. Activité en Hospitalisation complète et hospitalisation de journée.   Principales missions: 1 Gara...
 
  » Neuro-Radiology Specialist

The public health care of Västra Götaland offers a position for neuro-radiologists in the city of Gothenburg, Sweden. The hospital which is looking for this profile is the well-known Sahlgrenska University Hospital, which is part of Västra Götaland. With approximately 17.000 employees, Sahlgre...
 
  » Radiographer

We are looking for Radiographers to work in very modern radiology departments with CT, MRI and conventional radiology in several public hospitals in centre and south Sweden. Offer: Permanent contract after successful language exam. Working hours: Monday to Friday, 8am-5pm Training cour...
 
  » Child Psychiatrist

The county council of Jönköping is offering various positions for child psychiatrists at the following places: Eksjö: the public hospital in Eksjö is offering a position for a child psychiatrist. The main clinic is placed in Eksjö, but there are receptions in Tranås, Vetlanda and Nässjö a...
 
  » Clinical Midwife (24 hours)

For a general hospital in the North of the Netherlands (an hour drive from Amsterdam) we are seeking several European: Clinical Midwife (24 hours)
 The function
 As clinical midwife work in the delivery room and the maternity ward where you pregnancies, births and clinical childbirth ac...
 
  » Cardiac Anaesthesiologist m/f

On behalf of one of our clients, a regional general hospital in the North of the Netherlands, We are seeking:
 Cardiac Anaesthesiologist m/f (1fte) The cardiac department of this hospital is established about 12 years ago. It is relatively new cardiac center that has grown a lot since the sta...
 
  » Сътрудник продажби

Human Capital Store търси да назначи Сътрудник продажби, който да съчетава продажби, както на място в шоурума, така и в онлайн магазина на компанията. Нашият клиент е Онлай...
 

èçáåðåòå èçòî÷íèê

 
íîâèíè

» News.bg - íîâèíè

» Vesti.bg - Íîâèíè

» Actualno.com - íîâèíè

» Darik News - íîâèíè

» Money.bg - íîâèíè

» Äíåñ +

» Bulgarianpost.com - íîâèíè

» Ðàáîòíè ìåñòà

» ÁÃ Ôàêòîð

» comfort.bg - Íîâèíè

ñïîðòíè íîâèíè

» Topsport.bg

» Ãîíã - ñïîðòíè íîâèíè

» Bulgarianpost.com - ñïîðò


IT íîâèíè

» KalData.com - íîâèíè

» KalData.com - ñîôòóåð

» KalData.com - õàðäóåð

» IDG.BG - ÈÒ íîâèíè

» Ëèíóêñ çà áúëãàðè


àäìèíèñòðàöèÿ

» Ìèíèñòåðñêè ñúâåò


ñâîáîäíî âðåìå

» Fun games

» MobileBulgaria.com

» Rozali.com - ñïèñàíèå çà æåíàòà

» ñï. Ïóäðèåðà

» Lolygames.com

» zdrave.bg - íîâèíè

» Games from Games-e.net

» Äâåðè

» Íàïðàâè ñè ñàì

» Ide.li


ôîðóìè

» BG Development - Ôîðóìè

 


© "Ìîíòàíà äíåñ"  
Íàãîðå

 
ïðèÿòåëè: | Âðàöà On-Line | Êàçàíëúê | Dalportal | Moreto.net | Áåçïëàòíè àâòî îáÿâè | Ïåðíèê Äíåñ | ïîðòàë Êàçàíëúê | ÿèöàçèìèòïî ëúãóã | ÏÅÑ | Òúðãîâñêè öåíòúð Ìîíòàíà | Èçáîðè 2011 | Ðèáà | Peşte | Hidden Object games online | Äúðâåíè èãðà÷êè | Óñëóãè ñ áàãåð |

   ðîwåråd bó ÐÍÐ-NUÊÅ | SQL çàÿâêè:21 | âðåìå: 1.7994s  |  | ñòàòèñòèêàñòàòèñòèêà Tyxo | ïîëèòèêà çà èçïîëçâàíå íà áèñêâèòêè | rss èçòî÷íèê